Menu
Oproeping vergadering aandeelhouders

Oproeping vergadering aandeelhouders

AFC Ajax roept zijn aandeelhouders op tot het bijwonen van een buitengewone algemene vergadering. Kijk hier voor meer informatie.

ajax logo carrousel

Oproeping tot bijwoning van de
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van AFC AJAX NV
te houden op maandag 19 mei 2008, aanvang 10.30 uur
in het clubgebouw op sportpark De Toekomst, Borchlandweg 16-18, DuivendrechtDe agenda van de vergadering luidt als volgt:
1. Opening
2a. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van drie commissarissen
2b. Benoeming van drie commissarissen (mits geen aanbevelingen worden gedaan)
3. Rondvraag
4. Sluiting

De toelichting bij de agenda ligt ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (AFC Ajax NV, Arenaboulevard 29, 1101 AX, Amsterdam) en bij ABN AMRO Servicedesk (tel. 076-5799455) en is tevens te downloaden via www.ajax.nl.

De Directie heeft bepaald dat voor deze vergadering ten aanzien van de aandelen als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die per 14 mei 2008, 18.00 uur, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (het ‘Registratie-tijdstip’), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Directie daartoe aangewezen (deel)-register. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)register aan¬gewezen de administraties per het Registratietijdstip van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer (‘Necigef’) aangesloten instellingen krachtens de Wet giraal effectenverkeer. Als register voor de houders van aandelen op naam is aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap per het Registratietijdstip.

Houders van aandelen aan toonder die voornemens zijn in persoon of bij gevolmachtigde de vergadering bij te wonen, kunnen zich tot 14 mei 2008, 18.00 uur, via de bank waar hun aandelen in administratie zijn, aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. te Breda. Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd van de desbetreffende bij Necigef aan¬gesloten instelling, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende persoon voor deze vergadering staat geregistreerd en blijft geregistreerd tot en met het Registratietijdstip. Daarna zal een toegangsbewijs worden toegezonden.

Voor houders van aandelen op naam die voornemens zijn in persoon of bij gevolmachtigde de vergadering bij te wonen, geldt dat zij uiterlijk op 14 mei 2008, 18.00 uur, de Directie van de vennootschap schriftelijk in kennis moeten stellen van hun voornemen de vergadering bij te wonen.

Voor aandeelhouders die zich overeenkomstig het bovenstaande hebben aangemeld en zich door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, geldt dat de volmachten schriftelijk op uiterlijk 14 mei 2008 te 18.00 uur door de Directie van de vennootschap ten kantore van de vennootschap, Arenaboulevard 29, 1101 AX, Amsterdam, moeten zijn ontvangen. Onder schriftelijk wordt mede verstaan elektronisch, met gebruikmaking van het via de internetsite te downloaden volmachtformulier, te verzenden aan het adres b.thomas@ajax.nl.

Amsterdam, 3 mei 2008


De Raad van Commissarissen en de Directie
Download hieronder de toelichting op de agenda en het volmachtformulier.