Menu

Salaris Arie van Eijden

Naar aanleiding van de berichten in de media over de hoogte en stijging van het salaris van de hoofddirectie van AFC Ajax N.V., in de persoon van Arie van Eijden, wil Ajax het volgende toelichten.

Het salaris van Arie van Eijden bestaat uit een vaste en variabele component (bonus).
In het jaarverslag 2003/2004, dat gepubliceerd werd in november 2004, is het salaris van de hoofddirectie opgenomen in een overzicht op pagina 47 (het jaarverslag 2003/2004 staat op de website onder "business"). Daarin wordt melding gemaakt van een salaris van Euro 223.000 in 2002/2003 en Euro 269.000 in 2003/2004.

Op pagina 11 van het jaarverslag 2003/2004 heeft de Raad van Commissarissen een en ander als volgt toegelicht:

“In het najaar van 2003 zijn het salaris en de bonusregeling van de Hoofddirectie aangepast. Dit hing samen met:

• de resultaten die in de voorgaande drie jaar waren behaald,
• het streven naar marktconformiteit en een goede verhouding ten opzichte van andere sleutelfunctionarissen binnen de vennootschap,
• evenals het feit dat in de bedoelde driejaarsperiode een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden van de Hoofddirectie niet aan de orde is geweest.”

Over een periode van vier jaar is sprake van een salarisstijging van totaal 21%. Aangezien het salaris van de hoofddirectie in vier jaar niet is aangepast (anders dan indexering), betekent dit een salarisstijging van circa 5% per jaar.

Bij zijn in dienst treden is met Arie van Eijden een bonusregeling overeengekomen. Deze bonusregeling was nogal gecompliceerd en werd voor een groot deel bepaald door de financiële resultaten. De Raad van Commissarissen wenste een eenvoudiger bonussysteem, dat bovendien uitsluitend was gerelateerd aan sportieve resultaten.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft een en ander nader toegelicht in de algemene vergadering van aandeelhouders van 3 december 2004 en daarover enkele vragen beantwoord. Een en ander is na te lezen op blz. 16 en 17 van de notulen van bedoelde vergadering, die eveneens op de website staan onder "business".

Op bladzijde 47 van het jaarverslag 2003/2004 staan ook de kosten opgenomen die Ajax voor de pensioenregeling van Arie van Eijden maakt. De pensioenbijdrage is als gevolg van de salarisverhoging aangepast. De in de media gepubliceerde inkomensstijging is voor 78% toe te rekenen aan dit pensioeneffect.

Tenslotte wijzen wij op de mededeling van de Raad van Commissarissen (bladzijde 11 van het jaarverslag 2003/2004) dat het bezoldgingsbeleid erop gericht is het huidige inkomen en de bonusregeling van de hoofddirectie te handhaven. Andere wijzigingen dan indexering c.q. inflatiecorrectie worden niet verwacht.