Menu

Jaarcijfers AFC Ajax NV per 30 juni 2002

AFC Ajax NV heeft over het gehele boekjaar 2001/2002 een negatief resultaat na belastingen gerealiseerd van € 25,8 miljoen. Voorgaand boekjaar was dit een negatief resultaat van € 8,2 miljoen. De daling van het resultaat met € 17,6 miljoen wordt veroorzaakt door een verslechterd saldo vergoedingssommen met € 12,7 miljoen door gestegen afschrijvingen op aangetrokken spelers en achtergebleven transferresultaten. Daarnaast heeft Ajax een buitengewone last genomen in de vorm van een voorziening voor deelnemingen van € 9,4 miljoen.

Kerncijfers
AFC Ajax NV heeft over het gehele boekjaar 2001/2002 een negatief resultaat na belastingen gerealiseerd van € 25,8 miljoen. Voorgaand boekjaar was dit een negatief resultaat van € 8,2 miljoen.
De daling van het resultaat met € 17,6 miljoen wordt veroorzaakt door een verslechterd saldo vergoedingssommen met € 12,7 miljoen door gestegen afschrijvingen op aangetrokken spelers en achtergebleven transferresultaten. Daarnaast heeft Ajax een buitengewone last genomen in de vorm van een voorziening voor deelnemingen van € 9,4 miljoen.
Het operationele resultaat (bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) is verbeterd met € 2,0 miljoen wat overeenkomt met 18,2 %.
Er wordt geen dividend uitgekeerd. Het resultaat na belastingen zal ten laste van het eigen vermogen worden gebracht. Het groepsvermogen bedraagt dan € 68,5 miljoen en komt op 64,2 % van het balanstotaal. De netto omzet is ten opzichte van 2000/2001 gestegen met 11,9 % van € 49,5 miljoen naar € 55,4 miljoen.
De totale bedrijfskosten zijn met € 3,9 miljoen gestegen van € 60,5 miljoen naar € 64,4 miljoen.

Het volgende financieel overzicht heeft betrekking op de periode van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002. Ten behoeve van de vergelijking met het boekjaar 2000/2001 zijn de cijfers van dat boekjaar opgenomen.

In dit overzicht zijn de cijfers van de buitenlandse deelnemingen van AFC Ajax geconsolideerd verwerkt. Onder het “aandeel derden” is opgenomen het aandeel in de resultaten van de deelnemingen die zijn toegerekend aan de externe aandeelhouders in de buitenlandse deelnemingen.

Omzet

Voetbal
De voetbalomzet is ten opzichte van boekjaar 2000/2001 gestegen met € 2,0 miljoen wat overeenkomt met 8,2 %.
Belangrijkste oorzaken zijn:

Recettes
Een totale stijging van € 0,7 miljoen in de losse kaartverkoop. De omzet in de nationale competitie en uit vriendschappelijke wedstrijden is teruggelopen met in totaal € 0,4 miljoen. De recette Amstel Cup is toegenomen met € 1,1 miljoen doordat het beloftenelftal de halve finales bereikt heeft en het eerste elftal de Amstel Cup gewonnen heeft. Omzet uit de recettes van Europese wedstrijden is toegenomen met € 1,3 miljoen door het spelen van de voorronde Champions League tegen Celtic FC.

Seizoenkaarten
In het boekjaar 2001/2002 zijn 37.018 seizoenkaarten voor Ajax Amsterdam verkocht, 290 minder dan het jaar ervoor, leidend tot een nagenoeg gelijk gebleven omzet van € 8,0 miljoen.

Business seats en skyboxen
Een lichte daling van € 0,2 miljoen naar € 9,4 miljoen, doordat er minder business seats zijn afgenomen.

Indirecte wedstrijdbaten
Deze inkomsten zijn met € 0,2 miljoen toegenomen door verhoogde inkomsten uit catering en de fancard in België. Vergoedingen voor het uitlenen van spelers zijn met € 0,1 miljoen afgenomen. Het betreft hier met name de verhuur van Babangida, Van den Ban, Didulica, Douglas, Greene, Heije, Hersi, Hosé, Kanu, Lobont, Longuet, Mokoena, Nieuwenburg, Piqué en Winter.

Sponsoring
De sponsoringomzet bestaat uit inkomsten uit reclamebaten, bedrijfssponsoring en overige baten en zijn in het verslagjaar toegenomen met € 2,1 miljoen. De totale reclame-inkomsten zijn gedaald met € 0,2 miljoen, maar de sponsoring door bedrijven is met € 1,4 miljoen gestegen. Naast de contractuele verhogingen uit de partnercontracten met ABN AMRO, adidas en Canal+ betreft het hier het nieuwe partnercontract met KPN / Planet Internet en de nieuwe sponsorcontracten met OAD Reizen en BDO Accountants en Adviseurs.
In de overige baten is een bedrag opgenomen voortvloeiend uit de afwikkeling van het geschil over de bijdrage van een voormalige kledingsponsor.

Televisie
De omzet uit de exploitatie van de televisierechten is met € 2,2 miljoen toegenomen door de verbeterde inkomsten met € 1,6 miljoen voor het uitzenden van de wedstrijden in de nationale competitie. Met het uitzenden van wedstrijden in Europees verband zijn € 0,3 miljoen meer opbrengsten gerealiseerd, veroorzaakt door de kwalificatiewedstrijd Champions League. Onder “televisie” zijn ook opbrengsten uit het internetproject geboekt.

Merchandising
De omzet uit merchandising is gedaald met € 0,3 miljoen. Voornaamste oorzaak is de gewijzigde manier van verantwoorden van de mailordering en internetomzet door contractafspraken met Wehkamp. De vernieuwde Ajax Fanshop in de ArenA heeft een omzetverbetering van € 0,4 miljoen ofwel 42,9 % tot gevolg gehad.

Bedrijfslasten

Kostprijs verkopen
Deze zijn gedaald met € 0,6 miljoen verband houdend met de afspraken met Wehkamp.

Lonen en salarissen
De salarissen zijn in totaal met € 4,9 miljoen gestegen naar € 35,0 miljoen.
De spelerssalarissen zijn toegenomen met € 1,4 miljoen mede door het aantrekken van per saldo drie nieuwe spelers. De premies zijn door het behalen van het kampioenschap en het winnen van de Amstel Cup gestegen met € 1,2 miljoen. Mede door de wisselingen in de trainerstaf is de kostenpost salaris technische staf toegenomen met € 1,8 miljoen.
De overige salarissen zijn met name gestegen door de afwikkeling van bestuurlijke inzet ten behoeve van Germinal Beerschot Antwerpen. De fte’s zijn, inclusief de spelersgroep, in Nederland totaal met 7 toegenomen tot 186.

Afschrijvingen materiële vaste activa en goodwill
Een daling van € 0,6 miljoen door verminderde afschrijvingen op machines en andere vaste bedrijfsmiddelen. De afschrijving op goodwill deelnemingen en Fanshop bedraagt € 1,1 miljoen.

Overige bedrijfskosten
De totale overige bedrijfskosten zijn licht gestegen met € 0,1 miljoen naar € 24,3 miljoen. De belangrijkste veranderingen in de onderdelen van de overige bedrijfslasten zijn:

Overige personeelskosten
Met name de mutaties in de technische staf hebben bijgedragen aan een kostenstijging van € 0,2 miljoen naar € 2,7 miljoen.

Wedstrijdkosten
Gestegen met € 0,4 miljoen naar € 8,9 miljoen doordat meer thuiswedstrijden gespeeld zijn in Europees- en Amstel Cup verband.

Huisvestingskosten
Een stijging van € 0,6 miljoen daar de huur van de Amsterdam ArenA mede afhankelijk is van de gestegen Ajax-recette.

Beheer en administratiekosten
Daling van € 1,1 miljoen. Kostenbeheersingsmaatregelen hebben ertoe geleid dat deze algemene kosten afgenomen zijn.

Vergoedingssommen

De afschrijvingen op de vergoedingssommen zijn toegenomen met € 4,9 miljoen door het aantrekken van Zlatan, Maxwell, Mido en Trabelsi. Daarnaast is een voorziening opgenomen voor de beëindiging van het contract met Vierklau.
Het resultaat vergoedingssommen bedraagt € 3,9 miljoen en betreft met name het netto resultaat van de transfers van Arveladze, Bobson en Hellings.
Het netto resultaat bestaat uit het bedrag van de opbrengst uit transfervergoedingen, verminderd met de boekwaarde van de betreffende spelers.

Overige baten, lasten en belastingen

De verbetering van deze posten met € 3,1 miljoen hebben met name betrekking op de verandering in de uitkomst van de belastingberekening over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening.


Buitengewone lasten

Naar aanleiding van de evaluatie van de buitenlandse deelnemingen is besloten de waardering aan te passen. Ajax heeft voorts een voorziening getroffen ten behoeve van deze deelnemingen. De veranderde regelgeving op het niveau van de wereldvoetbalbond FIFA maakt het onmogelijk spelers onder de achttien jaar naar de Nederlandse opleiding over te schrijven. Daarnaast hebben ook de individuele resultaten per deelneming geen positieve bijdrage aan het geconsolideerde resultaat van Ajax geleverd. Positieve ontwikkelingen zoals de spelers Van Damme (GBA) en Pienaar (Ajax Cape Town) voor het eerste elftal van Ajax Amsterdam en jeugdspelers uit België in de Amsterdamse opleiding komen (nog) niet tot uitdrukking in de financiële resultaten.
Er zijn onderhandelingen gaande over het afstoten van de financiële participatie in de clubs. Omzetting van de eigendomsverhoudingen in een technische samenwerking wordt overwogen.

De stand van zaken per buitenlandse deelneming wordt nader besproken in het vervolg van dit bericht.

Balans

Activa
De boekwaarde van de vergoedingssommen per 30 juni 2002 is afgenomen met € 17,4 miljoen door de afschrijvingen op de waarde van de spelers, welke van grotere invloed waren dan de investeringen in spelers. Op materiële vaste activa is ook meer afgeschreven dan dat hierin geïnvesteerd werd. De post actieve belastinglatenties is toegenomen door de vordering naar aanleiding van het resultaat 2001/2002. Betalingen door clubs, inzake betalingstermijnen voor spelerstransfers, hebben geleid tot een lagere debiteurenstand.
De afname van de liquide middelen met € 14,1 miljoen is ondermeer ontstaan doordat de betalingen aan crediteuren de ontvangsten van debiteuren overtroffen hebben met € 7,6 miljoen.

Passiva
Het resultaat over 2001/2002 is ten laste van het groepsvermogen in de balans gebracht. Hierna resteert nog € 68,5 miljoen, ofwel 64,2 % van het balanstotaal.
De post voorzieningen is gestegen door de buitengewone last ten behoeve van de deelnemingen. Kortlopende schulden zijn afgenomen met € 20,8 miljoen door het betalen van crediteuren inzake vergoedingssommen.

AFC AJAX NV Buitenlandse deelnemingen

Ashanti Goldfields Sporting Club Limited (AGS) – Ghana
De totale omzet van Ashanti bedraagt onveranderd € 0,3 miljoen en bestaat voor circa 80% uit de sponsoring door Shell. Belangrijkste kostenposten vormen de afschrijvingen € 0,4 miljoen en de salarissen € 0,5 miljoen. Het aantal fte’s is 89. Het saldo vergoedingssommen, zijnde het verschil tussen de afschrijvingen en het resultaat vergoedingssommen, bedraagt € 0,1 miljoen negatief. Na de toevoeging van het resultaat na belasting van € 1,2 miljoen negatief bedraagt het totale verliessaldo € 5,8 miljoen negatief en het eigen vermogen € 4,7 miljoen positief. Ajax participeert hierin voor 51%.
Germinal Beerschot Antwerpen NV (GBA) - België
GBA heeft een omzet behaald van € 5,2 miljoen in het boekjaar 2001/2002. De wedstrijdkosten bedragen € 1,1 miljoen, de afschrijvingen € 0,6 miljoen en de salariskosten € 4,2 miljoen. Het aantal fte’s is 78. Het resultaat vergoedingssommen is € 0,3 miljoen negatief. Na de toevoeging van het resultaat na belasting van € 3,4 miljoen negatief bedraagt het totale verliessaldo € 9,8 miljoen negatief en het eigen vermogen € 3,1 miljoen negatief. Ajax heeft de participatie van 51%, sinds januari 2002 uitgebreid naar 72,5%.

Ajax Cape Town (ACT) - Zuid Afrika
De omzet van Ajax Cape Town is voor 2001/2002 € 1,6 miljoen. Hiervan is € 1,4 miljoen afkomstig uit sponsoring. Afschrijvingen bedragen € 0,4 miljoen, wedstrijd-kosten € 0,3 miljoen en de salarissen zijn € 0,7 miljoen. Het aantal fte’s is 80.
Het saldo vergoedingssommen is licht positief maar minder dan € 0,1 miljoen. Na de toevoeging van het resultaat na belasting van € 0,3 miljoen negatief bedraagt het totale verliessaldo € 2,4 miljoen negatief en het eigen vermogen € 1,6 miljoen positief.
Ajax heeft een belang in ACT van 51%.

Verwachtingen

Algemeen
Vorig boekjaar werd de verwachting uitgesproken dat het operationele resultaat (bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) sterk zou gaan verbeteren. Uiteindelijk is het een belangrijke verbetering geworden van
18,2 %. Kostenbeheersing en inkomstenverbetering hebben hun vruchten afgeworpen maar tegenvallers als de trainerswissel en de snelle uitschakeling in de UEFA Cup hebben het resultaat ook beïnvloed. Voor het lopende boekjaar 2002/2003 bestaat de verwachting dat het operationeel resultaat break-even zal worden door de volgende oorzaken. Beperking van de operationele verliezen in de deelnemingen, inkomsten uit de Champions League en verdergaande kostenbeheersing.
De liquide middelen van Ajax maken het ook in boekjaar 2002/2003 mogelijk, zonder beroep op de kapitaalmarkt of kredietverstrekking, de activiteiten te financieren. Bij het invullen van mogelijke vacatures blijft Ajax kritisch beoordelen of dit noodzakelijk is.Supporters
In het najaar van 2002 zal naar verwachting het supportershome, bij de oefenvelden naast de Amsterdam ArenA, zijn deuren openen. Op wedstrijddagen biedt het home de mogelijkheid 800 supporters gastvrij te onthalen. Ook bij de trainingen zal het door Ajax gefinancierde pand ter beschikking van de supporters staan. Via een stichting zal de exploitatie door de supporters zelf opgezet worden.

Internet
Met een half jaar vertraging is het internet project in december 2001 van start gegaan. De vernieuwde website ajax.nl is in maart 2002 succesvol gelanceerd.
Door de vertraagde start is het project ook met een half jaar opgeschoven.
Opbrengsten zullen met name gegenereerd worden door het aanbieden van media diensten, de digitale fanshop en door de reisorganisatie Ajax Travel.
Plannen bestaan om in samenwerking met ABN AMRO in het seizoen 2002/2003 ook financiële dienstverlening via ajax.nl te gaan aanbieden.

Technisch beleid
Naast de trainerswissel in de vorm van de aanstelling van Ronald Koeman en Ruud Krol en de betrokkenheid van Tonny Bruins Slot bij het eerste elftal is het winnen van de “dubbel” (kampioenschap en beker) de belangrijkste technische gebeurtenis in 2001/2002. Voor Ajax zijn de verzekering van deelname in 2002/2003 aan de Champions League en de kampioensuitstraling zeer belangrijk. Dit heeft in het nieuwe seizoen reeds geleid tot het verwelkomen van de 40.000ste jaarkaarthouder (seizoenkaarten, business seats en skybox plaatsen).
In het boekjaar 2001/2002 is de samenwerking met HFC Haarlem hechter geworden. Ajax-trainer Leo van Veen vervangt de door ziekte gevelde hoofdtrainer Heini Otto bij HFC Haarlem.

Tenslotte nog de vermelding van de nieuwe contractspelers van Ajax in het boekjaar 2002/2003: Victor Sikora, Nourdin Boukhari, de van AZ gehuurde keeper Henk Timmer en de fantastische terugkeer van Jari Litmanen!

Amsterdam, 16 oktober 2002


Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal geschieden in november 2002 middels een advertentie in het Financieel Dagblad, de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam, Ajax Life en op ajax.nl. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op vrijdag
29 november 2002 in de Amsterdam ArenA, Arena Boulevard 29 te Amsterdam om 10.00 uur.

Bijlagen: De geconsolideerde balans en de toelichting op de netto omzet en de overige bedrijfskosten kunt u nog eens rustig nalezen in de rubriek De jaarcijfers.

Het jaarverslag van AFC Ajax NV zal binnenkort beschikbaar zijn via internet op het volgende adres: http://www.ajax.nl/business/jaarverslag