Menu

Oproep Algemene vergadering van aandeelhouders

AFC Ajax NV doet hierbij een oproeping tot bijwoning van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden op donderdag 26 juni 2003, aanvang 10.00 uur.

AFC AJAX NV

Oproeping tot bijwoning van de
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

te houden op donderdag 26 juni 2003, aanvang 10.00 uur
in de kantine van “Sportpark De Toekomst”, Borchlandweg 16-18, Duivendrecht

De agenda van de vergadering luidt als volgt:

1. Opening
2. Voorgenomen benoeming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen
- de vacature ontstaat door het aftreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de heer Michael van Praag per 1 juli 2003
- gelegenheid tot het doen van aanbevelingen
- kennisgeving van voorgenomen benoeming van de heer John C. Jaakke tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap met ingang van 1 juli 2003
- gelegenheid tot het maken van bezwaar tegen de voorgenomen benoeming
3. Sluiting

De toelichting bij de agenda met daarin vermeld de gegevens bedoeld in artikel 2:142
lid 3 van het Burgerlijk Wetboek ligt ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (AFC Ajax NV, Arenaboulevard 29, 1101 AX Amsterdam).

Houders van aandelen AFC Ajax NV en overige vergadergerechtigden die (in persoon of bij gemachtigde) de vergadering wensen bij te wonen, moeten de vennootschap daarvan in kennis hebben gesteld en wel op de volgende wijze:

houders van aandelen aan toonder dienen hun aandelen uiterlijk op 20 juni 2003 te 12.00 uur des middags via hun eigen bank voor blokkering aan te melden bij ABN AMRO Bank NV te Amsterdam, waarna een depotbewijs zal worden toegezonden, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 lid 5 van de statuten van de vennootschap;

houders van aandelen op naam moeten de vennootschap uiterlijk op 20 juni 2003 te 12.00 uur des middags van hun voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis stellen op de wijze als in de aan hen toe te zenden oproepingsbrief is vermeld.


Amsterdam, 10 juni 2003


De Raad van Commissarissen
De Hoofddirectie