Menu

Algemene vergadering van aandeelhouders

AFC AJAX NV Oproeping tot bijwoning van de ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS te houden op vrijdag 3 december 2004, aanvang 12.30 uur in de Amsterdam ArenA, Arenaboulevard 29, Amsterdam.

De agenda van de vergadering luidt als volgt:
1. Opening
2. Gelegenheid tot het maken van opmerkingen n.a.v. de notulen
3. Toelichting op het algemene beleid en het corporate governance beleid van Ajax
4. Behandeling jaarverslag
5. Vaststelling van de jaarrekening
6. Behandeling reserverings- en dividendbeleid
7. Dividendbesluit
8. Bezoldigingsbeleid
9. D├ęcharge van de Hoofddirectie voor het gevoerde beleid
10. D├ęcharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht op het door de Hoofddirectie gevoerde beleid
11. Machtiging Hoofddirectie tot inkoop van eigen aandelen voor de duur van 18 maanden
12. a) Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen
b) Benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen (mits geen aanbeveling wordt gedaan)
13. Rondvraag
14. Sluiting

De Jaarrekening, het Jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de toelichting bij de agenda met daarin vermeld de gegevens bedoeld in artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (AFC Ajax NV, Arenaboulevard 29, 1101 AX, Amsterdam) en bij ABN AMRO Servicedesk (tel. 076-5799455) en zijn tevens opvraagbaar via www.ajax.nl.

Houders van aandelen AFC Ajax NV en overige vergadergerechtigden die (in persoon of bij gemachtigde) de vergadering wensen bij te wonen, moeten de vennootschap daarvan in kennis hebben gesteld en wel op de volgende wijze:
* houders van aandelen aan toonder dienen hun aandelen uiterlijk op 30 november 2004 te 12.00 uur des middags via hun eigen bank voor blokkering aan te melden bij ABN AMRO Bank NV te Amsterdam, waarna een depotbewijs zal worden afgegeven, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 lid 5 van de statuten van de vennootschap;
* houders van aandelen op naam moeten de vennootschap uiterlijk op 30 november 2004 te 12.00 uur des middags van hun voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis stellen op de wijze als in de aan hen toe te zenden oproepingsbrief is vermeld.

Eventuele volmachten moeten schriftelijk uiterlijk op 30 november 2004 te 12.00 uur des middags door de Hoofddirectie van de vennootschap ten kantore van de vennootschap, Arenaboulevard 29, 1101 AX, Amsterdam, zijn ontvangen.

Amsterdam, 18 november 2004

De Raad van Commissarissen en de Hoofddirectie

Toelichting op de agenda

Notulen AVA 2003