Menu

Oproep buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

AFC AJAX NV

Oproeping tot bijwoning van de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ter voldoening aan het bepaalde in artikel 2:162 Burgerlijk Wetboek, tweede zin te houden op dinsdag 12 september 2000, aanvang 10.00 uur in de kantine van "Sportpark De Toekomst", Borchlandweg 16-18, Duivendrecht. (Het oorspronkelijke tijdstip van 15.30 uur is gewijzigd

De agenda van de vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Kennisgeving van voorgenomen benoeming statutair directeur

3. Sluiting

Houders van aandelen AFC Ajax NV en overige vergadergerechtigden die (in persoon of bij gemachtigde) de vergadering wensen bij te wonen, moeten de vennootschap daarvan in kennis hebben gesteld en wel op de volgende wijze:

houders van aandelen aan toonder dienen hun aandelen uiterlijk op 5 september 2000 te 12.00 uur des middags via hun eigen bank voor blokkering aan te melden bij ABN AMRO Bank NV, Herengracht 595, Amsterdam, waarna een depotbewijs zal worden toegezonden, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 lid 5 van de statuten van de vennootschap;

houders van aandelen op naam moeten de vennootschap uiterlijk op 5 september 2000 te 12.00 uur des middags van hun voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis stellen op de wijze als in de aan hen toe te zenden oproepingsbrief is vermeld.

Amsterdam, 28 augustus 2000

De Raad van Commissarissen, AFC Ajax NV