Menu
Jaakke: 'Sombere tijden voor Ajax'

Jaakke: 'Sombere tijden voor Ajax'

Ajax-voorzitter John Jaakke en technisch directeur Martin van Geel gaven woensdagmorgen in de perskamer van de Amsterdam ArenA een toelichting op het eerder bekendgemaakte besluit de samenwerking met Danny Blind en zijn assistenten Ruud Krol en Gerard van der Lem te beëindigen. ,,Wij geloven dat dit het beste was, maar het zijn sombere tijden voor Ajax'', zei John Jaakke na de persconferentie.

,,Natuurlijk is dit voor niemand een leuke tijd'', aldus Jaakke. ,,Ook niet voor de clubleiding die deze vervelende beslissing heeft moeten nemen. Wij zijn ook mensen van vlees en bloed. Wij hebben ook voor deze mensen staan juichen. Tegelijkertijd zitten we er ook voor. Hopelijk duurt alle commotie zo kort mogelijk en komt Ajax in rustig vaarwater. Straks kunnen we weer nieuwe spelers en de nieuwe trainers presenteren, en gaan we weer vooruit kijken.'' Jaakke voegde er aan toe dat Ajax de nieuwe hoofdcoach binnen drie weken hoopt te presenteren. De technische staf van de afgelopen voetbaljaargang maakt overigens het seizoen, met nog enkele trainingen en twee oefenwedstrijden, gewoon af.

De voorzitter herhaalde nog eens, dat de clubleiding niet had willen meedoen aan 'het leugentje om bestwil', door eerst vertrouwen in de trainer uit te spreken en hem dan enige weken later te ontslaan. ,,Zo doen we het niet; al is een dergelijke handelswijze in de voetbalwereld niet ongebruikelijk. Maar als we dan straks nog een keer publiekelijk ons vertrouwen uitspreken in iemand, gelooft geen mens ons meer.''

Jaakke opende eerder op de dag de persconferentie met de volgende toelichting:

,,Vanochtend heeft er een gesprek met Danny Blind plaatsgevonden omtrent zijn positie als hoofdtrainer van Ajax. Tijdens dit gesprek hebben wij Danny Blind geïnformeerd dat Ajax heeft besloten de samenwerking tussentijds te willen beëindigen. Hierover is inmiddels ook een persbericht uitgezonden. Alvorens ik het woord geef aan technisch directeur Martin van Geel, die nader zal ingaan op de inhoudelijke redenen van dit besluit, wil ik van de gelegenheid gebruik maken kort in te gaan op een aantal zaken dat de afgelopen week heeft gespeeld.
Voordat ik hier echter wat dieper op in ga, hecht ik eraan te benadrukken dat de beslissing om de samenwerking met Danny Blind te beëindigen echt niet eenvoudig is geweest. Integendeel. Het gaat hier om een echte Ajacied, een clubicoon. Iemand die zich met hart en ziel heeft verbonden aan het wel en wee van deze club. Om zo iemand te moeten confronteren met een dergelijke vervelende boodschap, is, op z’n zachtst gezegd, niet aangenaam. En toch, ondanks alles, vonden we dat we dit besluit moesten nemen. Genomen op goede, inhoudelijke gronden, op basis van zorgvuldige besluitvorming. Met altijd voor ogen het belang van Ajax. Dat dit alle betrokkenen niet in de koude kleren is gaan zitten, is duidelijk.

In de afgelopen weken is er veel geschreven, veel gezegd, veel gesuggereerd. Behalve door Ajax zelf. Waarom hebben wij in dit proces voor deze weg gekozen? Waarom hebben we ervoor gekozen pas nu het functioneren van Danny Blind te beoordelen? Waarom heeft de clubleiding nooit haar vertrouwen uitgesproken over de positie van Danny Blind? Het zijn zomaar wat vragen die ons steeds opnieuw zijn gesteld en waar we graag een antwoord op geven. Wat ons betreft is dat moment nu aangebroken.

Om met dat laatste te beginnen: Waarom heeft Ajax zich nooit uitgelaten over de positie van Danny Blind?
Uitgangspunt van ons beleid is dat Ajax geen publieke discussie wil voeren over het functioneren of de toekomst van diegenen die bij haar werken. Wij vinden dat niet juist, naar betrokkenen niet behoorlijk. Er zijn ons het hele jaar door vragen gesteld over de positie van Danny Blind die met verwijzing naar de slechte resultaten niet zelden tendeerden naar de vraag wanneer zijn ontslag te verwachten was. Nimmer hebben wij hierop inhoudelijk gereageerd. Niet op momenten dat ook wij ons zorgen maakten over de resultaten en prestaties, niet op momenten dat er wedstrijden werden gewonnen. Steeds opnieuw hebben we gezegd dat een discussie over de positie van Danny Blind niet aan de orde was. Een standpunt dat in onze ogen niet alleen zorgvuldig was, maar bovenal respectvol naar hem die het betrof.

Dan de vraag: Waarom heeft de clubleiding geen vertrouwen in Danny Blind uitgesproken. Ook hiervoor geldt, zeg ik er meteen maar bij, dat onze afweging zorgvuldig tot stand is gekomen. Ik constateer dat wij Danny Blind ons vertrouwen hebben gegeven door hem aan te stellen als hoofdtrainer van Ajax, hem de vrije hand te geven in de samenstelling van zijn staf, collectief zijn voetbalvisie te volgen en de spelers te kopen die hij wenste en nodig achtte voor een geslaagd seizoen. Vertrouwen hebben we Danny Blind ook gegeven door achter hem te staan, bijvoorbeeld op het moment dat wij negende stonden. Opnieuw: tegen alle stormen van de media en soms ook de supporters in die zich onomwonden afvroegen waarom Danny Blind zoveel krediet kreeg en of het geen tijd was voor stappen. Wij kozen ervoor Danny in alle rust zijn werk te laten doen. Zonder druk uit te oefenen op hem of de spelersgroep door onze zorgen uit te spreken, die op dat moment misschien wel heel reëel waren. Zonder overhaaste beslissingen te nemen en het team in een vroegtijdig stadium met het ontslag van een coach te confronteren. Hoe zou het geweest zijn wanneer wij gelet op de resultaten op een of meerdere momenten ons vertrouwen hadden uitgesproken in de positie van Danny Blind. Hoe betrouwbaar en geloofwaardig had u dat gevonden? Een leugentje om eigen bestwil’ was voor ons nooit aan de orde. Immers, wat zou het door ons publiekelijk uitgesproken vertrouwen de volgende keer nog waard zijn?
Vertrouwen krijg je, vertrouwen heb je. Vertrouwen steeds opnieuw bevestigen, laat staan in een situatie dat dit voor velen discutabel en ongeloofwaardig is, is loos en heeft geen enkele waarde.
Samenvattend: In onze stellige overtuiging hebben we juist door ons niet uit te laten over de positie van de trainer of zijn assistenten, laat staan kritisch, steeds opnieuw laten blijken vertrouwen in hen te hebben. Altijd met als doel het werk van Danny Blind met zijn team niet te frustreren. Altijd in de hoop en het vertrouwen dat de situatie beter zou worden.

Dan de vraag: Waarom is ervoor gekozen om met Danny Blind pas na afloop van het seizoen te spreken over zijn toekomst als hoofdtrainer?
Feit is dat Ajax altijd heeft beoogd het volledige seizoen als uitgangspunt van haar beoordeling te willen nemen. Feit is ook dat dit is besproken met Danny Blind en daarover overeenstemming bestond. Feit is verder dat daarbij is afgesproken dat onze evaluatie betrekking zou hebben op 1) de vooraf bepaalde doelstellingen, 2) de ontwikkeling van het team en de spelers en 3) de resultaten. Voor de goede orde: Een en ander is Danny Blind medegedeeld op 30 maart door technisch directeur Martin van Geel.

Waarom hebben we niet in een eerder stadium geëvalueerd en waarom niet eerder een besluit genomen en dat ook aan Danny Blind bekendgemaakt?
Reden daarvoor is dat er nog belangrijke play-offwedstrijden en een bekerfinale voor de deur stonden. Wat was ons alternatief? Voor die tijd evalueren? Met het reële risico dat dit van grote invloed zou zijn geweest op de resultaten? Met als mogelijke uitkomst dat we de play-offs niet winnend zouden hebben afgesloten, we de beker niet hadden gewonnen? En welke uitleg had men dan van ons verwacht?! Wat had dat over de clubleiding van Ajax gezegd?! Een andere dan de gekozen weg, was voor ons eenvoudigweg geen optie.

Ik zal afronden. De hele discussie rond Danny Blind is de afgelopen weken met veel emotie gevoerd. Dat is zeer begrijpelijk. Het betreft Danny Blind, iemand die terecht wordt gezien en beleefd als een coryfee binnen deze club. Dat er mede als gevolg van bewust lekken aan de vooravond van Ajax - Groningen, en uitspraken in de media de zaak op scherp is gezet en er een sfeer is ontstaan van voor-en-tegen, van wij-tegen-zij is laakbaar. Dit was onnodig beschadigend, niet in het belang van Ajax en heeft de zaak geen goed gedaan.

Namens de leiding van Ajax wil ik nog eens benadrukken dat wij in het belang van Ajax een beslissing hebben moeten nemen over de positie van Danny Blind als trainer. Dat is wat van ons mag worden verwacht. Dat is wat we hebben gedaan. Danny Blind als mens, als oud-topvoetballer en Ajax-coryfee heeft voor ons geen moment ter discussie gestaan.
Ik vertrouw erop dat Danny Blind in de toekomst een speciale band met Ajax zal onderhouden. Iemand die zo verknocht is aan Ajax en zo op handen wordt gedragen zal niet voor altijd weg zijn. Ook dat immers is niet in het belang van Ajax en, naar wij oprecht menen, van Danny Blind zelf.''

Na John Jaakke was het woord aan technisch directeur Martin van Geel, die de beweegredenen van de Ajax-leiding zoals die in het eerder verzonden persbericht stonden, nog even aanstipte. Ook zei Van Geel te begrijpen dat er vraagtekens gezet werden bij het afscheid van Blind na de recente successen. ,,Echter, het waren prima resultaten maar niet symptomatisch voor het seizoen. En we zijn ook wel eens, op zijn zachtst gezegd, gelukkig geweest. Dat hoort ook bij voetbal, maar het is geen structurele verbetering'', aldus Van Geel.
,,Ajax moet aantrekkelijk, aanvallend en dominant voetbal spelen en we moeten nog geweldige stappen maken om Ajax weer op de plaats te krijgen waar het hoort. Drie keer kampioen in tien jaar is niet goed genoeg. Dit proces gaat gepaard met veranderingen, en soms gaat dat ten koste van personen. Danny Blind is de juiste man, maar niet op de juiste plaats. We hebben goed en lang nagedacht over de beste procedure van evalueren. Ik heb op 30 maart aan Danny Blind meegedeeld dat de evaluatie na afloop van het seizoen zou plaatsvinden. Daarbij heb ik zelfs gezegd, dat een beëindiging van de samenwerking tot de mogelijkheden behoorde. Aanvankelijk waren we akkoord over het moment van evalueren maar na de wedstrijd tegen Feyenoord werd door Danny Blind om duidelijkheid gevraagd. Juist omdat het Danny Blind betrof, hebben we heel zorgvuldig gehandeld. Het was echter niet in het belang van Ajax om de evaluatie naar voren te halen. De afgelopen weken waren voor niemand gemakkelijk. Danny is een loyale collega die met volle inzet zijn werk gedaan heeft.''

Na afloop van hun verklaringen beantwoordden John Jaakke en Martin van Geel ook nog wat vragen. Zo liet Van Geel weten dat Ajax aan Fred Grim gevraagd heeft om aan te blijven als keeperstrainer. ,,Als specialist willen we graag dat hij blijft. Fred heeft bedenktijd gevraagd en natuurlijk gekregen. Ook hebben we met Danny Blind en Ruud Krol gesproken over een eventueel behoud voor de club, maar ook zij hebben begrijpelijkerwijs tijd nodig.''

Ook ging de technisch directeur kort in op de reactie van de technische staf na het horen van de vervelende mededeling. ,,De reactie was professioneel. Ze konden zich vinden in de argumenten, ze weten wat een topclub verlangt. Er was wel een meningsverchil over de procedure.'' De spelers waren niet geraadpleegd over de kwestie. ,,Die hebben eigenbelangen. Iemand die altijd opgesteld wordt, zal een andere mening hebben dan iemand die vaak op de tribune zit, bijvoorbeeld.''

Martin van Geel liet verder nog weten dat Ajax nu continuïteit en kwaliteit hoopt te brengen. ,,We willen een nieuwe koers varen, en daar zijn nieuwe mensen bij nodig.''

John Jaakke zei te hopen dat de verhoudingen met de supporters in de komende tijd hersteld kunnen worden. ,,Daar gaan we pogingen voor doen en met deze uitleg hebben we ook geprobeerd daartoe een eerste aanzet te doen.''