Menu
Informatie handhaving Voetbalwet

Informatie handhaving Voetbalwet

Enkele weken geleden hebben we op onze website informatie geplaatst over de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast, kortweg de Voetbalwet. Aangezien de wet zich met name richt op personen die zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan het veroorzaken van deze overlast, en daarmee de naam van Ajax en het voetbal in het algemeen schade toebrengen, zal Ajax medewerking verlenen aan de handhaving van deze wet. De veroorzaakte overlast zorgt er immers mede voor dat vele andere supporters lijden onder allerlei generieke veiligheidsmaatregelen.

Ajax heeft van de gemeente Amsterdam de personalia ontvangen van personen die een bestuurlijke maatregel opgelegd hebben gekregen. Indien de persoon een Seizoenkaart heeft, zal het toegangspoortje een signaal afgeven wanneer de kaart wordt aangeboden. Vervolgens zal door het veiligheidspersoneel worden gecontroleerd of de gebruiker van de betreffende seizoenkaart een maatregel heeft opgelegd gekregen. Indien dit het geval is, zal de politie de persoon aanhouden. Ook wanneer uit de reguliere, steekproefsgewijze legitimatiecontrole blijkt dat iemand een maatregel vanwege de Voetbalwet overtreedt, zal de politie worden ingeschakeld.
Hieronder hebben we nogmaals de informatie over de voetbalwet geplaatst.

Wat houdt de Voetbalwet in? De 'Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast' (wet mbveo) zoals de Voetbalwet officieel heet, geeft Burgemeesters en Officieren van Justitie de mogelijkheid om op basis van het Bestuursrecht een gedragsaanwijzing op te leggen aan bepaalde personen. Deze gedragsaanwijzingen kunnen bestaan uit een gebiedsverbod of een groepsverbod. Eventueel kan dit worden gecombineerd met een meldingsplicht.

Waarom wordt deze wet toegepast op Ajax-supporters? Een kleine groep 'supporters' zorgt rondom Ajax wedstrijden voor overlastgevend gedrag. Met name rondom Europese wedstrijden is het in de binnenstad van Amsterdam regelmatig onrustig. Dit is de Gemeente een doorn in het oog, mede gezien de vele klachten van bezoekers, bewoners en ondernemers die hierover binnenkomen.
Daarnaast is er een aantal 'leidende figuren' dat vaak aanzet tot ordeverstoringen, maar zelf veelal buiten schot van het strafrecht blijft. De wet mbveo biedt mogelijkheden om deze lieden toch aan te pakken.

Wanneer worden de maatregelen opgelegd? Op basis van reeds bestaande informatie uit diverse (politie-) systemen kan worden besloten om een persoon een maatregel op te leggen. Daarnaast vindt dossiervorming plaats van nieuwe gedragingen.

• Er moet sprake zijn van herhaaldelijke verstoring van de openbare orde;
• Er moet ernstige vrees zijn voor verdere verstoring van de openbare orde; De bevoegdheden kunnen worden ingezet tegen overlast die wordt gepleegd door
• Leden van een groep ordeverstoorders; of
• Een individuele ordeverstoorder; dan wel
• Een persoon die bij groepsgewijze overlast een leidende rol had.

Het is hierbij van belang dat er een juiste dossieropbouw (Algemene wet bestuursrecht) plaatsvindt waaruit blijkt dat een persoon herhaaldelijk betrokken is geweest bij overlastgevend gedrag. Een maatregel wordt in beginsel voor 90 dagen opgelegd. Daarna kan besloten worden de maatregel te verlengen, te stoppen of te wijzigen.

Hoe wordt een persoon op de hoogte gesteld van een maatregel?. Bij meerdere aantekeningen of een reeds bestaand dossier zal de Gemeente de persoon laten weten dat er een voornemen bestaat om een maatregel op te leggen. Vervolgens krijgt de persoon de mogelijkheid om zijn/ haar zienswijze aan de Gemeente kenbaar te maken. Hierna zal de Gemeente beslissen of -en hoe- een maatregel wordt opgelegd. De Gemeente zal dit in een gemotiveerd bevel aan de persoon kenbaar maken. Hierin zal ook een concrete en duidelijke uitleg van de maatregelen (verboden gedragingen, tijden en plaatsen) worden geven.

Kan een supporter die een maatregel heeft opgelegd gekregen naar Ajaxwedstrijden? De Gemeente is voornemens om een combinatie van een gebieds- en groepsverbod op te leggen. Dit houdt in dat de betreffende persoon zich in een omschreven gebied niet in gezelschap van (tenminste) 2 anderen (familieleden vallen her buiten) mag bevinden op gedefinieerde tijdstippen. Het gebiedsverbod omvat onder andere de binnenstad van Amsterdam en het ArenA-gebied. Door aanwezigheid in het ArenA- gebied of het stadion, waar zich logischerwijs altijd meerdere personen bevinden, overtreedt men de maatregel.

Bij de toegangscontrole bij het stadion zal de (seizoen)kaarthouder op zijn/haar identiteit worden gecontroleerd. In geval van overtreding van het gebieds- en/of groepsverbod zal de politie worden ingeschakeld.

Wat is de consequentie van een overtreding? Het niet naleven van het burgemeestersbevel of de opgelegde gedragsaanwijzing is een strafbaar feit volgens artikel 184 en 184a Wetboek van Strafrecht. De straf kan variëren van een taakstraf, geldboete of gevangenisstraf.

Meer informatie over de Voetbalwet