Menu

JAARCIJFERS AFC AJAX NV SEIZOEN 1998/1999

AFC Ajax NV heeft over het gehele boekjaar 1998/1999 een positief netto resultaat gerealiseerd van NLG 13,0 miljoen. Een stijging van NLG 18,5 miljoen ten opzichte van het vergelijkbaar resultaat over het vorige boekjaar.

Het uit te keren dividend bedraagt NLG 1,2 miljoen. Per uitstaand aandeel wordt voorgesteld NLG 0,25 uit te keren. Aan het eigen vermogen zal een bedrag van NLG 11,8 miljoen worden toegevoegd uit winstreservering. Het eigen vermogen bedraagt nu NLG 242 miljoen en komt op 69% van het balanstotaal. De netto-omzet is ten opzichte van 1997/1998 gestegen met 3,2 % van NLG 85,6 miljoen tot NLG 88,4 miljoen.

Het saldo vergoedingssommen is NLG 35,1 miljoen positief, ten opzichte van NLG 1,0 miljoen positief vorig boekjaar.

Het bovenstaande financieel overzicht heeft betrekking op het boekjaar dat loopt van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999. Voor een beter inzicht in de resultaten van de onderneming zijn in het bovenstaande financieel overzicht alsmede in de bijlagen de cijfers opgenomen over het hele seizoen 1997/1998. Deze cijfers bestaan uit de pro forma cijfers van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax' over de periode 1 juli 1997 tot en met 31 december 1997 samengevoegd met de cijfers van de vennootschap over de periode 1 januari 1998 tot en met 30 juni 1998.

Omzet

De stijging van de netto omzet is deels veroorzaakt door een hogere omzet uit voetbalactiviteiten. De voetbal omzet steeg van NLG 50,4 miljoen naar NLG 51,5 miljoen. Dit werd met name veroorzaakt door hogere inkomsten uit premies Europa Cup van NLG 6,2 miljoen. Hieruit blijkt dat deelname aan en het behalen van goede resultaten in de Champions League voor de bijdrage aan de netto omzet, alsmede aan het netto resultaat van groot belang is.

De omzet uit recettes competitie, Amstel Cup en vriendschappelijke wedstrijden is daarentegen gedaald met NLG 2,9 miljoen van NLG 7,2 miljoen naar NLG 4,3 miljoen.

Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere inkomsten uit vriendschappelijke wedstrijden en recettes competitie. Ajax heeft minder vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. In verband met de Gay Games ontbrak het Amsterdam Tournament in 1998/1999 en de losse verkoop is licht gedaald.

De omzet uit recettes Europa Cup is gedaald van NLG 7,9 miljoen naar NLG 4,0 miljoen als gevolg van het spelen van één Europa Cup wedstrijd minder in 1998/1999, minder betalende toeschouwers per wedstrijd en de verkoop van passe partouts met korting. De omzet uit seizoenkaarten en de omzet uit business-seats en skybox-plaatsen is licht gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door meer verkochte seizoenkaarten, een kleine prijsstijging en door de verkoop van sky-loungeplaatsen in het tweede halfjaar van 1998/1999.

De aan voetbal gerelateerde inkomsten uit sponsoring en reclame, televisierechten en merchandising zijn in het seizoen 1998/1999 gestegen van NLG 35,2 miljoen in 1997/1998 naar NLG 36,8 miljoen.

De inkomsten uit sponsoring zijn gestegen met NLG 1,3 miljoen mede als gevolg van het contract met een nieuwe autosponsor Mitsubishi Motors Europe. Daarnaast zijn de sponsorinkomsten uit het contract met UMBRO sterk gestegen.

De reclame-inkomsten zijn echter gedaald met NLG 1,1 miljoen doordat Ajax in de Champions League niet zelf de reclamemogelijkheden rond de wedstrijden kon benutten.

De inkomsten uit exploitatie van televisierechten zijn gedaald met NLG 2,3 miljoen naar NLG 4,1 miljoen voornamelijk als gevolg van gedaalde televisie-inkomsten Champions League. De televisie-inkomsten voor live-wedstrijden en samenvattingen in het kader van de nationale competitie bedroegen NLG 2,4 miljoen en zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Met ingang van het seizoen 1998/1999 is een andere sleutel van toepassing op de verdeling van de televisie-inkomsten. Dit heeft in 1998/1999 geleid tot lagere televisie-inkomsten voor samenvattingen en daar staan tegenover de hogere vergoedingen voor live-uitzendingen van voetbalwedstrijden.

De omzet uit merchandising is in 1998/1999 verder gestegen. De bijdrage aan de netto omzet bedroeg NLG 9,9 miljoen tegen NLG 6,4 miljoen in 1997/1998. Deze toename met NLG 3,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten uit merchandisingactiviteiten in eigen beheer en de in mei 1998 gestarte directe verkoop van merchandising aan de consument via internet en mailordering alsmede hogere opbrengsten uit exploitatie van de portretrechten van spelers.

Bedrijfslasten

De totale bedrijfskosten zijn in het seizoen 1998/1999 met NLG 11,6 miljoen gestegen van NLG 98,3 miljoen naar NLG 109,9 miljoen.

De kostprijs verkopen, welke de kostprijs van verkochte Ajax-producten en de kosten van het exploiteren van portretrechten omvat, is als gevolg van de gestegen verkoop van Ajax-producten en de hogere opbrengsten uit exploitatie van de portretrechten van spelers gestegen met NLG 3,4 miljoen van NLG 3,8 miljoen naar NLG 7,2 miljoen.

De post lonen, salarissen en sociale lasten is gestegen met NLG 2,2 miljoen naar NLG 48,4 miljoen. Deze stijging is deels te verklaren uit de toename van het aantal spelers en personeelsleden van 117 naar 136 (FTE's). Voorts steeg de gemiddelde loonsom van de spelers. De op de prestaties gebaseerde wedstrijdpremies voor de spelers zijn daarentegen gedaald met NLG 3,4 miljoen.

De overige bedrijfskosten zijn ten opzichte van 1997/1998 gestegen van NLG 44,6 miljoen tot NLG 50,1 miljoen, derhalve met NLG 5,5 miljoen. Onder deze bedrijfskosten zijn begrepen de overige personeelskosten, wedstrijdkosten, huisvestingskosten en de beheer- en administratiekosten.

De gedaalde overige personeelskosten zijn onder andere een gevolg van de in het vorig boekjaar opgenomen kosten inzake personeelsopties. De wedstrijdkosten zijn gedaald als gevolg van het spelen van minder wedstrijden in de Amsterdam ArenA in 1998/1999, namelijk 22 tegen 26 wedstrijden. De daling van de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door een lagere huur van de Amsterdam ArenA doordat een deel van de huur van de recette afhankelijk is.

De toename van de beheer- en administratiekosten heeft een incidenteel karakter want het is het gevolg van het opnemen van kosten voor de deelnemingen, reserveringen voor het 100-jaarsfeest en voorzieningen voor de uitval van debiteuren en overige voorzienbare bedrijfsrisico's.

Vergoedingssommen

De afschrijving op vergoedingssommen is toegenomen met een bedrag van NLG 8,8 miljoen door het aantrekken van nieuwe spelers in het afgelopen boekjaar zoals Kinkladze, Wamberto, Gronkjaer en Vierklau alsmede door het opnemen van een voorziening voor de contracten van Menzo en Ledezma.

Het resultaat vergoedingssommen bedraagt NLG 63,3 miljoen. Hierin zijn de netto resultaten van de transfers van de gebroeders de Boer, van der Sar, Reuser en Splinter opgenomen. Het netto resultaat bestaat uit het bedrag van de opbrengst uit transfervergoeding, verminderd met de boekwaarde van de betreffende speler.

Belastingen

Op basis van het bedrijfsresultaat voor belastingen is een bedrag aan te betalen belasting gecalculeerd. Doordat er verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van bijvoorbeeld spelers en bedrijfsmiddelen bestaan zijn er in de balans actieve en passieve belasting latenties opgenomen.

Met name het bestaan van de zogenaamde ruilarresten waar binnen één seizoen de aankoopwaarde van een speler afgezet mag worden tegen de opbrengstwaarde van een getransfereerde speler brengt verschillen in waardering teweeg.

Voorstel dividend en winstbestemming

Het netto resultaat van NLG 13,0 miljoen heeft er toe geleid dat de directie een dividend voorstel heeft gedaan in lijn met het dividendbeleid zoals aangekondigd in de emissieprospectus van 1998. Er is besloten op basis van het goede resultaat, het maximale dividend van 35% van het netto resultaat voor uitkering beschikbaar te stellen. Dit betekent een dividend uitkering van NLG 0,25 per aandeel.

De Vereniging AFC Ajax heeft besloten van zijn recht op dividend af te zien zodat het hiervoor beschikbare bedrag ad NLG 3,4 miljoen tevens kan worden toegevoegd aan de reserves. De totale toevoeging aan de reserves bedraagt hierdoor NLG 11,8 miljoen. In de jaarrekening zijn bovengenoemde bedragen verwerkt.

Verwachtingen

Voor het lopende boekjaar 1999/2000 is het de verwachting dat de cijfers in lijn zullen lopen met de beleidsplannen en de begrotingen. In de aanloop naar het nieuwe seizoen is de bodem gelegd voor het resultaat vergoedingssommen door de transfers van Oliseh, Benni en Sibon.

De afschrijving vergoedingssommen en de post lonen en salarissen worden vooral beïnvloed door de aankoop van belangrijke spelers als Winter, Verlaat, Laudrup en Machlas.

Ajax heeft hiermee de spelersgroep op een niveau gebracht waarin de doorbrekende jeugdspelers op de ondersteuning en begeleiding van ervaren spelers kunnen rekenen. Hiermee is de verwachting op sportief resultaat gerechtvaardigd.

De omzet van de merchandising zal naar verwachting in het lopende boekjaar verder stijgen omdat er steeds meer ervaring in het traject van de directe merchandising is opgedaan. Hier is met name het aspect van de kostenbeheersing een aandachtspunt zodat de groei van de omzet een navenante groei van het resultaat zal laten zien.

In 1999/2000 worden de deelnemingen in Zuid-Afrika, Ghana en België een onderdeel van AFC Ajax NV. Het is de verwachting dat de positieve resultaten van deze deelnemingen binnen enkele jaren een aantrekkelijke toevoeging aan het netto resultaat gaan betekenen.

De met de deelnemingen gemoeide investeringen liggen onder het niveau van de vrijval uit de beleggingsportefeuille zoals deze na de beursgang is aangelegd juist ten behoeve van het deelnemingen beleid.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal geschieden op 5 november 1999 middels een advertentie in het Financieel Dagblad, de Officiële Prijscourant van de AEX-Effectenbeurs en het Ajax Magazine. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op 29 november 1999 in de Amsterdam Arena, Arenaboulevard 29 te Amsterdam om 14.00 uur.

Het jaarverslag van AFC Ajax NV zal binnenkort beschikbaar zijn via internet op het volgende adres: www.ajax.nl/jaarverslag Geconsolideerde winst- en verliesrekening | Toelichting netto omzet