Menu

Buitengewone algemene vergadering aandeelhouders

Oproeping tot bijwoning van de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS te houden op vrijdag 13 januari 2006, aanvang 9.30 uur in het clubgebouw op Sportpark De Toekomst, Borchlandweg 16-18, Duivendrecht.

AFC AJAX NV
De agenda van de vergadering luidt als volgt:
1. Opening
2. a) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een commissaris
b) Benoeming van een commissaris (mits geen aanbeveling wordt gedaan)
3. Rondvraag
4. Sluiting

De toelichting bij de agenda met daarin vermeld de gegevens bedoeld in artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (AFC Ajax NV, Arenaboulevard 29, 1101 AX, Amsterdam) en bij ABN AMRO Servicedesk (tel. 076-5799455) en zijn tevens via deze pagina te downloaden.

Houders van aandelen AFC Ajax NV en overige vergadergerechtigden die (in persoon of bij gemachtigde) de vergadering wensen bij te wonen, moeten de vennootschap daarvan in kennis hebben gesteld en wel op de volgende wijze:
* houders van aandelen aan toonder dienen hun aandelen uiterlijk op dinsdag 10 januari 2006 te 12.00 uur des middags via hun eigen bank voor blokkering aan te melden bij ABN AMRO Bank NV te Amsterdam, waarna een depotbewijs zal worden afgegeven, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 lid 5 van de statuten van de vennootschap;
* houders van aandelen op naam moeten de vennootschap uiterlijk op dinsdag 10 januari 2006 te 12.00 uur des middags van hun voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis stellen op de wijze als in de aan hen toe te zenden oproepingsbrief is vermeld.

Eventuele volmachten moeten schriftelijk uiterlijk op 10 januari 2006 te 12.00 uur des middags door de Hoofddirectie van de vennootschap ten kantore van de vennootschap, Arenaboulevard 29, 1101 AX, Amsterdam, zijn ontvangen.

Amsterdam, 29 december 2005

De Raad van Commissarissen en de Hoofddirectie