Menu

Oproep bijwoning Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Ajax zal op vrijdag 29 november 2002 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders houden. De bijeenkomt begint om 10.00 uur in de Amsterdam ArenA. Aandeelhouders AFC Ajax NV en overige vergadergerechtigden die (in persoon of bij gemachtigde) de vergadering wensen bij te wonen, moeten de vennootschap daarvan in kennis hebben gesteld en wel op de volgende wijze:

- houders van aandelen aan toonder dienen hun aandelen uiterlijk op 25 november 2002 te 12.00 uur des middags via hun eigen bank voor blokkering aan te melden bij ABN AMRO Bank NV, Herengracht 595, Amsterdam, waarna een depotbewijs zal worden toegezonden, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 lid 5 van de statuten van de vennootschap;
- houders van aandelen op naam moeten de vennootschap uiterlijk op 25 november 2002 te 12.00 uur des middags van hun voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis stellen op de wijze als in de aan hen toe te zenden oproepingsbrief is vermeld.

De agenda van de vergadering luidt als volgt:
1. Opening
2. Toelichting op het algemene beleid van de vennootschap
3. Toelichting Jaarverslag
4. Goedkeuring van de Jaarrekening
5. D├ęcharge van de Hoofddirectie voor het gevoerde beleid en van de Raad van Commissarissen voor het toezicht daarop
6. Machtiging aan de Hoofddirectie tot inkoop van eigen aandelen voor de duur van 18 maanden
7. Rondvraag
8. Sluiting

De Jaarrekening, het Jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (AFC Ajax NV, Arena-boulevard 29, 1101 AX, Amsterdam) en bij ABN AMRO Bank NV, Herengracht 595, Amsterdam en zijn tevens opvraagbaar via de Ajax-website in de rubrieken Het jaarverslag en De jaarcijfers.

Amsterdam, 14 november 2002

De Raad van Commissarissen
De Hoofddirectie