Menu
Rood-wit shirt blijft goed beschermd

Rood-wit shirt blijft goed beschermd

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag in een procedure tussen Ajax en een markthandelaar vonnis gewezen. Het betreft de juridische bescherming van de vormgeving van het Ajax-shirt; wit met een centrale, verticale rode baan.

De rechtbank heeft er geen enkel misverstand over laten bestaan dat dit shirt juridisch is beschermd. Iedereen die het shirt namaakt in welke vorm dan ook, pleegt volgens de rechtbank een onrechtmatige daad. Een wit shirt met een rode baan wordt door het publiek aangezien als een shirt dat afkomstig is van Ajax. Dat is voor de rechtbank voldoende reden om te besluiten dat iedereen die zonder toestemming dergelijke inbreukmakende producten verkoopt ten opzichte van Ajax onrechtmatig handelt.

Ajax heeft de procedure dan ook gewonnen. De markthandelaar in kwestie moet de verkoop van zijn witte shirts met rode baan onmiddellijk staken en dient over alle door hem verkochte inbreukmakende producten schadevergoeding te betalen. Verder heeft de rechtbank de markthandelaar bij herhaling hoge boetes in het vooruitzicht gesteld.

Een juridisch-technisch punt dat in de pers tot nu toe aandacht heeft gekregen en tot enig misverstand heeft geleid, is de discussie over de inschrijving van de vormgeving van het Ajax-shirt als merk. Ajax heeft een wit shirt met een rode baan al sinds 1995 als merk ingeschreven. Dit merk is een zogenaamd beeldmerk. De rechtbank heeft geoordeeld dat wegens veranderde regels (een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van vele jaren nadat Ajax zijn merk deponeerde) bij de inschrijving van het merk ook een specifieke kleurcode had moeten worden vermeld. De rechtbank komt tot dat oordeel omdat er volgens de rechtbank in juridische zin geen enkel onderscheid bestaat tussen beeldmerken en zogenaamde kleurmerken. Deze laatste categorie merken bestaat uit een inschrijving van een kleur zonder dat daarbij vormgeving enige rol speelt. Een bekend voorbeeld is het paars van Milka chocolade en het geel van Zwitsal babyshampoo. Ajax heeft zich nooit op het standpunt gesteld dat de enkele kleuren rood en wit – ongeacht de vormgeving – door Ajax geclaimd zouden kunnen worden. Het gaat voor Ajax alleen om de vormgeving die bestaat uit een wit vlak met daarop een rode baan. Dat merk is een beeldmerk en niet een kleurmerk. De rechtbank heeft ten onrechte het onderscheid tussen beeldmerken en kleurmerken niet gemaakt. Daarom gaat Ajax op dat technische punt in hoger beroep.

In de tussentijd blijft – zoals ook de rechtbank al heeft geoordeeld – het witte shirt met de rode baan beschermd. Een ieder die het shirt in enige vorm namaakt handelt onrechtmatig en loopt op dezelfde wijze als deze markthandelaar het risico van een veroordeling door de rechter. Ajax zal tegen alle vormen van namaak onverkort maatregelen blijven nemen.