KNVB standaardvoorwaarden


Stadionbezoek en Veiligheid
Ajax, de Johan Cruijff ArenA en overige partners die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie streven er naar dat wedstrijdbezoek voor álle supporters op een klantvriendelijke-, veilige- en ongestoorde manier verloopt. Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat men zich aan de geldende regels houdt. Supporters die deze regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere supporters, het belang van Ajax of het voetbal in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, kunnen dan ook rekenen op een sanctie. Hiertoe wisselen Ajax, de gemeente Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie informatie uit.

KNVB Standaardvoorwaarden / Reglement van Orde
Indien je een (Seizoen) Club Card of een wedstrijdkaartje aanschaft, ga je bij de koop automatisch akkoord met de KNVB Standaardvoorwaarden. Bij alle ingangen is via het Reglement van Orde een verwijzing naar de KNVB Standaardvoorwaarden aanwezig. Klik hier voor de KNVB Standaardvoorwaarden.

Huisregels Johan Cruijff ArenA
Bij het betreden van het terrein van de Johan Cruijff ArenA geldt tevens dat je je dient te houden aan de Huisregels Johan Cruijff ArenA. Deze vind je eveneens hier. De Huisregels zijn ook bij elke stadioningang te vinden.

Overtredingen
Indien je in strijd handelt met de genoemde Standaardvoorwaarden of Huisregels, kun je uit het stadion worden verwijderd en / of bij de KNVB worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Indien er sprake is van een strafbaar feit, kun je aangehouden en strafrechtelijk vervolgd worden.

Praktische regels rond het stadionbezoek
• Aanwijzingen van medewerkers van Ajax en/of Johan Cruijff ArenA en/of de Politie dienen te allen tijde onverwijld te worden opgevolgd. Ook dient op eerste verzoek een geldig plaatsbewijs en legitimatiebewijs getoond te worden.
• Supporters dienen plaats te nemen op de plaats zoals vermeld op het toegangsbewijs. Trappen, bordessen en noodroutes dienen vrij te blijven.
• Roken is in het gehele stadion verboden.
• Betreden van (de ruimte rondom) het speelveld, gracht en invalidenplatform is streng verboden, tenzij hier toestemming voor is verleend.
• Bij het betreden van het stadion kun je gefouilleerd worden. Deze fouillering kan tevens worden ondersteund door de inzet van een speurhond.
• Het is verboden het gezicht zodanig te bedekken dat herkenning door stewards of camera’s onmogelijk wordt gemaakt.
• Het meenemen van gastoeters, flessen, glazen, blikjes, vuurwerk, slag-, steek-, stoot-, vuurwapens of andere voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden of de orde kunnen verstoren, is niet toegestaan;
• Het in het bezit te zijn van vuurwerk / fakkels is ten strengste verboden, aangezien het afsteken van vuurwerk kan zorgen voor levensgevaarlijke situaties. Tevens is het in bezit zijn/afsteken van vuurwerk/fakkels wettelijk verboden. Naast een stadionverbod of geldboete kan het bezit of afsteken van vuurwerk in sommige gevallen tot een Strafblad leiden.
• Het meenemen van of onder invloed zijn van alcoholische dranken, (soft-)drugs en/of enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedende stof is verboden;
• Het gooien met enig voorwerp of vloeistof is niet toegestaan;
• Video-opnamen of andere audiovisuele vastleggingen te maken. (Alle fototoestellen zijn toegestaan mits deze voor privé doeleinden gebruikt worden, de lens niet dermate groot is dat anderen gehinderd worden, de foto's niet voor commercieel gebruik worden gemaakt.)
• Spandoeken en uitingen met, in de ogen van stewards, het veiligheidspersoneel en/of politie, politieke, commerciële, discriminerende, aanstootgevende of provocerende teksten of afbeeldingen zijn verboden. Uitingen dienen pro- eigen club te zijn.
• Ajax doet een dringend beroep aan de bezoekers van de Johan Cruijff ArenA om de club op een positieve wijze te ondersteunen en afstand te nemen van kwetsende, beledigende of discriminerende spreekkoren. Bij dergelijke spreekkoren is de club genoodzaakt het spel te laten stilleggen, waarbij het risico bestaat dat de wedstrijd uiteindelijk zal worden gestaakt. Personen die aanzetten tot- of deelnemen aan spreekkoren zullen worden bestraft en duperen niet alleen zichzelf, maar ook medesupporters en de club. Ook andere kwetsende of beledigende uitingen en spandoeken zijn ongewenst. Zij brengen het aanzien van het voetbal in het algemeen en dat van Ajax in het bijzonder schade toe. Ook hiertegen zal passend worden opgetreden.

Voor sfeerartikelen geldt:
• Sfeerartikelen zijn toegestaan in het stadion. Echter mogen zij de (brand-)veiligheid en ontruiming niet in gevaar brengen. Ook is het niet toegestaan d.m.v. sfeerartikelen identificatie te bemoeilijken of andere supporters te hinderen. Ajax behoudt zich dan ook het recht voor om artikelen te weigeren.
• Grootschalige sfeeracties zijn alleen toegestaan na overleg met- en met goedkeuring van Ajax.
• Teksten en afbeeldingen mogen niet kwetsend, discriminerend of commercieel zijn (naar oordeel van het veiligheidspersoneel)
• Balustradedoeken mogen maximaal 80 cm hoog zijn en dienen aan de balustrade bevestigd te worden.
• Megadoeken (hele grote doeken die bedoeld zijn om over de hoofden van supporters te gaan) zijn alleen toegestaan voor het Sfeerteam in verband met de brandveiligheid. Deze doeken moeten geïmpregneerd zijn met een brandvertragend middel en een certificaat hiervan moet aanwezig zijn bij Ajax.
• Stokjes van bandiries en vlaggen mogen max. 8mm dik zijn en 1.5 m lang. Tevens moeten ze flexibel zijn. (Glasvezelstokken zoals gebruikt bij kinderfietsjes of dunne PVC buis)
• Het is, behoudens het sfeerteam, niet mogelijk om sfeerartikelen in het stadion klaar te leggen voordat het stadion open gaat voor het publiek.

Legitimatieplicht
De KNVB-standaardvoorwaarden stellen verplicht dat elke supporter zich moet kunnen legitimeren ongeacht de leeftijd. Iedereen van 12 jaar en ouder dient zich bij het betreden van het stadion te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID- kaart). Kinderen onder de 12 jaar moeten door een volwassene worden begeleid.

Wij willen je er op attenderen dat zonder geldig legitimatiebewijs, de toegang tot het stadion kan worden geweigerd!

Zwarthandel
Ajax adviseert supporters met klem alleen tickets via de officiële verkooppunten aan te schaffen. Het enige officiële verkooppunt is de Ajax online ticketshop. Indien je tickets koopt via een ander verkoopkanaal, zoals ViaGogo, Seatwave, Marktplaats, AA Tickets etc., loop je het risico dat je valse of geblokkeerde tickets koopt, meer geld betaald dan de oorspronkelijke prijs en / of niet wordt toegelaten tot het stadion.

Het aanbieden van kaarten voor doorverkoop is strafbaar gesteld in de KNVB Standaardvoorwaarden. Het aanbieden en/of doorverkopen van tickets kan worden bestraft met een stadionverbod van 18 maanden en een boete van €450,-. Daarnaast zal Ajax de Seizoen- of Clubcards van de aanbieder blokkeren.

Het overdragen van kaarten in de privésfeer tegen het oorspronkelijke tarief is uiteraard gewoon toegestaan.

Rookbeleid
Ajax en de Johan Cruijff ArenA volgen de wetgeving en stimuleren een rookvrije omgeving. Met ingang van 1 juli 2008 is het gehele terrein van de Johan Cruijff ArenA, bij alle sportevenementen, waaronder alle voetbalwedstrijden, rookvrij gebied. Vanaf seizoen 2019-2020 is het rookverbod opgenomen in de KNVB Richtlijn Stadionverboden en vanaf seizoen 2020 -2021 geldt het rookverbod in álle Nederlandse stadions.

E-smokers zijn ook niet toegestaan, aangezien ook deze overlast kunnen veroorzaken en ze de handhaving van het rookverbod bemoeilijken.

Stadionverboden
Indien een supporters de Huisregels of de Standaardvoorwaarden van de KNVB overtreedt of zich voor-, tijdens- of na de wedstrijd schuldig maakt aan voetbal-gerelateerd wangedrag, kan Ajax bij de KNVB melding maken van deze overtreding. De KNVB kan dan een (civielrechtelijk) landelijk stadionverbod opleggen. Dit geldt eveneens als je door de politie wordt aangehouden inzake een voetbal- gerelateerde wetsovertreding. In dat geval zal het Openbaar Ministerie melding maken bij de KNVB. De KNVB zal de overtreder dan op de hoogte stellen van het verbod middels een deurwaardersexploot.

Naast een landelijk stadionverbod kan Ajax beslissen om overtreders voor een bepaalde duur de toegang te ontzeggen middels een civielrechtelijk lokaal verbod. De rechter kan tevens een strafrechtelijk stadionverbod opleggen. Nadat een stadionverbod is opgelegd, zal Ajax de overtreder per brief informeren over de belangrijkste consequenties.

Inhoud Stadionverbod
Indien je een landelijk, civielrechtelijk stadionverbod hebt mag je geen enkele wedstrijd van een betaald voetbal organisatie (Eredivisie, Eerste divisie, Vrouwen) en het Nederlands Elftal bezoeken in binnen- of buitenland.
Een stadionverbod dat wordt opgelegd aan een supporter met wie de KNVB een verbintenis heeft (omdat de supporter een (Seizoen-) Clubcard of wedstrijdticket heeft) strekt zich tevens uit tot de toegangswegen naar het stadion. Een stadionverbod waarvan de melding door het OM is gedaan en waarbij het een supporter zonder verbintenis met de KNVB betreft, strekt zich tot stadions waar Nederlandse clubs zeggenschap over hebben (volmacht).

Een lokaal stadionverbod opgelegd door Ajax houdt in dat gedurende een bepaalde periode geen uit- en thuiswedstrijden van Ajax bezocht mogen worden.

Supporters die door Ajax worden aangemeld voor een stadionverbod, wordt tevens de toegang tot sportpark De Toekomst en aan Ajax gelieerde voetbalevenementen ontzegd.

Blokkade kaarten
Indien een stadionverbod wordt opgelegd, worden alle kaarten op naam van de stadionverbod-houder geblokkeerd. In geval van een door Ajax of de KNVB opgelegd stadionverbod en/of inbeslagneming van je seizoenkaart ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden verband houdend met de aanschaf van de seizoenkaarten en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie.

Inleveren pasfoto
De KNVB stelt verplicht dat een persoon met een stadionverbod een pasfoto inlevert. Dit dient persoonlijk te gebeuren en er dient een legitimatiebewijs getoond te worden. Het inleveren van de pasfoto kan zonder afspraak tijdens openingstijden van de receptie in de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA.

Duur:
Hoe lang een stadionverbod duurt, hangt af van het gepleegde feit. De KNVB heeft een Richtlijn opgesteld voor de duur van stadionverboden.

Klik hier voor de KNVB Richtlijnen Stadionverboden.

Bezwaar:
Indien je een landelijk, civielrechtelijk stadionverbod opgelegd hebt gekregen en je van mening bent dat dit onterecht is, kun je bezwaar aantekenen bij de KNVB, Commissie Stadionverboden. In het deurwaardersexploot staat vermeld hoe en waar je dit kunt doen.

Supporters Advies Commissie (SAC):
De SAC begeleid en adviseert supporters die voor het eerst een stadionverbod opgelegd hebben gekregen voor een klein vergrijp met een relatieve korte uitsluiting voor het bezoeken van wedstrijden. In samenspraak met de betreffende supporter, Ajax en de KNVB probeert het SAC tot een alternatieve (taak-)straf te komen waarna de opgelegde sanctie deels wordt omgezet in een voorwaardelijke verbod.
Een alternatief straftraject is uiteraard een eenmalige kans en is niet bedoeld voor recidivisten. Ook zaken waarbij sprake is van fysiek geweld tegen personen die betrokken zijn bij wedstrijdorganisatie (stewards, politie etc.) komen niet in aanmerking voor strafvermindering.
De SAC dient uiterlijk binnen 3 maanden na aanvang van het stadionverbod gecontacteerd te worden via: sacommissie@hotmail.com.

Tickets en terugkeer
Alle toegangsbewijzen en (Seizoen-) Club Cards die op naam staan van de persoon met het stadionverbod worden geblokkeerd en geven geen toegang tot het stadion. Het is niet mogelijk om een seizoenkaart over te schrijven op een andere naam.

Na afloop van het verbod kan de supporter contact met Fancare opnemen om de mogelijkheden van een hernieuwde aanvraag te bespreken.

Opgebouwde rechten, zoals de (voorrangs-) uitkaart of een plaats in een vak waar een wachtlijst voor geldt, komen in principe te vervallen.

Indien een supporter binnen een termijn van 10 jaar na afloop van het eerste stadionverbod voor de derde maal een stadionverbod krijgt voor de duur van 18 maanden of meer, zal Ajax de navolgende 10 jaren geen (Seizoen) Club Card verkopen aan de betreffende supporter.

Aansprakelijkheid
Indien Ajax direct of indirect (financiële) schade leidt door van gedragingen van supporters, bijvoorbeeld door vernieling of boetes, zal de club deze schade trachten te verhalen op de veroorzakers er van. Hiermee hoopt de club te voorkomen dat goedwillende supporters meebetalen aan de schade die door anderen is veroorzaakt. Boetes van voetbalbonden als de KNVB en UEFA lopen snel hoog op tot duizenden euro’s.

Wil jij op de hoogte blijven van Ajax?

Ontvang meldingen bij updates op Ajax.nl