Menu
ALV op komst

ALV op komst

Op woensdag 12 december 2012 zal er weer een Algemene Ledenvergadering gehouden worden.

De locatie is het clubgebouw van Ajax op sportpark De Toekomst, Borchlandweg 16-18 te Amsterdam en de aanvang van de ALV is 20.00 uur.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Vaststelling notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 12 september 2012 (de notulen zijn reeds meegestuurd met het Clubnieuws).
4. Verslag uitgebracht door de Bestuursraad over de gang van zaken in het verenigingsjaar 2011/2012 (het jaarverslag is u reeds separaat toegezonden).
5. a. Behandeling van de balans en staat van baten en lasten.
b. Mits de balans en staat van lasten akkoord wordt bevonden, goedkeuring daarvan door de ALV.
6. Voorstel tot verlening van décharge aan de leden van de Bestuursraad.
7. Bestuursmededelingen.
8. Presentatie Erfgoedcomité.
9. Toelichting verenigingsactiviteiten
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Wij heten alle leden van harte welkom op 12 december!

Secretariaat AFC Ajax
Borchlandweg 16-18
1099 CT Amsterdam
Tel. 020-6777401
Vereniging@Ajax.nl