Menu

Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproeping tot bijwoning van de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS te houden op vrijdag 3 januari 2003, aanvang 10.00 uur in de kantine van Sportpark De Toekomst, Borchlandweg 16-18, Duivendrecht

De agenda van de vergadering luidt als volgt:
1. Opening
2. Voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen
- de vacature is ontstaan door het bepaalde in artikel 24 lid 2 van de statuten
- gelegenheid tot het doen van aanbevelingen
- kennisgeving van voorgenomen benoeming van de heer M. van Praag tot lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap
- gelegenheid tot het maken van bezwaar tegen de voorgenomen benoeming
de toelichting bij dit agendapunt met daarin vermeld de gegevens bedoeld in
artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek ligt ter inzage ten kantore van
de vennootschap
3. Sluiting

Houders van aandelen AFC Ajax NV en overige vergadergerechtigden die (in persoon of bij gemachtigde) de vergadering wensen bij te wonen, moeten de vennootschap daarvan in kennis hebben gesteld en wel op de volgende wijze:
houders van aandelen aan toonder dienen hun aandelen uiterlijk op 27 december 2002 te 12.00 uur des middags via hun eigen bank voor blokkering aan te melden bij ABN AMRO Bank NV te Amsterdam, waarna een depotbewijs zal worden toegezonden, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 lid 5 van de statuten van de vennootschap;
houders van aandelen op naam moeten de vennootschap uiterlijk op 27 december 2002 te 12.00 uur des middags van hun voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis stellen op de wijze als in de aan hen toe te zenden oproepingsbrief is vermeld.

Amsterdam, 19 december 2002

De Raad van Commissarissen
De Hoofddirectie