Menu

Jaarcijfers AFC AJAX NV per 30 juni 2004

Ajax heeft over het boekjaar 2003/2004 een netto winst van € 9,8 miljoen geboekt. Een verbetering van € 13,8 miljoen ten opzichte van het vorig boekjaar, waarin nog een netto verlies van € 4,0 miljoen werd gerealiseerd.

• Het operationele resultaat bedraagt € 5,0 miljoen positief.

• Ajax realiseerde een positief saldo vergoedingssommen van € 9,7 miljoen.
Dit saldo vergoedingssommen bestaat uit de afschrijvingen vergoedingssommen van € 15,6 miljoen, een vermindering van € 5,1 miljoen ten opzichte van vorig boekjaar, en uit het resultaat vergoedingssommen van € 25,3 miljoen, een verbetering van € 24,6 miljoen.

• De netto omzet is met € 12,3 miljoen gedaald van € 76,5 miljoen naar
€ 64,2 miljoen.

• De totale bedrijfskosten zijn met € 4,6 miljoen, ofwel met 7,1 %, gedaald van
€ 63,8 miljoen naar € 59,2 miljoen.

• De belastinglast op het positieve resultaat bedraagt € 5,5 miljoen.

• Het groepsvermogen bedraagt € 73,5 miljoen en komt op 69,3 % van het balanstotaal.

Ajax is voornemens een dividend van € 0,14 per aandeel uit te keren. Het totaal uit te keren dividend bedraagt € 0,8 miljoen. Aan het eigen vermogen zal een bedrag van
€ 9,0 miljoen kunnen worden toegevoegd uit winstreservering.

Financieel overzicht

Omzet

Voetbal
De voetbalomzet is ten opzichte van boekjaar 2002/2003 gedaald met € 13,5 miljoen wat overeenkomt met een daling van 29,3 %.

De belangrijkste oorzaken zijn:

• Recettes competitie, nationale beker en vriendschappelijke wedstrijden
De omzet uit losse kaartverkoop van totaal € 3,4 miljoen is gedaald met
€ 1,4 miljoen.
De omzet in de nationale competitie is gedaald met € 0,2 miljoen door beperkingen in de vrije verkoop rondom risicowedstrijden en door de verkoop van meer seizoenkaarten. De recette nationale beker is teruggelopen met € 0,9 miljoen, doordat het eerste elftal niet zover in het toernooi gekomen is als in het voorgaande seizoen. De recette uit vriendschappelijke wedstrijden is afgenomen met
€ 0,3 miljoen, voornamelijk door het ontbreken van wedstrijden in de winterstop.
• Recettes Europa Cup
De recettes Europa Cup zijn met € 6,5 miljoen gedaald naar € 4,6 miljoen door de uitschakeling van Ajax in de UEFA Champions League na de pouleronde. Hierdoor speelde Ajax één kwalificatiewedstrijd en drie thuiswedstrijden ten opzichte van zeven Champions League thuiswedstrijden in 2002/2003.
• Premies Europa Cup
Het totaal aan premies UEFA Champions League bedraagt € 4,4 miljoen, bestaande uit: plaatsingspremie toernooi € 1,6 miljoen; premies eerste poule € 2,6 miljoen en een slotuitkering van € 0,2 miljoen.
• Seizoenkaarten
In het boekjaar 2003/2004 bedroeg de omzet € 8,9 miljoen en zijn 39.567 seizoenkaarten door Ajax Amsterdam verstrekt, 1.052 meer dan het jaar ervoor. Samen met inflatiecorrectie leidde dit tot een stijging van de omzet met
€ 0,7 miljoen.
• Business seats en skyboxen
De stijging in de omzet van business seats en skyboxplaatsen met € 0,2 miljoen naar € 9,3 miljoen, is eveneens ontstaan door verwerking van de inflatiecorrectie in de prijsstelling.

Het totaal aantal uitgegeven jaarkaarten komt op 42.264 stuks.
Resumerend kan worden gesteld dat de omzetdaling uit de verkoop van losse kaarten voor de nationale competitie meer dan goedgemaakt is door de stijging in de omzet van jaarkaarten.
Het gemiddeld aantal afgenomen plaatsen per wedstrijd bedroeg in 2003/2004 47.785.
• Indirecte wedstrijdbaten
In deze omzet zijn met name de vergoedingen voor het uitlenen van spelers opgenomen en de vergoedingen voor het afstaan van spelers aan het Nederlands elftal. Deze opbrengsten zijn toegenomen met € 0,5 miljoen. Inkomsten uit het uitlenen van spelers bedroegen € 1,2 miljoen en van de KNVB ontving Ajax
€ 0,4 miljoen.


Sponsoring
De omzet uit sponsoring bedraagt € 17,8 miljoen. Deze bestaat uit inkomsten uit reclamebaten, bedrijfssponsoring en overige baten en is toegenomen met € 0,9 miljoen.
De totale reclame-inkomsten zijn gedaald met € 0,4 miljoen vooral door andere afspraken in ENV-verband (thans ECV, Eredivisie Commanditaire Vennootschap geheten). Sponsoring door bedrijven is per saldo toegenomen met € 1,3 miljoen door verbeterde afspraken met adidas.

Televisie
Deze omzetcategorie ten bedrage van € 8,1 miljoen, kende een daling van € 0,7 miljoen en bestaat uit televisie- en internetinkomsten. De voornaamste oorzaak van de daling is de met € 0,8 miljoen gedaalde internet-opbrengst door het beëindigen van de samenwerking door KPN en het stoppen met de WAP (eenvoudig mobiel internet) activiteiten.

Merchandising
De omzet uit merchandising van € 5,8 miljoen is gestegen met € 1,0 miljoen.
De licentieopbrengsten en de omzet eigen beheer artikelen zijn gestegen met
€ 0,6 miljoen. Inkomsten uit de portretrechten van de spelers stegen met € 0,3 miljoen.
De Ajax Fanshop in de Amsterdam ArenA heeft een verdere omzetverbetering gerealiseerd van € 0,1 miljoen naar € 2,1 miljoen.


Bedrijfslasten

Kostprijs verkopen
De kostprijs van de verkopen is gestegen met € 0,2 miljoen verband houdend met de eerdergenoemde stijging in merchandisingomzet en inkomsten uit portretrechten.

Lonen en salarissen
De salarissen zijn in totaal met € 1,3 miljoen gedaald naar € 32,8 miljoen.
De salarislasten van de spelers en de technische staf zijn met € 2,0 miljoen gedaald, voornamelijk veroorzaakt door lagere spelerspremies op basis van de UEFA Champions League resultaten. Salarissen van het overige personeel zijn gestegen met € 0,7 miljoen door indexering, periodieke verhogingen en functieverbeteringen.
Het aantal fte’s, inclusief de spelersgroep, is bij Ajax Amsterdam, met 2 toegenomen tot 186.

Overige bedrijfskosten
De totale overige bedrijfskosten zijn afgenomen met € 3,4 miljoen naar € 22,1 miljoen.
De belangrijkste onderdelen van de overige bedrijfskosten zijn:
• Overige personeelskosten
Hierin is de premie opgenomen voor een verzekering ter dekking van het risico van de arbeidsongeschiktheid van bepaalde spelers. De dekking bestaat uit de boekwaarde alsmede de door te betalen salariskosten.
• Wedstrijdkosten
Deze zijn met € 1,8 miljoen gedaald door minder Europese uit- en thuiswedstrijden.
• Huisvestingskosten
De stadionhuur van Amsterdam ArenA is gedaald met € 1,4 miljoen, doordat deze huur voor een deel op de gedaalde Ajax-recette is gebaseerd.
• Buitengewone baten
Hieronder is de vrijval van de voorzieningen ten behoeve van het afstoten van de deelneming in België opgenomen, welke € 0,9 miljoen bedraagt.


Vergoedingssommen

De afschrijvingen op vergoedingssommen zijn afgenomen met € 5,1 miljoen, met name door het vertrek van Nikos Machlas en de transfers van André Bergdølmo, Cristian Chivu en Ahmed “Mido” Hossam, in combinatie met contractverlengingen.
Het resultaat vergoedingssommen bedraagt € 25,3 miljoen en betreft het positieve netto resultaat van de transfers van bovengenoemde spelers, alsmede van Andy van der Meijde en Jelle van Damme.
Het resultaat bestaat uit het bedrag van de netto opbrengst uit transfervergoeding, verminderd met de boekwaarde van de betreffende speler.

Overige baten, lasten en belastingen

Deze post kende een mutatie van € 8,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de belasting op het resultaat. Als gevolg van het positieve resultaat heeft Ajax in 2003/2004 een belastinglast van € 5,5 miljoen. In 2002/2003 was sprake van een belastingbate van
€ 2,8 miljoen.

Er zijn - zoals bekend – in 2002 en 2003, door de Belastingdienst aan Ajax naheffingsaanslagen opgelegd ten bedrage van in totaal € 5,8 miljoen, vermeerderd met naheffingsrente. De Belastingdienst is van mening dat Ajax, in het kader van de transfers van Laudrup en Arveladze in 1997, betalingen heeft gedaan die de club had moeten aanmerken als loonbetalingen. In verband daarmee loopt tevens een strafrechtelijk vooronderzoek. Ajax betwist het standpunt van de Belastingdienst én van het Openbaar Ministerie. De naheffingsaanslagen en het strafrechtelijk vooronderzoek hebben niet geleid tot een aanpassing van de cijfers.

Balans

Afschrijvingen op spelers in combinatie met investeringen in de opvolgers van getransfereerde spelers hebben per saldo niet geleid tot een verandering in de boekwaarde van de post vergoedingssommen.
De debiteuren zijn met € 12,9 miljoen toegenomen door termijnbetalingen voor verkochte spelers en na balansdatum ontvangen sponsorbetalingen.
Na toevoeging van het resultaat aan het groepsvermogen maakt dit 69,3 % uit van het balanstotaal.

Voorstel dividend en winstbestemming

Het netto resultaat van € 9,8 miljoen heeft geleid tot een dividend voorstel in lijn met het dividendbeleid zoals aangekondigd in het emissieprospectus van 1998. Voorgesteld wordt om een dividend van ruim 25 % van het netto resultaat voor uitkering beschikbaar te stellen. Dit betekent een dividend uitkering van € 0,14 per aandeel. De Vereniging AFC Ajax heeft besloten van haar recht op dividend af te zien voor een bedrag van
€ 1,8 miljoen, zodat dit bedrag tevens kan worden toegevoegd aan de reserves. De totale toevoeging aan de reserves zal hierdoor € 9,0 miljoen bedragen.


Ajax Cape Town - Zuid Afrika
Ajax Cape Town is met een belang van 51 % voor Ajax, in de geconsolideerde cijfers opgenomen en kent de volgende kerncijfers. De omzet bedroeg € 1,8 miljoen. Hiervan is € 1,5 miljoen uit sponsoring voortgekomen en het restant uit kaartverkoop, televisiebaten en merchandising. Binnen de kosten vormen de lonen en salarissen met € 1,1 miljoen, afschrijvingen met € 0,4 miljoen en wedstrijdkosten met € 0,2 miljoen de belangrijkste posten. Het saldo vergoedingssommen bedraagt € 0,1 miljoen positief. Het netto resultaat bedraagt € 0,2 miljoen negatief.

Verwachtingen

Ajax heeft in oktober 2003 de verwachting uitgesproken voor het boekjaar 2003/2004 zowel een positief operationeel als een positief netto resultaat te bewerkstelligen. Tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers in maart 2004 is deze verwachting herhaald. Het gerealiseerde operationele resultaat 2003/2004 bedraagt € 5,0 miljoen positief en de netto winst € 9,8 miljoen. Ook over het lopende boekjaar verwacht Ajax naast een positief operationeel resultaat weer een netto winst.
Dit is gebaseerd op de deelname aan de UEFA Champions League en de reeds gerealiseerde positieve transferresultaten inzake Zlatan Ibrahimovic en Petri Pasanen.
Ajax is voornemens, in de transferwindow gedurende de winterperiode, versterking voor het eerste elftal aan te trekken. Dit kan leiden tot een verhoging van de afschrijvingen op vergoedingssommen.
Ajax heeft in augustus 2004 een nieuwe, verbeterde, overeenkomst met de hoofdsponsor ABN AMRO afgesloten voor de periode 2005 tot 2011. Hierbij is overeengekomen dat Ajax kan rekenen op sponsorinkomsten van € 7,0 miljoen per jaar uit hoofde van dit contract.
Ajax beschikt over voldoende liquide middelen om, zonder een beroep te doen op de kapitaalmarkt of kredietverstrekking, haar activiteiten te financieren.
Ook in 2004/2005 weet Ajax zich verzekerd van een grote groep trouwe supporters door de verkoop van meer dan 41.000 jaarkaarten.

Amsterdam, 18 oktober 2004


Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal geschieden in november 2004 door middel van een advertentie in Het Financieele Dagblad, Het Parool, de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam, Ajax Life en op www.ajax.nl. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op vrijdag 3 december 2004 in de Amsterdam ArenA, Arena Boulevard 29 te Amsterdam om 12.30 uur.

Het jaarverslag van AFC Ajax NV zal in november 2004 beschikbaar zijn via internet op het volgende adres: www.ajax.nl > business > Het jaarverslag .

Bijlagen: De Geconsolideerde balans, Geconsolideerde winst- en verliesrekening en Toelichting op de netto omzet en de overige bedrijfskosten kunt u nalezen en downloaden in de rubriek De jaarcijfers.