Menu

Algemene vergadering van aandeelhouders AFC Ajax

Oproeping tot bijwoning van de ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS te houden op vrijdag 30 november 2001, aanvang 14.00 uur in de Amsterdam ArenA, Arenaboulevard 29, Amsterdam

De agenda van de vergadering luidt als volgt: Opening Toelichting op het algemene beleid van de vennootschap Toelichting Jaarverslag Goedkeuring van de Jaarrekening Décharge van de Hoofddirectie voor het gevoerde beleid en van de Raad van Commissarissen voor het toezicht daarop Machtiging aan de Hoofddirectie tot inkoop van eigen aandelen voor de duur van 18 maanden Voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen

-de vacature is ontstaan door het aftreden van de heer A.L. van Os die overeenkomstig het rooster van aftreden niet herkiesbaar is

-gelegenheid tot het doen van aanbevelingen kennisgeving van voorgenomen benoeming van de heer H.G.M. Blocks tot lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap gelegenheid tot het maken van bezwaar tegen de voorgenomen benoeming

de toelichting bij dit agendapunt met daarin vermeld de gegevens bedoeld in artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap Rondvraag Sluiting

De Jaarrekening, het Jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (AFC Ajax NV, Arena-boulevard 29, 1101 AX, Amsterdam) en bij ABN AMRO Bank NV, Herengracht 595, Amsterdam en zijn tevens opvraagbaar via internet op het adres www.ajax.nl/ jaarverslag.

Houders van aandelen AFC Ajax NV en overige vergadergerechtigden die (in persoon of bij gemachtigde) de vergadering wensen bij te wonen, moeten de vennootschap daarvan in kennis hebben gesteld en wel op de volgende wijze:

houders van aandelen aan toonder dienen hun aandelen uiterlijk op 26 november 2001 te 12.00 uur des middags via hun eigen bank voor blokkering aan te melden bij ABN AMRO Bank NV, Herengracht 595, Amsterdam, waarna een depotbewijs zal worden toegezonden, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 lid 5 van de statuten van de vennootschap;

houders van aandelen op naam moeten de vennootschap uiterlijk op 26 november 2001 te 12.00 uur des middags van hun voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis stellen op de wijze als in de aan hen toe te zenden oproepingsbrief is vermeld.

Amsterdam, 14 november 2001

De Raad van Commissarissen

De Hoofddirectie