Menu

Jaarcijfers AFC Ajax NV per 30 juni 2001

Kerncijfers

AFC Ajax NV heeft over het gehele boekjaar 2000/2001 een negatief resultaat na belastingen gerealiseerd van € 8,2 miljoen. Voorgaand boekjaar was dit een negatief resultaat van € 8,6 miljoen. Er wordt geen dividend uitgekeerd. Het resultaat na belastingen zal ten laste van het eigen vermogen gebracht worden. Het groepsvermogen bedraagt dan € 96,6 miljoen en komt op 62,7 % van het balanstotaal. De netto omzet is ten opzichte van 1999/2000 gestegen met 7,4 % van € 46,1 miljoen naar € 49,5 miljoen.

Het saldo vergoedingssommen is € 3,3 miljoen negatief, ten opzichte van € 9,5 miljoen negatief vorig boekjaar. De totale bedrijfskosten zijn met € 5,7 miljoen gestegen van € 54,8 miljoen naar € 60,5 miljoen.

Het volgende financieel overzicht heeft betrekking op de periode van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001. Ten behoeve van de vergelijking met het boekjaar 1999/2000 zijn de cijfers van dat boekjaar opgenomen.

In dit overzicht zijn de cijfers van de buitenlandse deelnemingen van AFC Ajax geconsolideerd verwerkt. Onder het “aandeel derden” is opgenomen het aandeel in de resultaten van de deelnemingen die zijn toegerekend aan de externe aandeelhouders in de buitenlandse deelnemingen.

Omzet

Voetbal De voetbalomzet is gestegen met € 0,9 miljoen en met 3,6 %. Belangrijkste oorzaken zijn: Recettes: een totale stijging van € 0,3 miljoen in de losse kaartverkoop. Een verminderde afzet van seizoenkaarten heeft het aanbod en daarmee de opbrengst uit de verkoop van losse kaarten voor de nationale competitiewedstrijden vergroot met € 0,4 miljoen. Een daling van € 0,2 miljoen in de recettes vriendschappelijke wedstrijden, door het spelen van minder wedstrijden. De recette van nationale bekerwedstrijden is toegenomen met € 0,8 miljoen door het spelen van de thuiswedstrijd tegen Vitesse in het Amstelcup toernooi en door de uitstekende prestaties van Germinal Beerschot Antwerpen en Ajax Cape Town. Omzet uit de recettes van Europese en Afrikaanse wedstrijden is teruggelopen met € 0,7 miljoen door onder andere twee thuiswedstrijden tegen minder interessante tegenstanders in UEFA-verband. Seizoenkaarten: in het boekjaar 2000/2001 zijn 37.308 seizoenkaarten voor Ajax Amsterdam verkocht, 2.089 minder dan het jaar ervoor leidend tot een omzetvermindering van € 0,5 miljoen. In het 2e halfjaar zijn halve seizoenkaarten verkocht omdat het laatste deel van de competitie aantrekkelijke thuiswedstrijden bood. In België is de omzet van seizoenkaarten met € 0,2 miljoen toegenomen. Business seats en skyboxen: door het uitbreiden van de capaciteit van skyroomplaatsen en lounges heeft Ajax € 0,3 miljoen meer omzet gemaakt uit de verkoop van deze luxe zitplaatsen. Indirecte wedstrijdbaten: vergoedingen voor het uitlenen van spelers zijn met € 0,6 miljoen toegenomen door het verhuren van Van Halst, Babangida, Hoekstra, Heije, Douglas, Pique, Hosé, Nieuwenburg, Stuut en Van den Ban.

Sponsoring De sponsoringomzet bestaat uit inkomsten uit reclamebaten, bedrijfssponsoring en overige baten en zijn in het verslagjaar toegenomen met € 2,8 miljoen. De totale reclame-inkomsten zijn gelijk gebleven maar de sponsoring door bedrijven is met € 2,6 miljoen gestegen door het vernieuwde contract met ABN-AMRO en de nieuwe contracten met Siemens, Grolsch en Kellogg’s. Deze extra sponsorinkomsten compenseerden ruimschoots de vermindering in opbrengsten uit het adidascontract ten opzichte van de kledingsponsor van vorig boekjaar.

Televisie De omzet uit de exploitatie van de televisierechten is met € 0,3 miljoen toegenomen door de verbeterde inkomsten met € 0,5 miljoen voor het uitzenden van de wedstrijden in de nationale competities. Voor de uitzendingen van de wedstrijden in Europees verband zijn € 0,2 miljoen minder opbrengsten gerealiseerd door de minder interessante tegenstanders in slechts twee ronden UEFA Cupvoetbal.

Merchandising De weerslag van de sportieve prestaties is nog steeds terug te vinden in de daling van de merchandisingomzet met € 0,6 miljoen. De opbrengsten uit het gebruik van het Ajax-logo zijn met € 0,5 miljoen teruggelopen.

Bedrijfslasten

Kostprijs verkopen Deze zijn gedaald met € 0,4 miljoen verband houdend met de teruggelopen omzet uit exploitatie van de portretrechten.

Lonen en salarissen De salarissen zijn in totaal met € 2,4 miljoen gestegen naar € 30,1 miljoen en vormen de belangrijkste kostenpost voor Ajax. De salarissen en premies voor de spelers en de technische staf in Amsterdam zijn gestegen doordat zowel de omvang (+13,5 FTE) als de kwaliteit van deze groep is toegenomen. Het kantoorpersoneel in Amsterdam is toegenomen met 7,15 FTE, met name door het in eigen beheer voeren van de Fanshop. Tenslotte zijn de salarissen voor het totale personeel in de deelnemingen gestegen.

Afschrijvingen materiële vaste activa en goodwill Een stijging van € 1,2 miljoen, welke met name veroorzaakt wordt door het in gebruik nemen van het stadion van Germinal Beerschot Antwerpen, de academie in Ghana en de goodwill van de deelnemingen.

Overige bedrijfskosten De totale overige bedrijfskosten zijn toegenomen met € 2,5 miljoen naar € 24,2 miljoen. De belangrijkste veranderingen in de onderdelen van de overige bedrijfslasten zijn: Overige personeelskosten: een stijging met € 0,5 miljoen naar € 2,5 miljoen. Hier vallen de personeelsgebonden auto-, reis- en verzekeringskosten onder. Wedstrijdkosten: gestegen met € 0,5 miljoen naar € 8,5 miljoen. Gestegen zijn uitrusting en trainingskosten door andere afspraken met de kledingsponsor en uitbreiding van het aantal jeugdelftallen. Nieuw is de hier opgenomen bijdrage aan het overlegorgaan van de belangrijkste Europese clubs, de G-14. Beheer en administratiekosten: stijging met € 1,5 miljoen. In het vorig boekjaar 1999/2000 zijn de kosten over alle voorgaande jaren van de deelnemingen geactiveerd en deze hebben tot een bate geleid, welke dit jaar ontbreekt. Vanuit de voorziening voor de debiteur Merida is in 2000/2001 geen aanvullende opbrengst tot stand gekomen. Tenslotte zijn de kosten voor adviezen toegenomen.

Vergoedingssommen

De afschrijvingen op de vergoedingssommen zijn afgenomen met € 8,4 miljoen door het vertrek van spelers als onder anderen Laudrup, Verlaat en Kinkladze en lagere afschrijvingskosten in Afrika. Daarnaast zijn aangetrokken Bergdølmo, Galasek en Pasanen en is een voorziening opgenomen voor de contracten van Hoekstra en Sier die Ajax verlaten hebben. Het resultaat vergoedingssommen bedraagt € 11,8 miljoen en betreft het netto resultaat van de transfers van Dani en Grønkjaer. Het netto resultaat bestaat uit het bedrag van de opbrengst uit transfervergoeding, verminderd met de boekwaarde van de betreffende speler.

Overige baten, lasten en belastingen

De daling van deze post heeft betrekking op het resultaat van de beleggingsportefeuille, welke in mei contractueel afliep, alsmede op de verandering in de uitkomst van de belastingberekening.

AFC AJAX NV Buitenlandse deelnemingen

In het tweede verslagjaar heeft nog geen deelneming een positief resultaat kunnen opleveren. Binnen de strategie van Ajax is het deelnemingenbeleid een lange termijn beleid welke in beginsel over minstens vijf jaar beoordeeld moet worden. In het boekjaar 2001/2002 zal Ajax de eerste aanzet geven voor een tussentijdse evaluatie van het deelnemingenbeleid naast de continue beoordeling van maandrapportages ter zake. Onderstaand worden de Ajax allianties (meerderheidsbelang 51 %) afzonderlijk beschreven. In de financiële overzichten zijn zij opgenomen in de geconsolideerde cijfers van AFC Ajax NV waarin de aan minderheidsaandeelhouders toe te rekenen resultaten als aandeel van derden zijn opgenomen.

Ashanti Goldfields Sporting Club Limited - Ghana De totale omzet van Ashanti bedraagt € 0,3 miljoen conform vorig jaar. Deze komt voornamelijk tot stand door inkomsten uit sponsoring door de hoofdsponsor Shell Ghana. De overige omzet resulteert uit kaartverkoop en stadionverhuur. Belangrijke kostenposten vormen de salarissen € 0,5 miljoen en afschrijvingen € 0,3 miljoen. Het saldo vergoedingssommen, zijnde het verschil tussen de afschrijvingen en het resultaat vergoedingssommen, bedraagt € 0,3 miljoen negatief. In februari 2001 is de nieuwe opleidingsacademie “Ofori” geopend. Ofori biedt plaats aan tientallen talentvolle spelers die hier de geboden opleiding volgen.

Germinal Beerschot Antwerpen NV - België De totale omzet van GBA bedraagt € 5,3 miljoen. De salarissen bedragen € 3,9 miljoen, de wedstrijdkosten € 1,2 miljoen en de afschrijvingen € 0,4 miljoen. Het resultaat vergoedingssommen is € 1,2 miljoen negatief. GBA is in het vorig seizoen op plaats zes in de Belgische competitie geëindigd. In oktober is het gerenoveerde Olympisch stadion aan Het Kiel in gebruik genomen. Scouting via GBA heeft de overgang van Mido naar Ajax bewerkstelligd. Tevens zijn, naast keeper Bram Verbist, twee jonge Belgen aan de opleiding in Amsterdam toegevoegd.

Ajax Cape Town - Zuid Afrika Ajax Cape Town heeft in 2000/2001 een omzet behaald van € 2,1 miljoen. Hiervan is € 1,6 miljoen uit sponsoring voortgekomen en het restant uit kaartverkoop, televisiebaten en merchandising. Binnen de kosten vormen de lonen en salarissen met € 1,0 miljoen, afschrijvingen € 0,5 miljoen en wedstrijdkosten € 0,3 miljoen de grootste afzonderlijke posten. Het saldo vergoedingssommen bedraagt € 0,2 miljoen negatief. In augustus is de Zuid-Afrikaanse “De Toekomst”, geheten “Ikamva”, officieel in gebruik genomen. Steven Pienaar is een Zuid-Afrikaanse speler die sinds 1 januari 2001 in Amsterdam onder contract staat. Hij maakt sinds juli 2001 deel uit van de selectie van het eerste elftal van Ajax Amsterdam.

Verwachtingen

Algemeen Voor het volgend boekjaar bestaat de verwachting dat het operationele resultaat (bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) sterk zal verbeteren. Verbeterde televisie-inkomsten, internetopbrengsten en kostenbeheersing, rechtvaardigen de verwachting op een verbeterde uitkomst. In het boekjaar 2001/2002 is een aantal investeringen gepleegd in spelers, die ervoor moeten zorgen Ajax aan de top terug te brengen. Naast de opbrengsten uit spelerstransfers van 2000/2001 is voor € 10,4 miljoen additioneel geïnvesteerd in de spelersgroep met de verwachting dat dit sportief zijn vruchten afwerpt. Aangezien in mei 2001 de overeenkomst met de bank inzake het beheer van de beleggingsportefeuille afgelopen is, is per balansdatum een riante liquide situatie ontstaan, die het voor het komende seizoen mogelijk maakt uit eigen middelen de activiteiten te financieren. Hierdoor bestaat geen behoefte de aandeelhouders voor financiering aan te spreken, dan wel het bankkrediet hiervoor te gebruiken. De personeelsbezetting zal gedomineerd worden door de invloed van de technische invulling, zowel van spelers als van de staf. Wanneer de markt alleen de verhuur van spelers toelaat, dan neemt het aantal FTE's niet af. Tevens kan het strategisch van belang zijn jeugdspelers in een vroeg stadium een contract aan te bieden. Uiteraard blijft uit kostenbeheersing de noodzaak bestaan vacatures zo efficiënt mogelijk in te vullen.

Transfersysteem Vanaf 1 september 2001 gelden de nieuwe regels inzake het transfersysteem voor spelers. Naast de reeds bekende veranderingen, worden vanaf 1 januari 2002 de regels omtrent financiële vergoedingen voor opleiding ingevuld. Vooralsnog heeft de invoering nog niet tot significante veranderingen geleid en bestaat de verwachting dat de beslissingen omtrent opleidingsvergoedingen geen grote nadelen zullen opleveren voor clubs met een opleidingsstatus als Ajax.

Supporters De samenwerking met de Supportersvereniging Ajax (SVA) heeft voor de jongste Ajax supporters tot 13 jaar de Ajax Kidsclub opgeleverd. In de opstartfase heeft Ajax een leidende rol in het promoten van de nieuwe club en het ligt in de bedoeling dat de Kidsclub in de toekomst een onafhankelijke afdelingsactiviteit binnen de Supportersvereniging wordt.

In de Amsterdam ArenA heeft Ajax gekozen voor een combinatie van Fanshop en museum in Ajax City. De vernieuwde en vergrote Fanshop en het opgeknapte museum zullen in december 2001 officieel geopend worden. Hiermee wil Ajax zorgdragen voor een verbetering in het serviceaanbod aan de supporters en daarmee in de merchandisingomzet.

Internet Het internetproject is in het verslagjaar verder geconcretiseerd. KPN is als belangrijke partner toegetreden tot het Ajax.nl internet samenwerkingsverband. Daarnaast zijn contracten gesloten met Advanced Travel Partners voor het boeken van reizen via internet, onder de naam Ajax Travel. Met Wehkamp is contractueel vastgelegd dat zij vanaf 1 juli 2001 naast de mailordering ook de internetverkopen van merchandisingdochter Ajax Direct uitvoeren. Hiermee zijn de eerste partners voor Ajax.nl toegetreden en is de verwachting gerechtvaardigd dat dit project in positieve zin gaat bijdragen aan het (operationeel) resultaat van Ajax.

Technisch beleid Op technisch gebied heeft het afgelopen seizoen een verdere invulling van de samenwerking tussen technisch directeur Beenhakker en directeur betaald voetbal Adriaanse geleid tot gestructureerd technisch beleid op respectievelijk lange en korte termijn. De samenwerking met Haarlem is vanaf 1 juli 2001 definitief geworden en heeft gezorgd voor de detachering van trainer Heini Otto bij Haarlem. Daarnaast zijn de Ajax spelers Stuut, inmiddels bij Haarlem onder contract, Van den Ban, Longuet, Greene en Douglas verhuurd aan Haarlem. Vanuit de jeugdopleiding in Amsterdam zijn de verwachtingen hooggespannen rondom de talenten Heitinga en keeper Stekelenburg. De spelersgroep is voor het seizoen 2001/2002 versterkt met Ibrahimovic, Mido, Maxwell, Kras en Trabelsi. Tenslotte moeten nog de verkopen van Bobson aan NAC en Arveladze aan Glasgow Rangers vermeld worden.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal geschieden begin november 2001 middels een advertentie in het Financieel Dagblad, de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam, Ajax Magazine en Ajax Life. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op 30 november 2001 in de Amsterdam ArenA, Arena Boulevard 29 te Amsterdam om 14.00 uur.

Het jaarverslag van AFC Ajax NV zal binnenkort beschikbaar zijn via internet op het volgende adres: www.ajax.nl/jaarverslag