Menu

Oproep algemene vergadering aandeelhouders

Ajax zal op vrijdag 28 november 2003 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders houden. De bijeenkomt begint om 15.00 uur in de Amsterdam ArenA, Arena Boulevard 29 te Amsterdam.

De agenda van de vergadering luidt als volgt:
1. Opening
2. Gelegenheid tot het maken van opmerkingen n.a.v. de notulen
3. Toelichting op het algemene beleid van de vennootschap
4. Toelichting Jaarverslag
5. Goedkeuring van de Jaarrekening
6. D├ęcharge van de Hoofddirectie voor het gevoerde beleid en van de Raad van Commissarissen voor het toezicht daarop
7. Machtiging aan de Hoofddirectie tot inkoop van eigen aandelen voor de duur van 18
maanden
8. Voorgenomen benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen
-beide vacatures ontstaan door het bepaalde in artikel 24 lid 2 van de statuten: het verstrijken van de termijn waarvoor J.H.H. de Mol en S. van Loon zijn benoemd
- kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van S. van Loon en de voorgenomen benoeming van F.A. Eijken tot lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap
-gelegenheid tot het doen van aanbevelingen
-gelegenheid tot het maken van bezwaar tegen de voorgenomen benoemingen
9.Rondvraag
10.Sluiting

De Jaarrekening, het Jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de toelichting bij de agenda met daarin vermeld de gegevens bedoeld in artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (AFC Ajax NV, Arena Boulevard 29, 1101 AX, Amsterdam) en bij ABN AMRO Bank NV te Amsterdam en zijn tevens opvraagbaar via internet op het adres www.ajax.nl.

Houders van aandelen AFC Ajax NV en overige vergadergerechtigden die (in persoon of bij gemachtigde) de vergadering wensen bij te wonen, moeten de vennootschap daarvan in kennis hebben gesteld en wel op de volgende wijze:

houders van aandelen aan toonder dienen hun aandelen uiterlijk op 24 november 2003 te 12.00 uur des middags via hun eigen bank voor blokkering aan te melden bij ABN AMRO Bank NV te Amsterdam, waarna een depotbewijs zal worden afgegeven, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 lid 5 van de statuten van de vennootschap;

houders van aandelen op naam moeten de vennootschap uiterlijk op 24 november 2003 te 12.00 uur des middags van hun voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis stellen op de wijze als in de aan hen toe te zenden oproepingsbrief is vermeld.

Amsterdam, 13 november 2003

De Raad van Commissarissen
De Hoofddirectie