Menu

Jaarcijfers AFC Ajax NV per 30 juni 2003

Kerncijfers Ajax heeft over het boekjaar 2002/2003 een zeer goed operationeel resultaat van 12,2 miljoen Euro positief geboekt, hetgeen zoals verwacht nog niet tot nettowinst heeft geleid. Het resultaat na belasting bedraagt 4,0 miljoen Euro negatief ten opzichte van 22,1 miljoen Euro negatief vorig jaar: een verbetering van 18,1 miljoen Euro, enerzijds veroorzaakt door kostenbeheersingsmaatregelen en anderzijds door de deelname aan de UEFA Champions League.

De vergelijkende cijfers van 2001/2002 bestaan overigens uit de geconsolideerde cijfers van AFC Ajax NV onder aftrek van de cijfers van de Belgische en Ghanese deelnemingen, aangezien deze deelnemingen in het verslagjaar zijn overgenomen door de minderheidsaandeelhouders.
Niet alleen het operationele resultaat is fors verbeterd met € 17,5 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar, ook de netto omzet is gestegen met 53 % van € 50,0 miljoen naar € 76,5 miljoen.
De totale bedrijfskosten zijn met € 9,0 miljoen gestegen van € 55,3 miljoen naar
€ 64,3 miljoen.
Het resultaat vergoedingssommen bedraagt € 0,7 miljoen positief en is € 2,9 miljoen lager dan de opbrengst in 2001/2002. De afschrijving op vergoedingssommen is gestegen met € 2,5 miljoen van € 18,2 miljoen naar € 20,7 miljoen.


Financieel overzicht:

* ‘Proforma’ betreft Ajax Binnenland geconsolideerd met Ajax Cape Town Ltd. ter vergelijking met de huidige verslagperiode. Hiervoor zijn Ashanti Goldfields Sporting Club en Germinal Beerschot Antwerpen uit de cijfers 2001/2002 geëlimineerd.


Omzet


Voetbal
De voetbalomzet is ten opzichte van boekjaar 2001/2002 gestegen met € 21,6 miljoen wat overeenkomt met een stijging van 88,8 %.
De belangrijkste oorzaken zijn:

Sponsoring
De sponsoringomzet bestaat uit inkomsten uit reclamebaten, bedrijfssponsoring en overige baten en is afgenomen met € 0,6 miljoen.
De totale reclame-inkomsten zijn gestegen met € 0,4 miljoen vooral door verbeterde afspraken in ENV verband. Sponsoring door bedrijven is per saldo afgenomen met
€ 0,4 miljoen door met name een combinatie van beëindigde contracten, verhoogde bijdragen in bestaande contracten en nieuw toegetreden sponsors. Deze laatste zijn Hubo, Breitling, Sterngroep en de combinatie Fiat/Alfa Romeo/Lancia.
In de overige baten van vorig boekjaar was een bedrag opgenomen, voortvloeiend uit de afwikkeling van het geschil over de bijdrage van een vorige kledingsponsor, hetgeen in het boekjaar 2002/2003 niet het geval was.

Televisie
De televisie-inkomsten bestaan uit televisie- en internetinkomsten en zijn gestegen met € 3,9 miljoen. De voornaamste oorzaken zijn de € 3,1 miljoen extra baten uit UEFA Champions League TV-inkomsten en daarnaast € 0,6 miljoen uit het internetproject.

Merchandising
De omzet uit merchandising is gestegen met € 1,7 miljoen. De sportieve successen vormen mede de basis voor de populariteit van Ajax-producten. De Ajax Fanshop in de Amsterdam ArenA heeft een forse omzetverbetering gerealiseerd van € 0,8 miljoen,
ofwel een stijging van 60,8 %.

Bedrijfslasten

Kostprijs verkopen
De kostprijs van de verkopen is gestegen met € 1,0 miljoen verband houdend met de gestegen merchandisingomzet.

Lonen en salarissen
De salarissen zijn in totaal met € 3,7 miljoen gestegen naar € 34,1 miljoen.
Contractuele salarisstijgingen, het openbreken van bestaande contracten en wisselingen in de bezetting hebben geleid tot een stijging van de salarislasten van de spelers met € 0,6 miljoen.
De met € 3,4 miljoen gestegen spelerspremies zijn voornamelijk veroorzaakt door de prestaties in het UEFA Champions Leaguetoernooi.
In het vorig boekjaar zorgde de beëindiging van de werkzaamheden met Peter Boeve en Co Adriaanse voor incidenteel hogere salariskosten voor de technische staf.
De overige salarissen zijn met € 0,3 miljoen gedaald. Het aantal fte’s, inclusief de spelersgroep is bij Ajax Amsterdam met 2 afgenomen tot 184.

Afschrijvingen materiële vaste activa en goodwill
Deze afschrijvingen zijn met € 0,9 miljoen gedaald, met name doordat een aantal bedrijfsmiddelen volledig afgeschreven is.

Overige bedrijfskosten
De totale overige bedrijfskosten zijn toegenomen met € 5,3 miljoen naar € 26,0 miljoen. De belangrijkste veranderingen in de onderdelen van de overige bedrijfskosten zijn:

Vergoedingssommen

De afschrijvingen op vergoedingssommen zijn toegenomen met € 2,5 miljoen, met name door het aantrekken van Victor Sikora en Nourdin Boukhari en de versnelde afschrijving in verband met het vertrek van Nikos Machlas, Tijjani Babangida, André Bergdølmo en Aaron Mokoena.
Het resultaat vergoedingssommen bedraagt € 0,7 miljoen en betreft het netto resultaat van de transfers van Tim de Cler, Nando Rafael en enkele spelers van Ajax Cape Town. Het netto resultaat bestaat uit het bedrag van de opbrengst uit transfervergoeding, verminderd met de boekwaarde van de betreffende speler.

Overige baten, lasten en belastingen

Deze post is gedaald met € 3,8 miljoen. Deze daling heeft voornamelijk betrekking op de verandering in de uitkomst van de belastingberekening.

Balans

Het elimineren van de deelnemingen in België en Ghana in de geconsolideerde cijfers heeft gevolgen voor alle balansposten.
De boekwaarde van de vergoedingssommen is afgenomen met € 13,1 miljoen, omdat de afschrijvingen de investeringen in spelers overtroffen hebben.
De overige vorderingen zijn met € 3,0 miljoen toegenomen door UEFA Champions Leaguebaten, welke na 30 juni ontvangen zijn.
In de post voorzieningen is de voorziening voor de deelnemingen met € 5,0 miljoen verminderd als gevolg van de afwikkeling Germinal Beerschot Antwerpen en Ashanti Goldfields Sporting Club.
Na opname van het resultaat in het groepsvermogen maakt dit 68,3 % uit van het balanstotaal.

Buitenlandse deelneming

In het vorig boekjaar was reeds een voorziening getroffen voor het afstoten van het belang in Ashanti Goldfields Sporting Club en Germinal Beerschot Antwerpen.
Voor het boekjaar 2002/2003 heeft een vrijval van de voorziening ten behoeve van Ashanti Goldfields Sporting Club ter hoogte van € 0,5 miljoen plaatsgevonden en is
€ 4,5 miljoen ten laste van de voorziening gebracht ten behoeve van Germinal Beerschot Antwerpen.

Ajax Cape Town - Zuid Afrika
Ajax Cape Town is met een belang van 51 % voor Ajax, in de geconsolideerde cijfers opgenomen en kent de volgende kerncijfers. De omzet bedroeg € 1,5 miljoen. Hiervan is € 1,1 miljoen uit sponsoring voortgekomen en het restant uit kaartverkoop, televisiebaten en merchandising. Binnen de kosten vormen de lonen en salarissen met € 0,9 miljoen, afschrijvingen met € 0,3 miljoen en wedstrijdkosten met € 0,2 miljoen de belangrijkste posten. Het saldo vergoedingssommen bedraagt € 0,2 miljoen positief. Het netto resultaat bedraagt € 0,1 miljoen positief.

Verwachtingen

Algemeen
Ajax heeft in maart 2003 de break-even resultaatverwachting voor het jaar 2002/2003 bijgesteld naar operationele winst en deze winst is uiteindelijk € 12,2 miljoen geworden. De realisatie van additionele transferinkomsten heeft binnen het boekjaar niet plaats-gevonden en daardoor is het netto resultaat negatief gebleven.
Voor het nieuwe boekjaar verwacht Ajax naast een positief operationeel resultaat ook een netto winst. Dit is gebaseerd op de deelname aan de UEFA Champions League en de reeds gerealiseerde netto transferresultaten inzake Ahmed “Mido” Hossam,
Andy van der Meijde en Cristian Chivu. Het vertrek van deze spelers is opgevangen door het aantrekken van Julien Escudé, Zdenek Grygera, Tom Soetaers, Wesley Sonck,
Sander Boschker en Nicolae Mitea.

De kosten uit de afwikkeling van de deelnemingen in België en Ghana zullen naar verwachting door de voorziening gedekt kunnen worden. Door de realisatie van de voornoemde transferinkomsten, na afloop van het boekjaar, beschikt Ajax over voldoende liquide middelen om, zonder een beroep op kapitaalmarkt of kredietverstrekking te hoeven doen, haar activiteiten te kunnen financieren.

Naheffingsaanslag
Zoals bekend is Ajax voorwerp van een strafrechtelijk vooronderzoek omdat het Openbaar Ministerie van mening is dat Ajax, in het kader van de transfers van Laudrup en Arveladze in 1997, betalingen heeft gedaan die de club had moeten aanmerken als loonbetalingen. In verband daarmee heeft de Belastingdienst aan Ajax naheffings-aanslagen opgelegd ten bedrage van in totaal € 5,8 miljoen, vermeerderd met naheffingsrente. Ajax betwist het standpunt van het Openbaar Ministerie én van de Belastingdienst. De club meent over goede argumenten te beschikken.
Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie het strafrechtelijk vooronderzoek naar Ajax afgerond. De verwachting is dat het Openbaar Ministerie, nadat op verzoek van onder meer Ajax een aantal nadere onderzoekshandelingen zal zijn verricht, in 2004 een beslissing zal nemen om Ajax al dan niet te vervolgen.
Tegen de naheffingsaanslag van de Belastingdienst heeft Ajax bezwaar aangetekend. Verwacht wordt dat Ajax in 2004 in de gelegenheid zal zijn gesteld de gronden voor het bezwaar in te dienen.
Het strafrechtelijk vooronderzoek en de naheffingsaanslag hebben niet geleid tot een aanpassing van de cijfers.

Technisch beleid
Na het vertrek in juli 2003 van technisch directeur Leo Beenhakker heeft Ajax per
1 november 2003 Louis van Gaal in deze functie benoemd. Ajax is ervan overtuigd dat Louis van Gaal de juiste persoon is om onder meer invulling te geven aan de belangrijke brugfunctie tussen de eigen opleiding, de scouting en het eerste elftal.
Met talenten uit de eigen opleiding, zoals Wesley Sneijder en Nigel de Jong, nieuwe aankopen, zoals Wesley Sonck en Julien Escudé, en gevestigde spelers, zoals Hatem Trabelsi en Zlatan Ibrahimovic heeft Ajax een basis gelegd voor sportieve prestaties op hoog niveau.

Supporters
In de aanloop naar het seizoen 2003/2004 is Ajax erin geslaagd om het fantastische aantal van 42.200 jaarkaarten te verkopen. Het betreft hier seizoenkaarten, skybox-plaatsen en business seats. Hieruit blijkt dat alle supporters, net als de leiding van Ajax, het nieuwe seizoen met veel vertrouwen in de club tegemoet treden.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal geschieden in november 2003 door middel van een advertentie in Het Financieele Dagblad, de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam, Ajax Life en op www.ajax.nl. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op vrijdag 28 november 2003 in de Amsterdam ArenA, Arena Boulevard 29 te Amsterdam om 15.00 uur.

Bijlagen: De geconsolideerde balans, de geconsolideerde winst- en verliesrekening en de toelichting op de netto omzet en de overige bedrijfskosten kunt u nog eens rustig nalezen in de rubriek De jaarcijfers .

Het jaarverslag van AFC Ajax NV zal in november 2003 beschikbaar zijn via internet op het volgende adres: www.ajax.nl > business > Het jaarverslag .