Menu

Oproep buitengewone aandeelhoudersvergadering

AFC AJAX NV

Oproeping tot bijwoning van de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS te houden op vrijdag 13 oktober 2000, aanvang 16.00 uur in de kantine van "Sportpark De Toekomst", Borchlandweg 16-18, Duivendrecht

De agenda van de vergadering luidt als volgt:

1. Opening 2. Voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen - de vacature is ontstaan door het aftreden als lid van de Raad van Commissarissen van de heer H.P.J. Henrichs op 21 maart 2000 - gelegenheid tot het doen van aanbevelingen - kennisgeving van voorgenomen benoeming van de heer K. Nuninga tot lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap - gelegenheid tot het maken van bezwaar tegen de voorgenomen benoeming 3. Sluiting

De toelichting bij de agenda met daarin vermeld de gegevens bedoeld in artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap

Houders van aandelen AFC Ajax NV en overige vergadergerechtigden die (in persoon of bij gemachtigde) de vergadering wensen bij te wonen, moeten de vennootschap daarvan in kennis hebben gesteld en wel op de volgende wijze:

houders van aandelen aan toonder dienen hun aandelen uiterlijk op 9 oktober 2000 te 12.00 uur des middags via hun eigen bank voor blokkering aan te melden bij ABN AMRO Bank NV, Herengracht 595, Amsterdam, waarna een depotbewijs zal worden toegezonden, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 lid 5 van de statuten van de vennootschap;

houders van aandelen op naam moeten de vennootschap uiterlijk op 9 oktober 2000 te 12.00 uur des middags van hun voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis stellen op de wijze als in de aan hen toe te zenden oproepingsbrief is vermeld.

Amsterdam, 28 september 2000

De Raad van Commissarissen