Menu

Actievoorwaarden: Stadion SMS Actie VIP Vriendenprijzen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie Ajax sms actie (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij, gevestigd te Amsterdam (1071 GK) aan de Van Eeghenstraat 70, hierna te noemen: ‘VriendenLoterij' in samenwerking met A.F.C. Ajax, hierna te noemen Ajax.

• De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het geoormerkt meespelen met de VriendenLoterij voor de Ajax jeugdopleiding.
• VriendenLoterij en Ajax handelen bij de organisatie van de Actie volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
• Deelname aan de Actie houdt onvoorwaardelijke acceptatie van deze actievoorwaarden in.
• VriendenLoterij en Ajax kunnen te allen tijde deze algemene actievoorwaarden wijzigen. VriendenLoterij en Ajax maken een dergelijke wijziging op haar website en/ of op de betreffende actiewebsite kenbaar.
• De ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden laat de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Blijkt een bepaling ongeldig dan zal deze bepaling door VriendenLoterij en Ajax worden vervangen door een bepaling die de oude bepaling zoveel mogelijk naar aard en inhoud benadert.
• De uitleg en toepassing van deze actievoorwaarden door VriendenLoterij en Ajax is voor allen bindend. In situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist de VriendenLoterij en is deze beslissing bindend.
• Deelnemers aan de actie ontvangen een eenmalig telefonisch aanbod van de VriendenLoterij om met de Loterij mee te spelen voor de jeugdopleiding van Ajax.

Actie & Deelname
• Vanaf 24 februari t/m 4 maart maken Ajax-fans gratis kans op unieke Ajax VIP-prijzen door ajax te sms’en naar 3456.
• Deelname aan de Actie is gratis.
• De deelnemer betaalt alleen de kosten voor het gebruik van zijn mobiele telefoon. Actie op basis van één sms. Geen abonnement service.
• Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
• Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, Bank Giro Loterij en Vrienden Loterij), Novamedia, aan de loterijen gelieerde derden, waaronder call centers en De Schepper Campagnes, en Ajax zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen, zoals vermeld in het prijzenpakket van deze actievoorwaarden.
• Alleen mensen woonachtig in Nederland en met een geldig Nederlands telefoonnummer kunnen deelnemen aan de Actie.
• Zowel deelnemers aan VriendenLoterij als niet-deelnemers kunnen aan de Actie deelnemen.
• De looptijd van de Actie is van 24 februari tot en met 4 maart 2013.
• Om aan de Actie deel te kunnen nemen, dienen alle gegevens naar waarheid te worden ingevuld. VriendenLoterij en Ajax hebben te allen tijde het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
• Winnaars moeten te allen tijde kunnen aantonen dat hij/zij de eigenaar is van het telefoonnummer waarmee gesmst is.

Prijzen en trekking
• De deelnemer aan de Actie kan kans maken op het volgende prijzenpakket:

1x Skybox arrangement Ajax – PEC Zwolle: € 2.800,-
1x Fieldseat arrangement Ajax – PEC Zwolle: € 450,-
1x Business seats arrangement Ajax – PEC Zwolle: € 400,-

De prijzen worden ter beschikking gesteld door VriendenLoterij.
• De kansspelbelasting over een goederenprijs met een waarde hoger dan €454,- (euro) neemt de organisator voor haar rekening.
• Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
• De winnaars van de Actie worden aangewezen door middel van een trekking onder alle deelnemers van de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris.
• De winnaars ontvangen na 6 maart 2013 telefonisch bericht over de gewonnen prijs.
• De uitslagen zijn vanaf 7 maart 2013 ook terug te zien op www.ajax.nl/VriendenLoterij. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie
• De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het VriendenLoterij en Ajax is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de namen en woonplaatsen van prijswinnaars.
• Prijzen kunnen alleen worden uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien VriendenLoterij en Ajax niet over de juiste of volledige gegevens beschikken vervalt het recht op de prijs en valt de prijs terug aan VriendenLoterij.
• Winnaars ontvangen uiterlijk 1 week na bekendmaking hun prijs thuis.
• Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
• VriendenLoterij en Ajax stellen de prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
• VriendenLoterij en Ajax zijn gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien een deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de actievoorwaarden danwel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
• Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de VriendenLoterij en Ajax de deelnemer uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. Tevens behouden VriendenLoterij en Ajax zich het recht voor om bij twijfel over leeftijd de deelnemer te verzoeken bewijs te leveren van geldige identiteitsdocumenten.
• Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname bereid tot het meewerken aan publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door VriendenLoterij en Ajax worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden.

Privacy
• Op de Actie is het Privacy statement van VriendenLoterij van toepassing zoals gepubliceerd op http://www.vriendenloterij.nl

Aansprakelijkheid
• VriendenLoterij en Ajax aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan deze Actie en/ of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van VriendenLoterij.
• VriendenLoterij en Ajax hebben alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
• VriendenLoterij en Ajax garanderen niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite(s) en sms-lijn of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.
• Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan nemen VriendenLoterij en Ajax uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
• VriendenLoterij en Ajax aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor VriendenLoterij in het leven roepen.
• VriendenLoterij en Ajax zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
• Indien VriendenLoterij en Ajax aansprakelijk zijn jegens de deelnemer of een derde voor schade uit welke hoofde dan ook, zijn VriendenLoterij en Ajax uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan VriendenLoterij en Ajax toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van VriendenLoterij en Ajax zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
• Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de Deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht
• VriendenLoterij en Ajax behouden zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. VriendenLoterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie
• Alle (intellectuele eigendoms)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan VriendenLoterij en Ajax. Het is zonder schriftelijke toestemming van VriendenLoterij en Ajax niet toegestaan de software, de internetsite of inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling
• Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de door de VriendenLoterij georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan VriendenLoterij van Eeghenstraat 70, 1071 GK Amsterdam.

Toepasselijk recht
• Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.