Menu

Notulen AVA 28 november 2003

Hieronder vindt u de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van AFC Ajax NV d.d. 28 november 2003.

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AFC Ajax NV d.d. 28.11.03

1. Opening

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen opent de vergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom. De Voorzitter deelt mee dat na agendapunt 4 gelegenheid wordt geboden tot het stellen van vragen betrekking hebbend op het Jaarverslag (voetbaltechnische vragen die geen betrekking hebben op het Jaarverslag komen aan de orde bij de Rondvraag) en dat na afloop van de vergadering een drankje wordt geserveerd. De Voorzitter deelt mee dat een band mee loopt met het oog op de te maken notulen. De Voorzitter vraagt de aanwezigen bij het stellen van vragen duidelijk hun naam te noemen en vraagt de vragenstellers zo beknopt mogelijk te zijn, zodat alle vragen binnen de geschatte tijdsduur van de vergadering aan bod kunnen komen.

De Voorzitter deelt mee:
Oproeping is geschied overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de Statuten door middel van een advertentie in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam en in de editie van Het Parool en Het Financieel Dagblad van 13 november 2003. In de oproeping waren vermeld:
- plaats, datum en aanvangsuur van de vergadering;
- de mededeling dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de toelichting bij de agenda met daarin vermeld de gegevens bedoeld in artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, ter inzage en kosteloos verkrijgbaar waren ten kantore van Ajax.
Tevens is de vergadering aangekondigd in Ajax Life en op internet via www.ajax.nl

De Voorzitter stelt vast dat de vergadering derhalve rechtsgeldige beslissingen kan nemen.

Hij deelt voorts mee dat van het totaal aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen er 13.383.333 afkomstig zijn van de Vereniging AFC Ajax. De Vereniging wordt ter vergadering vertegenwoordigd door de heer Ellerbroek. Het totaal aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen bedraagt 14.881.434.

De Voorzitter deelt mee dat Ajax een structuurvennootschap is in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het structuurregime houdt op hoofdlijnen in:
a. dat de leden van de Hoofddirectie worden benoemd door de Raad van Commissarissen;
b. dat de Hoofddirectie voor bepaalde besluiten goedkeuring behoeft van de Raad van Commissarissen;
c. dat de jaarrekening wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

De Voorzitter verzoekt de aanwezigen om persoonlijke vragen na de vergadering te stellen; gelegenheid daartoe zal dan worden geboden bij Supporterszaken van Ajax achterin de zaal.

2. Gelegenheid tot het maken van opmerkingen n.a.v. de notulen

De Voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn naar aanleiding van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 29 november 2002 en van de buitengewone aandeelhoudersvergaderingen d.d. 3 januari 2003 en 26 juni 2003.

De heer De Wit (VEB)
De heer De Wit meent dat sprake is van een te goede samenvatting van hetgeen gezegd is in de vergaderingen. Hij meent dat bepaalde formuleringen te kort door de bocht zijn en dat sprake is van vergissingen. Daarom vraagt hij om een notarieel proces verbaal van de vergaderingen op te maken.

De Voorzitter
De Voorzitter antwoordt dat het niet mogelijk is een notarieel proces verbaal op te maken van vergaderingen die al hebben plaats gevonden. Voorts deelt de Voorzitter mee dat Ajax een standpunt zal in nemen na intern beraad ten aanzien van volgende vergaderingen.

De heer Gerritsen
De heer Gerritsen vraagt, naar aanleiding van een opmerking van de heer Velzeboer vermeld op pagina 10 van de notulen, of Ajax inderdaad gratis kaartjes voor een wedstrijd gaat weggeven in plaats van dividend uitkeren.

De Voorzitter
De Voorzitter antwoordt dat Ajax bereid is dit in overweging te nemen en in een later stadium een standpunt hierover bekend zal maken.

3. Toelichting op het algemene beleid van de vennootschap

De Voorzitter geeft het woord aan de algemeen directeur Arie van Eijden. Deze geeft een algemene toelichting.

Vorig jaar was het gevoel tweeslachtig. Sportief was het maximale bereikt, maar het financiële resultaat was slecht. Dit laatste was het gevolg van maatregelen die tot doel hadden Ajax financieel gezond te maken.

De heer Van Eijden brengt in herinnering dat in 2000, toen hij als algemeen directeur aantrad, de situatie verre van optimaal was. De hoogte van de afschrijvingen was dusdanig dat deze nooit goed gemaakt kon worden door de inkomsten. Van Eijden kreeg toen de taak binnen een aantal jaren te zorgen voor een operationeel resultaat dat minimaal break even was. De speerpunten van het beleid waren en zijn:
• voortdurend verbeteren van de efficiency (op grond van continue doorlichten van de organisatie);
• voetbalgerelateerde activiteiten die buiten de core business vallen uitbesteden;
• evaluatie van de buitenlandse deelnemingen;
• terugbrengen van het aantal contractspelers, zonder kwaliteitsafname.

Dit heeft geleid tot een operationele winst van €12,2 miljoen en tot sportieve prestaties. Bovendien zijn de vooruitzichten voor het seizoen 2003-2004 rooskleurig.
Onder de streep is nog geen sprake van winst (een verlies van €4 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de afwezigheid van transfers in het boekjaar.

Van Eijden herinnert zich dat eerder een verwijt is gemaakt als zou hij “een goed nieuws show” hebben gepresenteerd. Maar feit is dat voor 2003/2004 verwacht wordt dat zowel het operationele resultaat als het totale resultaat positief zullen zijn. Voorts is een record aantal jaarkaarten verkocht (circa 42.200). De inkomsten uit sponsoring stabiliseren zich. Op het gebied van merchandising is het onderdeel mailordering uitbesteed, zodat daar een verdere verbetering wordt verwacht. Ook de inkomsten uit de exploitatie van mediarechten stabiliseren zich, ondanks de uitspraak van de Nederlandse Mededingings-autoriteit inzake de exploitatie van tv-rechten in Eredivisie-verband. Hierbij speelt de exploitatie van nieuwe media en de deelname aan de Champions League een rol.
Van Eijden wijst op een aantal niet meer verwachte transfers die plaatsvonden na afloop van het boekjaar (Chivu, Van der Meyde, Mido) en geeft een pluim aan de technische staf en de scouting voor het werk dat zij hebben verzet. In heel korte termijn konden, zonder al te veel kwaliteitsverlies en met behoud van een positief resultaat, vervangers worden aangetrokken. De post afschrijvingen op transfersommen is substantieel lager, en er is een positief effect op de winstgevendheid gerealiseerd.
Van Eijden sluit af met de opmerking dat het zaak is om de komende jaren verstandig te blijven omgaan met de ogenschijnlijk goede financiële situatie.

4. Toelichting op het Jaarverslag 2002/2003

De Voorzitter geeft het woord aan de financieel directeur van Ajax, de heer J. Slop, voor een toelichting op de jaarcijfers 2002/2003.

De heer Slop presenteert de cijfers over het boekjaar 2002/2003. Hij memoreert dat het gaat om een gebroken boekjaar, lopende van 1 juli tot en met 30 juni.
De resultatenrekening is weergegeven op één sheet met drie kolommen. De heer Slop wijst in het bijzonder op de pro forma kolom over 2001/2002. Deze heeft tot doel een beter inzicht in de cijfers te geven. In het boekjaar 2001/2002 zijn de cijfers van drie buitenlandse deelnemingen opgenomen. Twee daarvan (België en Ghana) zijn inmiddels afgestoten. Door de pro forma kolom over 2001/2002 is het mogelijk de twee boekjaren te vergelijken uitgaande van één deelneming (Zuid Afrika), wat voor 2001/2002 fictie is en voor 2002/2003 realiteit.

Het resultaat over het boekjaar 2002/2003 bedraagt €4 miljoen verlies onder de streep bij een positief operationeel resultaat van €12,2 miljoen.
De omzet is gestegen van €50 naar €76,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de voetbalomzet van €24,3 miljoen naar €45,9 miljoen, een lichte daling van de sponsoringomzet van €17,5 naar €16,9 miljoen, een stijging van de tv-omzet van €5,0 naar €8,8 miljoen en een stijging van de merchandisingomzet van €3,2 naar €4,9 miljoen. De stijging van de voetbalomzet wordt vooral veroorzaakt door de ontvangen premies in verband met deelname Champions League (toename van nul naar €11,4 miljoen) en door een toename van de recettes Europa Cup (van €2,1 naar €11,1 miljoen). De heer Slop geeft een toelichting op de ontvangen premies in verband met deelname Champions League die in totaal €11,4 miljoen bedragen: €1,7 miljoen voor plaatsing, €3,1 miljoen i.v.m. de eerste poule, €3,2 miljoen i.v.m. de tweede poule, €2,6 miljoen i.v.m. de kwartfinale en een slotuitkering van €0,8 miljoen.
De kosten zijn ook gestegen en wel van €55,3 naar €64,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de kostprijs verkopen van €1,4 naar €2,4 miljoen, een stijging van lonen, salarissen en sociale lasten van €30,4 naar €34,1 miljoen, een daling van afschrijvingen op materiële vaste activa en goodwill van €2,7 naar €1,8 miljoen, een stijging van de overige bedrijfskosten van €20,8 naar €26,0 miljoen bestaande uit: een stijging van de overige personeelskosten van €1,7 naar €2,2 miljoen, een stijging van de wedstrijdkosten van €7,5 naar €9,7 miljoen, een stijging van de huisvestingskosten van €7,9 naar €10,5 miljoen, en een daling van de beheer- en administratiekosten van €3,7 naar €3,6 miljoen.

Zoals gezegd resulteert dit in een positief bedrijfsresultaat exclusief vergoedingssommen van €12,2 miljoen (was €5,3 miljoen negatief). Het saldo vergoedingssommen is echter €20 miljoen negatief (was €14,6 miljoen negatief). Rekening houdend met de overige baten, lasten en belastingen (€3,3 miljoen; was €7,1 miljoen), het buitengewone resultaat (€0,5 miljoen; was €9,4 miljoen negatief) en het aandeel derden (afgerond op nul; was €0,1 miljoen) is het resultaat onder de streep: €4 miljoen negatief (was €22,1 miljoen negatief).

De verwachting is dat over het boekjaar 2003/2004 onder de streep een positief resultaat zal worden geboekt, gebaseerd op deelname aan de UEFA Champions League en de reeds gerealiseerde positieve transferresultaten.

Ten aanzien van de door de belastingdienst opgelegde naheffingsaanslagen (in totaal bedragend €5,8 miljoen te vermeerderen met naheffingsrente) verband houdend met de transfers van Laudrup en Arveladze in 1997, verwijst de heer Slop naar hetgeen op pagina 41 van het jaarverslag is opgenomen onder het kopje “niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten”. Ajax betwist het standpunt van de belastingdienst en het openbaar ministerie en heeft in dit verband geen voorzieningen opgenomen.

Samenvattend geldt dat het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet wordt gezien.

De Voorzitter
De Voorzitter vraagt wie er vragen wil stellen over de jaarrekening.

De heer De Wit
De heer De Wit memoreert dat de heer Slop vorig jaar als doelstelling het creëren van aandeelhouderswaarde heeft genoemd en het uitkeren van dividend. Deze doelstelling staat niet in het jaarverslag. Is deze ingetrokken?
Nu de financiële doelstelling niet in het jaarverslag vermeld is, is niet duidelijk wanneer het doel verwezenlijkt is. Ajax moet aangeven welke omzetgroei, netto winstgroei, en welke opbrengsten Champions League worden beoogd. En uiteraard kunnen er mindere jaren zijn, als de operations maar structureel een positief resultaat opleveren. De heer Van Eijden heeft goede verkoopresultaten gemeld en noemt efficiency als één van de speerpunten van zijn beleid, maar Ajax zou de verwachtingen terzake moeten kwantificeren.

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden wijst op de verslagen van vorige aandeelhoudersvergaderingen. Daarin is duidelijk verwoord dat het streven is om operationeel minimaal break even te draaien, zonder rekening te houden met de inkomsten van de Champions League (maar uitgaande - in plaats daarvan - van twee rondes UEFA Cup). Het is moeilijk daarnaast ook nog een winstverwachting uit te spreken. Dat hangt te zeer samen met onzekere factoren zoals deelname aan de Champions League en eventuele transfers. Deelname aan de Champions League is op zich al onzeker, mede door het risico dat het aantal Nederlandse clubs dat wordt toegelaten wijzigt (van twee vaste plaatsen naar één, en mogelijk moet in de toekomst de kampioen van Nederland eerst de kwalificatieronde spelen). De essentie is dat Ajax het operationele resultaat goed in evenwicht houdt. Daarbij is dan de Champions League de slagroom op de taart. Overigens is in deze vergadering gebleken dat er ook aandeelhouders zijn die liever een gratis toegangskaart krijgen dan dividend.
Ten aanzien van het verzoek bepaalde zaken te kwantificeren antwoordt de heer Van Eijden dat het verkoopresultaat afhankelijk is van de kaartverkoop en de sportieve resultaten in Europees verband. In het kader van de beoogde efficiency is de salarispost overig personeel met €300.000,- afgenomen. Ajax kijkt voortdurend of er verder bezuinigd kan worden, maar het is niet mogelijk daar nu een concreet cijfer aan te verbinden.

De heer Slop
De heer Slop bevestigt dat het creëren van aandeelhouderswaarde nog steeds een doelstelling is. Maar de koers van het aandeel is afhankelijk van veel verschillende factoren. Zo was na het optreden van Wesley Sneijder bij Nederland-Schotland een koersstijging van circa 5% zichtbaar. Het opleiden en beter maken van spelers is ook een doel van Ajax. En er is kennelijk in de praktijk bij Ajax een verband tussen het bereiken van dergelijke sportieve doelstellingen en het financiële doel aandeelhouderswaarde te creëren.
Wat betreft het dividend geldt dat eerst gekeken moet worden naar het algemene bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen en na aftrek van belastingen. Het dividendbeleid van Ajax is erop gericht 25 tot 35% daarvan beschikbaar te stellen voor dividend. Wat Ajax betreft is een dividend alleen in toegangskaarten niet aan de orde. Maar Ajax wil best kijken of een “keuze dividend” mogelijk en wenselijk is.
Refererend aan de verlangde omzetgroei wijst de heer Slop op de doelstelling van Ajax een positief operationeel resultaat en een positief netto resultaat te realiseren. Daaruit blijkt reeds dat Ajax wel degelijk een financiële doelstelling heeft. Een ander aspect is dat de afgelopen twee jaren een groot verschil in omzet hebben laten zien. Omdat het kennelijk moeilijk in te schatten is wordt door Ajax steeds een voorzichtige inschatting gemaakt (waarbij in beginsel wordt uitgegaan van twee rondes UEFA Cup).

De heer De Wit
De heer De Wit concludeert dat Ajax, nu hij begrepen heeft dat dividend uitkeren de doelstelling is, dividend zou moeten uitkeren.

De heer Slop
De heer Slop antwoordt in aanvulling op hetgeen hij eerder heeft meegedeeld dat er wel eerst sprake moet zijn van een positief netto resultaat. En vervolgens is het aan de Directie, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, al of niet een dividendvoorstel te doen. Het uitgangspunt daarbij is wat in het prospectus van Ajax staat. Of er dividend wordt uitgekeerd en wat de hoogte daarvan is, hangt dus mede af van het financiële resultaat onder de streep.

Ten aanzien van het beleid van Ajax inzake omzetgroei geldt dat het moeilijk is een inschatting te maken. Ajax streeft groei na. Het boekjaar 2002/2003 is wat dat betreft erg goed geweest. Maar het is niet realistisch te denken dat er nu weer 10% omzetgroei gerealiseerd kan worden.

De Voorzitter
De Voorzitter voegt aan de reactie van de heer Slop toe, dat er vooraf bepaalde vaste waarden zijn. De wedstrijden staan (in grote lijnen) vast, het aantal plaatsen in het stadion staat vast. De marges die gemaakt kunnen worden staan vast. En datgene wat variabel en onzeker is, het sportieve succes, bepaalt in belangrijke mate of er omzet en winstgroei geboekt kan worden.

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden wijst daarnaast op een ander aspect. Koninklijke Olie kan bij haar doelstellingen steeds uitgaan van een bepaalde behoefte bij de consument. Dat is voor een voetbalclub anders. Ajax heeft bij voorbeeld ook te maken met een gewijzigde competitieopzet in de Champions League. Dit jaar is er geen tweede pouleronde. Indien Ajax nu de halve finale zou halen dan doet de club het sportief beter dan vorig jaar, maar is er toch een lagere omzet doordat er minder wedstrijden zijn.

De Voorzitter
De Voorzitter beklemtoont dat het hem een lief ding waard zou zijn indien Ajax datgene kan doen wat over dividend in het prospectus staat. Maar er zijn de afgelopen jaren voornamelijk verliezen geleden. Daarom zal bij een positief resultaat een goede afweging moeten worden gemaakt en dan pas een beslissing worden genomen.

De heer Mossing
De heer Mossing meent dat spelers als Van Nistelrooij en Van der Vaart niet voor €25 miljoen te koop zijn. Het geld van Ajax moet door de club goed besteed worden, zodat de supporters elk jaar naar het Leidseplein gaan. En of Ajax winst boekt of verlies maakt interesseert de heer Mossing niet. Dat de inkomsten uit TV-rechten bij Ajax niet verder zijn toegenomen ligt aan twee andere Nederlandse clubs die Europees opnieuw weinig succesvol waren. De VEB moet eens langs gaan bij die twee andere clubs en zich realiseren dat voetbal een andere bedrijfstak is dan die van Albert Heijn of Koninklijke Olie.
De heer Mossing vraagt waarom de lijst van vertrokken spelers op bladzijde 13 van het jaarverslag anders is dan de lijst op bladzijde 14.

De heer Slop
De heer Slop antwoordt dat bladzijde 13 een algemeen verslag van de directie weergeeft, waarin onder andere aandacht wordt geschonken aan alle spelersmutaties, ongeacht of zij voor of na balansdatum (30 juni 2003) hebben plaatsgevonden. Op bladzijde 14 staat uitsluitend wat er op het gebied van technische zaken in het verslagjaar (2002/2003) is gebeurd. Vandaar de verschillen. En voor de volledigheid wijst de heer Slop nog op bladzijde 18. Daar zijn de verwachtingen verwoord, mede met het oog op wat er na balansdatum is gebeurd.

De heer Mossing
De heer Mossing zou graag zien dat de looptijd van de contracten van de spelers ook wordt vermeld en wil weten hoe actief Ajax is met het verlengen van contracten.

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden antwoordt dat de looptijden niet zijn vermeld vanuit strategische overwegingen. Voorts is het zo dat uiterlijk twee jaar voor het einde van de looptijd van een contract de technische staf gevraagd wordt advies te geven. Indien dat advies positief is wordt geprobeerd een verlenging overeen te komen. Ajax is op dit moment in gesprek met een aantal spelers. Belangrijk is dat zowel de club als de speler zien dat verlenging een toegevoegde waarde heeft.

De heer Jansen (Rabo Sarasin Benelux S.A.)
De heer Jansen maakt een compliment voor het gevoerde beleid. Hij is blij te zien dat de verwachtingen uitkomen. Hij ziet het anders dan de heer Mossing. Indien €200 miljoen verlies wordt geboekt maakt dat wel degelijk uit. Zoiets is dramatisch voor de directie en de commissarissen. Die zijn verantwoordelijk voor een financieel gezonde huishouding van de club.
De heer Jansen vraagt - in verband met het verliezen van plaatsen voor Nederlandse clubs in Europa en het grote verschil met Engelse, Italiaanse en Spaanse clubs qua begroting - of het niet een goede ontwikkeling zou zijn samen met de Belgen een Benelux-competitie te beginnen. Er zou dan meer uit marketing en TV-rechten kunnen worden gehaald. En als Ajax in de lift zit dan kan de club, samen met de andere clubs, een vuist maken.

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden antwoordt dat hierover al enige tijd wordt gesproken. Overigens is Luxemburg daarbij geen optie. Voorwaarde is dat bij een dergelijk project de markt wordt vergroot, anders lukt het niet meer inkomsten te genereren. Feit is dat Ajax in de buurt komt van het plafond: op kaartverkoop kan geen vooruitgang worden geboekt, qua sponsoring kan geen vooruitgang worden gerealiseerd. De markt voor TV-rechten is niet goed op dit moment. Gelet op de positie van de BRT in België en de NOS in Nederland is een vergroting van deze markt niet goed mogelijk. Het beeld is overigens dat de Belgen er meer op zitten te wachten dan de Nederlanders. Bovendien zal dan eerst de UEFA voor het plan gewonnen moeten worden (ook wat betreft het aantal plaatsen voor Europees voetbal) en dat lukt niet zo gauw. Misschien dat het over vijf jaar anders ligt. En een Europese competitie zal niet haalbaar zijn zolang in landen als Engeland en Italië de nationalistische sentimenten de boventoon voeren. Wel is positief te noemen dat vanuit UEFA met uniformering van de licentievoorwaarden een bepaalde vorm van ongelijkheid wordt weggenomen.

De heer Jansen
De heer Jansen geeft een voorbeeld. Als hij twintig plaatsen voor bij voorbeeld Ajax-Zwolle aan klanten aanbiedt dan is daarvoor veel minder interesse.

De heer Jaakke
De heer Jaakke geeft aan dat hij zich afvraagt hoe Ajax meer kan bereiken in Champions League verband. Ajax zal het in dat opzicht van creativiteit moeten hebben en verantwoord financieel beleid. Ook al speelt Ajax tegen clubs met een begroting die vijf maal zo groot is; het is toch bijna gelukt de halve finale te bereiken.

De heer Jansen
De heer Jansen vindt het zonde als Ajax er niet in zou slagen spelers tenminste tot hun 22ste of 23ste te behouden. Als de periode dat de spelers echt goed zijn bij Ajax te kort is, zal het niet lukken “de cup met de grote oren” te winnen.

De heer Jaakke
De heer Jaakke antwoordt dat Ajax het doel dat de heer Jansen heeft verwoord - evenals diens zorgen - deelt.

De heer Zukunft
De heer Zukunft geeft te kennen dat het weliswaar de aandeelhoudersvergadering van Ajax is, maar dat hij de aanwezigen toch allereerst wil feliciteren met de deelname van het Nederlands Elftal aan het Europees Kampioenschap in Portugal.
De heer Zukunft refereert aan de aandeelhoudersvergadering van Borussia Dortmund. Ook daar werd geen dividend uitgekeerd maar kregen de aandeelhouders douchegel en een jaarverslag.
De heer Zukunft vraagt wat er is gebeurd met de deelnemingen van Ajax in België en Ghana.

De heer Jaakke
De heer Jaakke antwoordt: “Herr Zukunft, dass ist Vergangenheit.“ Alleen Ajax Cape Town is nog een buitenlandse deelneming. Het afstoten van de andere twee heeft te maken met de verliezen die werden geboekt in België en Ghana.

Mevrouw Brouwer
Mevrouw Brouwer maakt de club een compliment. Zij vindt het geweldig de heer Van Gaal weer terug te zien bij Ajax. Mevrouw Brouwer vraagt wat er door Ajax wordt geïnvesteerd in supporters. In financiële zin heeft zij daarover niets gezien in het jaarverslag. Ook toen de marktvergroting zojuist ter sprake kwam, werden de supporters niet genoemd. Wat investeert Ajax in supporters?

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden antwoordt dat mevrouw Brouwer gelijk heeft dat het jaarverslag niet weergeeft wat Ajax in financiële zin in supporters investeert. Er wordt in het jaarverslag wel aandacht besteed aan supportersbeleid. In het volgende jaarverslag zal Ajax daaraan een opsomming toevoegen waaruit blijkt in welke mate tijd en geld in supporters is geïnvesteerd. De heer Van Eijden merkt verder nog op dat de verhoudingen met supporters, ook al zijn Ajax en de supporters het niet altijd met elkaar eens, de laatste tijd verbeterd zijn.

De heer Gerritsen
De heer Gerritsen meent dat de VEB nog vragen heeft over het jaarverslag.

De Voorzitter
De Voorzitter antwoordt dat de vraag van mevrouw Brouwer ook over het jaarverslag ging en vraagt de heer De Wit (VEB) of hij nog een vraag wil stellen.

De heer De Wit
De heer De Wit vraagt wat de boekwaarde en de verkoopprijs is van de verkochte spelers Chivu, Van der Meyde en Mido. Naar hij begrepen heeft, is er een gesprek tussen Ajax en Euronext geweest over het bekendmaken van transfersommen. De heer De Wit vraagt of dat gesprek geresulteerd heeft in een conclusie.

De heer Slop
De heer Slop antwoordt dat er een vervolggesprek gepland is met Euronext omdat er eerst wat huiswerk moet worden gedaan. In eerste instantie is vastgesteld dat de bekendmaking van transfersommen ook verband houdt met het standpunt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en met de wetgeving in andere Europese landen. Gebleken is dat bijvoorbeeld Manchester United soms wel en soms niet verplicht is transfersommen te melden; er geldt terzake voor Manchester United een drempel. Borussia Dortmund is bijvoorbeeld niet verplicht de transfersommen bekend te maken. Ajax heeft zich op het standpunt gesteld dat het strategische informatie betreft; de bekendmaking kan nadelige gevolgen hebben voor de onderneming en daarmee voor de waarde van het aandeel Ajax.

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden licht toe dat Ajax in een lastig parket komt indien de club bij een speler die voor 100 gekocht is, waarop inmiddels 60 is afgeschreven, moet uitleggen waarom de vraagprijs 150 is.
Bij de transfer van Chivu (ter geruststelling: de hele transfersom is inmiddels betaald) is de bekendmaking geen punt van discussie. Het is de grootste transfer van de club mede omdat hij destijds relatief goedkoop is aangetrokken.

De heer Slop
De heer Slop voegt hieraan nog toe dat gebleken is dat Euronext wel begrip kon opbrengen voor het door de heer Van Eijden al genoemde strategische aspect.

De heer De Wit
De heer De Wit deelt mee dat hij graag op de hoogte wil blijven van de uitkomst van het gesprek met Euronext.
De heer De Wit wijst op de boekwaarde van spelers als Sneijder en Van der Vaart; deze is nihil. De heer De Wit vraagt of deze spelers tegen de werkelijke waarde verzekerd zijn.

De heer Slop
De heer Slop antwoordt dat Ajax hierover heeft nagedacht. Gebleken is dat er dan een wanverhouding zou ontstaan tussen premielasten en verzekeringsuitkering. Bovendien is het bedrag van de “werkelijke waarde” een kwestie van gissen. In financiële zin zou er bovendien geen sprake zijn van schade bij spelers waarvan de boekwaarde nul is.

De heer De Wit
De heer De Wit vraagt naar de reservering in verband met de deelnemingen in Ghana en België.

De heer Slop
De heer Slop antwoordt dat aankoop- en verkoopprijs niet bekend zijn gemaakt. Van het gereserveerde bedrag van €9,4 miljoen is een half miljoen vrij gevallen. Dus is €8,9 miljoen van de getroffen voorziening aangesproken.

De heer De Wit
De heer De Wit vraagt naar de plannen met betrekking tot de deelneming in Zuid Afrika.

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden antwoordt dat Ajax aan het kijken is wat de mogelijkheden zijn. Zoals in andere sectoren is ook in dit geval een “black empowerment group” betrokken bij de ontwikkelingen, maar het is moeilijk om tot werkelijke onderhandelingen te komen. Positief is dat Ajax Cape Town bovenaan staat in de competitie. Mogelijk worden er spelers verkocht. Als de mogelijkheid zich voordoet zal Ajax niet nalaten tot actie over te gaan, maar de nood daartoe is minder groot.

De heer De Wit
De heer De Wit vraagt naar de WMZ-meldingen.

De heer Blocks
De heer Blocks verwijst naar het jaarverslag (bladzijde 62) en naar de website van AFM. Bij het belang van Citigroup is de uiteindelijke aandeelhouder Salomon Brothers. Bij het belang van Delta Lloyd is Aviva plc. de uiteindelijke aandeelhouder.

De heer De Wit
De heer De Wit vraagt wanneer Ajax een meerderheidsbelang in de Amsterdam ArenA neemt en hoe de club dat gaat financieren.

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden antwoordt dat daarover eerst een strategische discussie moet plaatsvinden. Daarna zal Ajax kijken of een groter belang in het stadion wenselijk is en zo ja hoe dat zou kunnen worden gerealiseerd.

De heer De Wit
De heer De Wit vraagt hoe het zit met het optiebeding in het spelerscontract van Hatem Trabelsi. Is dat rechtsgeldig?

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden antwoordt dat het optiebeding rechtsgeldig is. Bij het tekenen van het contract heeft de speler zich daar aan gecommitteerd.

De heer De Wit
De heer De Wit vraagt of Ajax aan Leo Beenhakker bij zijn vertrek iets betaald heeft.

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden antwoordt dat Leo Beenhakker is uitgeluid met een handdruk en daar zat geen geld in.

De heer Francken
De heer Francken spreekt zijn lof uit voor de mannen achter de tafel. Wat betreft Ajax Cape Town zou de heer Francken willen pleiten voor voortzetting van deze deelneming.
Naast de al door de heer Van Eijden genoemde redenen is het goed voor de uitstraling van Ajax in Zuid Afrika, het land waar binnen afzienbare tijd het wereldkampioenschap voetbal wordt georganiseerd. Het is de heer Francken opgevallen dat in Kaapstad steeds meer Nederlandse supporters met een Amsterdamse tongval op de tribunes worden waargenomen. Indien daarvoor animo bestaat is de heer Francken bereid een reis te organiseren naar Ajax Cape Town.

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden antwoordt dat Ajax slechts in contact is met de genoemde “black empowerment group”, maar dat er verder geen concrete plannen zijn de deelneming te beëindigen. De leiding van Ajax is geregeld in Kaapstad geweest en is dus wel van een en ander op de hoogte, ook hoe de wijn in Stellenbosch smaakt.

De heer Van der Laan
De heer Van der Laan heeft een vraag over de afschrijving op debiteuren (€3,2 miljoen) zoals vermeld op pagina 38 van het jaarverslag.

De heer Slop
De heer Slop antwoordt dat het gaat over zeer oude vorderingen op diverse clubs. Ajax heeft er voor gekozen deze vorderingen op deze wijze inzichtelijk te houden. Op onderdelen daarvan is betaling nog steeds een mogelijkheid. Zo is er de vordering op Merida in verband met de uitgaande transfer van Gabrich. De club is inmiddels failliet. De uitgeschreven cheques bleken ongedekt. De persoonlijke garantie van de voorzitter is niets waard gebleken. 25% van de vordering is wel voldaan. Aan het restant wordt nog gewerkt, ook al wordt de kans op succes niet groot geacht.
De toename van deze post met €200.000,- ten opzichte van vorig jaar wordt door Ajax normaal geacht, mede gelet op de moeilijke economische omstandigheden.

De heer Bakker
De heer Bakker vraagt naar de naheffingsaanslagen (€5,8 miljoen) die zijn vermeld op bladzijde 41 van het jaarverslag. Dertien miljoen gulden is een groot bedrag. Kan Ajax hierop een verdere toelichting geven of is dat uit tactische overwegingen niet verstandig?

De Voorzitter
De Voorzitter antwoordt dat de aanslagen zijn opgelegd en Ajax daartegen bezwaar heeft aangetekend. Indien Ajax daarover verdere uitspraken zou doen dan is dat mogelijk niet in het voordeel van de club. De Voorzitter vraagt hiervoor begrip.

De heer Bakker
De heer Bakker vraagt of de eventuele boete bij het bedrag is inbegrepen.

De heer Slop
De heer Slop antwoordt dat het bedrag van €5,8 miljoen een bedrag exclusief naheffingsrente is.

De heer Van Riet
De heer Van Riet heeft een vraag over de tv-rechten. Hij vraagt zich af of Ajax onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden van pay per view.

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden antwoordt dat pay per view nog geen geweldige markt is. In Italië is Tele+ een stille dood gestorven. Op termijn verwacht Ajax dat hieruit een groei van de tv-omzet mogelijk is. Daarbij moet wel bedacht worden dat enkele jaren geleden ook het idee bestond dat hier kansen lagen, maar het is blijven stagneren.

De heer De Wit
De heer De Wit vraagt naar de conceptcode Tabaksblatt.

De Voorzitter
De Voorzitter antwoordt dat Ajax eerst de finale versie wil lezen. Deze wordt op
9 december a.s. verwacht. Net als bij de code Peters is Ajax ook nu weer van plan de code zoveel mogelijk te volgen. De definitieve code zal binnenkort in de Raad van Commissarissen besproken worden. En er zal even tijd worden genomen er goed over na te denken, indien het gaat om de keuze “comply or explain”.

De heer De Wit
De heer De Wit stelt vast dat de post lonen/salarissen gelijk is gebleven, terwijl het aantal fte’s is gedaald.

De heer Slop
De heer Slop antwoordt dat de daling van het aantal fte’s samenhangt met het afstoten van twee buitenlandse deelnemingen. Het aantal Nederlandse fte’s is min of meer gelijk gebleven. De toename met €3,7 miljoen zit hem voornamelijk in hogere wedstrijdpremies en overeengekomen stijgingen die reeds vastlagen in spelerscontracten. De post salarissen van het overige personeel laat daarentegen juist een daling zien van €300.000,-.

De heer De Wit
De heer De Wit vraagt hoe het komt dat de naheffing van de belastingdienst eerst €5,2 miljoen en inmiddels €5,8 miljoen bedraagt.

De heer Slop
De heer Slop antwoordt dat er een tweede naheffingsaanslag gekomen is die betrekking heeft op termijnbetalingen in latere jaren.

De heer Van Riet
De heer Van Riet vraagt zich af, als het gaat om het aantal deelnemende clubs in Europees verband, of het niet juister is dat punten per club worden uitgedeeld in plaats van per land.

De Voorzitter
De Voorzitter antwoordt dat Ajax dit niet zelf in de hand heeft. Het puntensysteem is bedacht door de UEFA met steun van de diverse nationale bonden.

De heer Van Riet
De heer Van Riet vraagt naar de betekenis van de activiteiten in Amerika.

De Voorzitter
De Voorzitter antwoordt dat het slechts gaat om een samenwerkingsverband. Ajax heeft geen aandelen in de Amerikaanse onderneming.

De heer Van Riet
De heer Van Riet vraagt hoe het zit met Nando Rafael. Zou hij bij Ajax terug kunnen komen.

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden antwoordt dat Ajax hierop zeker let. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt.

De heer Swinkels
De heer Swinkels heeft vastgesteld dat het aantal contractspelers is gezakt van 52 naar 46. Hij vraagt wat het totale aantal contractspelers is waarnaar Ajax streeft.


De heer Van Eijden
De heer Van Eijden antwoordt dat meest ideaal wordt geacht 42 à 43 contractspelers. Daar komt dan nog een klein aantal bij als het gaat om spelers in de hogere jeugd-elftallen die al een contract hebben getekend. Bij de vergelijking tussen de oude en de huidige situatie moet niet alleen op het aantal spelers worden gelet. Een ander aspect is het aantal spelers van buiten de EU. Dat waren er 22. Zij leggen, gelet op het van toepassing zijnde inkomenscriterium, een relatief groter beslag op de financiën. Daarnaast geldt uiteraard dat contractspelers die uitkomen in de A-junioren tegen een lager salaris werken.

De heer Mossing
De heer Mossing wijst op het naderende Europees kampioenschap voetbal en vraagt in hoeverre de KNVB (“die boevenorganisatie”) het risico heeft afgedekt dat Van der Vaart of Sneijder daar geblesseerd raken.

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden antwoordt dat hij vijf jaar bij de KNVB heeft gewerkt en dat hij dus uit eigen wetenschap weet dat het geen “boevenorganisatie” is. Wat betreft de buitenlandse spelers is het aspect van de verzekering problematisch. Maar bonden zoals de KNVB of de DFB betalen een bedrag dat de club voor een deel besteedt aan het verzekeren van spelers. De onderhandelingen over de vergoeding aan de clubs voor het afstaan van spelers starten binnenkort. Ajax zal zijn huid duur verkopen zodat de risico’s vervolgens zo goed mogelijk kunnen worden afgedekt. Feit is dat de clubs nu eenmaal verplicht zijn spelers af te staan. En het is dus de club die met de van de KNVB ontvangen vergoeding de verzekering afsluit. De KNVB is niet verplicht onze spelers te verzekeren.

De heer Burgers
De heer Burgers heeft enkele vragen. Hij heeft de accountantsverklaring in het jaarverslag gezien. De accountant is van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen. De heer Van Eijden heeft vastgesteld dat om strategische redenen de vergoedingssommen niet prijs worden gegeven. Maar uit de media blijkt vaak voor welke bedragen spelers als Van der Meyde, Chivu en Mido zijn vertrokken. De heer Burgers vraagt zich af of Ajax bij benadering de waarde van de selectie per vandaag zou kunnen aangeven.
Daarnaast vraagt de heer Burgers zich af wat Ajax nu op de beurs doet. Het deelnemingenbeleid in België en Ghana is afgesloten met verlies. Daarom vraagt de heer Burgers of Ajax plannen heeft om elders buitenlandse deelnemingen aan te gaan, bijvoorbeeld een jeugdopleiding in Suriname of een belang in een Engelse club.
De koers van het aandeel Ajax is nu minder dan de helft van de koers bij de beursgang in 1998. De heer Burgers meent dat Ajax tenminste de mogelijkheid van terugtrekken van de beurs zou moeten onderzoeken. Tenslotte deelt de heer Burgers mee dat merchandising in Engeland, bijvoorbeeld bij Manchester United, op een geweldige manier wordt aangepakt. Daar is sprake van een mega supermarkt met een enorme schaalgrootte, zeker ten opzichte van de fanshop in de Amsterdam ArenA. De heer Burgers heeft meegemaakt dat een Ajax trainingspak in een kindermaat in de fanshop niet beschikbaar was.De heer Van Eijden
De heer Van Eijden antwoordt dat er binnen de selectie allereerst sprake is van zelf opgeleide spelers. De heer Van Eijden acht het niet mogelijk om bij benadering de waarde van deze spelers in een concreet bedrag aan te geven. Daarnaast zijn er de spelers die van buiten worden aangetrokken. Zo heeft Ajax net de Tsjech Grygera gekocht. Indien Ajax zich zou uitspreken over wat hij kan opbrengen dan zou dat de onderhandelingen in de toekomst op een negatieve wijze kunnen beïnvloeden. Daarnaast geldt in het algemeen ook voor de gekochte spelers dat hun waarde met veel onzekerheid omgeven is. In het algemeen kan gesteld worden dat in de huidige waardering wel stille reserves zitten. Om strategische en rationele redenen acht Ajax het onverstandig meer te zeggen over de waardering van selectiespelers.
Op het gebied van uitbreiding van de buitenlandse deelnemingen heeft Ajax geen plannen.
Wat betreft de omzet van merchandising in de fanshop geldt dat deze (mede door de verbouwing die heeft plaatsgevonden) opnieuw gestegen is. De bevoorrading blijft problematisch. Dit is niet alleen bij adidas maar bij alle sportmerken een moeilijk aspect.

De Voorzitter
De Voorzitter voegt daaraan toe dat destijds bij de beursgang plannen zijn ontwikkeld, maar die waren niet in alle opzichten zo concreet dat vooraf duidelijk was dat zij dergelijke bedragen zouden vergen. Dat kan anders zijn in de toekomst. Zo is het mogelijk dat de beursnotering Ajax voordeel brengt in de toekomst. Maar er zijn nu geen concrete plannen om een beroep te doen op de kapitaalmarkt. Sowieso helpt het Ajax om transparant te zijn, naar aandeelhouders, naar supporters. En het is een uitdaging om steeds beter te presteren. Een vertrek van de beurs staat niet op de agenda (niet bij de directie, de Raad van Commissarissen en/of de Vereniging Ajax). Het zou geen juiste beslissing zijn op dit moment.

5. Goedkeuring van de jaarrekening 2002/2003

De Voorzitter stelt aan de orde de balans per 30 juni 2003, de winst- en verlies-rekening over 2002/2003 en de toelichting daarop. De Voorzitter deelt mee dat de jaarrekening is vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

De Voorzitter stelt vast dat de jaarrekening unaniem is goedgekeurd.

6. Décharge van de Hoofddirectie voor het gevoerde beleid en van de Raad van Commissarissen voor het toezicht daarop

De vergadering verleent décharge aan de Hoofddirectie voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor het toezicht daarop.

De heer De Wit
De heer De Wit wil een stemverklaring afleggen. Hij heeft getwijfeld of hij zich van stemming zou onthouden. Drie van de vijf commissarissen zijn tevens bestuurder van de Vereniging Ajax die 73% van de aandelen bezit. De heer De Wit vindt het aantal van drie te hoog. Hij vraagt of de Raad van Commissarissen plannen heeft om deze belangenverstrengeling te voorkomen.


De Voorzitter
De Voorzitter stelt vast dat de opmerking van de heer De Wit niet gaat over het gevoerde beleid en niet over het toezicht daarop, maar louter over een mogelijke dubbelrol.

De heer De Wit
De heer De Wit antwoordt dat het klopt wat de Voorzitter heeft vastgesteld.

7. Machtiging aan de Hoofddirectie tot inkoop van eigen aandelen voor de duur van 18 maanden

Voorgesteld wordt aan de Hoofddirectie een machtiging te verlenen om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen de vennootschap anders dan om niet eigen aandelen te doen verkrijgen tot het aantal aandelen hetwelk, ingevolge het bepaalde in artikel 2:98 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek op het tijdstip van de verkrijging maximaal door de vennootschap verkregen kan worden. Deze verkrijging mag geschieden door alle overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurze en onderhandse transacties. De machtiging geldt voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf heden, 28 november 2003.
De prijs zal gelegen moeten zijn tussen de nominale waarde van de aandelen en een bedrag gelijk aan 110% van de beursprijs. Onder beursprijs wordt verstaan: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen waarop een notering is opgemaakt voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

De heer Mossing
De heer Mossing vraagt of hiermee bedoeld wordt dat Ajax de eigen aandelen inkoopt voor €5,-.

De heer Blocks
De heer Blocks antwoordt dat het niet gaat om een “delisting” waarbij Ajax van de beurs wordt gehaald. In zo’n geval zal sprake zijn van een openbaar bod op alle aandelen. De machtiging die wordt gevraagd is bedoeld voor kleinere aantallen. De heer Blocks benadrukt dat beide situaties overigens niet aan de orde zijn.

De heer Burgers
De heer Burgers vraagt onder welke omstandigheden Ajax van de machtiging gebruik zou maken.

De Voorzitter
De Voorzitter antwoordt dat er geen concrete plannen bestaan om van de machtiging gebruik te maken. Geen concrete plannen en geen vage plannen.

De heer Burgers
De heer Burgers refereert aan zijn eerdere vraag en stelt vast dat geen benadering is gegeven van de huidige waarde van de selectie. Het is daardoor volstrekt onduidelijk of de koers van €5,10 gerechtvaardigd is of niet. Het is voor de heer Burgers onduidelijk wat de toegevoegde waarde voor Ajax en de aandeelhouders is van de beursnotering. Hij constateert dat deze geen toegevoegde waarde heeft.
Ajax heeft de liquiditeit voor een exit-scenario. Vertrek van de beurs is alleen maar een voordeel voor de Vennootschap.

De Voorzitter
De Voorzitter antwoordt dat Ajax het intern op de agenda kan zetten om te komen tot een afweging van alle belangen. De Voorzitter zegt toe dat er de komende jaren over nagedacht zal worden.

De Voorzitter concludeert dat de AVA deze machtiging met algemene stemmen conform het voorstel verleent.

8. Voorgenomen benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen

De Voorzitter deelt mee:

de vacatures zijn ontstaan door het bepaalde in artikel 24 lid 2 van de statuten: het verstrijken van de termijn waarvoor de commissarissen J.H.H. de Mol en S. van Loon zijn benoemd;
de Raad van Commissarissen is voornemens over te gaan tot herbenoeming van Sjoerd van Loon tot lid van de Raad van Commissarissen van Ajax per heden;
de Raad van Commissarissen is voornemens over te gaan tot benoeming van Frank Eijken tot lid van de Raad van Commissarissen van Ajax per heden.

Nadat de Voorzitter een toelichting heeft gegeven op beide kandidaten geeft hij de vergadering gelegenheid tot het doen van aanbevelingen. De vergadering maakt hiervan geen gebruik.

Vervolgens geeft de Voorzitter de vergadering gelegenheid tot het maken van bezwaar tegen de voorgenomen benoemingen. De vergadering maakt geen bezwaar.

9. Rondvraag

De Voorzitter vraagt wie van de aanwezigen hij het woord kan geven voor het stellen van een vraag.

De heer Stam
De heer Stam komt terug op zijn jaarlijkse vraag: het scorebord. Hem was toegezegd dat Ajax zou proberen er iets aan te doen. Bij de wedstrijd van gisteren was het scorebord goed leesbaar, maar daarvoor in de competitie niet. Verder kan de heer Stam als het dak van de Amsterdam ArenA gesloten is de geluidsinstallatie niet goed verstaan. De heer Stam is zeer verheugd met het plan voor het aanleggen van roltrappen.

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden zegt toe de kwestie van het scorebord met spoed te onderzoeken en er nog dit kalenderjaar bij de heer Stam op terug te komen. Hij adviseert de heer Stam het geluid de volgende week te bespreken met de heer Markerink van de Amsterdam ArenA.

De heer Swinkels
De heer Swinkels vraagt wat bij inkoop van aandelen de positie van de Vereniging Ajax is. Wordt binnen de Vereniging gediscussieerd over uitkoop van de overige aandeelhouders? Daarnaast vraagt de heer Swinkels of de deelneming in het stadion voor Ajax negatief of positief is.

De Voorzitter
De Voorzitter antwoordt dat in de Vereniging niet gedacht wordt over inkoop van de overige aandelen (27%).

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden voegt daaraan toe dat Ajax 13% bezit van de Amsterdam ArenA. Dit is gelijk aan het bedrag van de “verhuisvergoeding” uit De Meer. Met de Amsterdam ArenA gaat het financieel goed, mede dankzij Ajax. Het resultaat van de Amsterdam ArenA schijnt positief te zijn.

De heer Mossing
De heer Mossing vraagt of de naam “Ajax” terugkomt in de stoelen van het stadion. Daarnaast vraagt de heer Mossing wat de stand van zaken is met betrekking tot de Poolse spits.

De heer Van Eijden
De heer Van Eijden antwoordt dat aan het vervangen van de stoelen een aanzienlijk financieel prijskaartje hangt. Ajax kijkt daarnaar samen met de Amsterdam ArenA, maar het is niet van vandaag op morgen gerealiseerd.
De heer Van Eijden begrijpt dat de tweede vraag van de heer Mossing over de in Polen spelende Nigeriaanse rechtsbuiten Kalu Uche gaat. Deze zou voor een laag bedrag bij zijn huidige club weg kunnen. Of dat werkelijk zo is, ligt nu voor bij de FIFA. Die doet binnenkort uitspraak. Ajax is op zich in hem geïnteresseerd, maar ook Louis van Gaal moet hem nog beoordelen.

De heer Swinkels
De heer Swinkels wijst op het presentje dat alle aanwezigen hebben gekregen en vraagt of iedereen nu tot aanvoerder benoemd is of dat het een zweetband is.

De Voorzitter
De Voorzitter antwoordt dat dit de officiële aanvoerdersband van Ajax is.

De heer Mossing
De heer Mossing vraagt of dit betekent dat ook de heer Swinkels nu een spelersvergoeding krijgt.

De Voorzitter
De Voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is en dat de heer Swinkels, indien hij door Ajax als speler zou zijn geadministreerd, voor nul in de boeken zou staan.

10. Sluiting

De Voorzitter sluit de vergadering. Hij dankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit voor een drankje.


Puntenlijst

* voortaan notarieel proces verbaal
* gratis kaartje ipv dividend?
* dividend-voorstel !
* jaarverslag: 1 heldere lijst met spelersmutaties
* jaarverslag: overzicht van wat Ajax in supporters investeert (in tijd en geld)
* conclusie van de bespreking met Euronext inzake bekendmaking transferbedragen
* jaarverslag: code tabaksblatt
* toezegging dat Ajax komende jaren nadenkt over (zin c.q. einde van) de beursnotering
* scorebord-klacht dhr. Stam