Menu
Tijdelijke vacature Veiligheidscoördinator

Tijdelijke vacature Veiligheidscoördinator

Binnen de afdeling Veiligheidszaken hebben wij een tijdelijke vacature voor de functie van Veiligheidscoördinator.

Afdeling: Veiligheidszaken
Functienaam: Veiligheidscoördinator

Doel van de functie:

Het primaire doel is: het verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het veiligheidsbeleid van Ajax tijdens wedstrijden waaraan Ajax 1 deelneemt in binnen- en buitenland. Het veiligheidsbeleid is er op gericht om negatieve effecten die samenhangen met voetbalvandalisme en criminaliteit zoveel mogelijk te beperken en voor (Ajax) supporters een zo klantvriendelijk wedstrijdbezoek mogelijk te maken. Hierbij zal steeds een balans gezocht moeten worden tussen Service en Security. Daarnaast draagt de veiligheidscoördinator bij aan veiligheidsvraagstukken die de Ajax organisatie raken.

Plaats in de organisatie:

De afdeling Veiligheidszaken maakt deel uit van de sector Financiële Zaken. De veiligheidscoördinator rapporteert aan de Manager Veiligheidszaken.

Hoofdactiviteiten:

Veiligheidszaken voor,- tijdens en na Ajax evenementen in de Amsterdam ArenA:
- Inventariseert risico’s die samenhangen met de organisatie van de wedstrijd en maakt een analyse van de te nemen maatregelen om de effecten hiervan te beperken.
- Voorzitten voorbespreking thuiswedstrijden, vastleggen afspraken en verantwoordelijkheden.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de volgende documenten en regelgeving:

o Kader voor Beleid Voetbal en Veiligheid
o Handboek Wedstrijdorganisatie KNVB
o Veiligheidsvoorwaarden KNVB licentie betreffende seizoen
o UEFA en FIFA richtlijnen
o Convenant met de gemeente Amsterdam
o Uitgangspunten wedstrijdorganisatie.
* Met de Amsterdam ArenA en ketenpartners afstemmen van wedstrijd- specifieke veiligheidsmaatregelen.
* Het samenstellen van het wedstrijddraaiboek veiligheidszaken.

- Ontvangen van de veiligheidsverantwoordelijke van de tegenstander en KNVB veiligheidsauditor.
- Inlichten van de arbitrage omtrent de procedure bij verbaal geweld.
- Vertegenwoordigen van Ajax in de Commandokamer. Verantwoordelijkheid dragen voor, toezien op de uitvoering van het vooraf besproken veiligheidsbeleid en indien nodig bijsturen. Tevens het nemen van beslissingen wanneer situaties zich voordoen waarin het beleid niet heeft voorzien.
- Ontvangen en doornemen logboek wedstrijdorganisatie en het uitzetten van vervolgacties.
- Zorg dragen voor evaluatie en afhandeling van de betreffende wedstrijden (debriefing)
* Beheren van - en input geven aan - het Voetbal Volg Systeem
- Zorg dragen voor opsporing en sanctionering van supporters die zich tijdens de wedstrijd hebben misdragen.
- Voorstellen doen voor bijsturing van het beleid en maatregelen om ongewenste effecten voor Ajax te voorkomen of te beperken en service aan bezoekers verder te verbeteren.
- Samen met de afdeling juridische zaken (indien gewenst en noodzakelijk) afhandelen van tuchtzaken bij de KNVB of UEFA.

Veiligheidszaken tijdens uitwedstrijden (binnen- en buitenland):

* het voeren van voorbesprekingen - inzake verkoopregime, vervoersregeling, kaartverkoop, veiligheidsmaatregelen en de inzet van veiligheidspersoneel- met de tegenstander in samenwerking met Supportersverenigingen en politie Amsterdam en speelstad;
* het – bij een combiwedstrijd in samenwerking met Supportersverenigingen en/of de afdeling IB&T van Ajax – zelfstandig vaststellen van de verkoopprijs, rekening houdende met toegangsprijs, vervoerskosten, verzekering, organisatiekosten en ticketbox- of overige toeslagen;
* het in samenwerking met de afdeling IB&T en ticketing opstellen van een verkoopschema en communicatie rondom de wedstrijd.
* het opstellen van een draaiboek Veiligheidszaken aan de hand van de in het voortraject gemaakte afspraken. Op de wedstrijddag zorgdragen voor de briefing van de hoofdstewards en stewards omtrent hun taakstelling en verantwoordelijkheid;
* het verantwoordelijk zijn voor een juiste registratie van de Ajax- bezoekers middels het uitkaartsysteem met daaraan gekoppeld scansysteem;
* het op de wedstrijddag eindverantwoording dragen voor de uitvoering van de veiligheidsorganisatie van Ajax;
* Verantwoordelijk voor kwaliteit en kwantiteit van de veiligheidsorganisatie bij uitwedstrijden. Hiertoe vindt overleg plaats met Triple A en/of Randstad.
* Verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering van de veiligheidsorganisatie bij uitwedstrijden.
* Verantwoordelijk voor debriefing / evaluatie van de wedstrijd en het doen van aanbevelingen ten behoeve van de kwaliteitsverbetering.

Overig:

* Verantwoordelijk voor registratie en administratie van personen die een sanctie (waarschuwing of toegangsontzegging) dienen te ontvangen.
* Verantwoordelijk voor het sanctioneren van supporters die norm- overschrijdend gedrag hebben vertoond.
* Afhandeling van klachten en vragen omtrent de hierboven genoemde taakgebieden.
* Analyse van incidenten, zoals schades en het uitzetten van acties ter voorkoming hiervan.
* Deelnemen aan werkgroepen of overlegvormen die bijdragen aan het veiligheidsbeleid van Ajax of van voetbal in het algemeen.
* Functioneert als aanspreekpunt tussen Ajax en politie bij niet voetbal gerelateerde zaken.
* Voert op verzoek van afdelingsmanagers van Ajax onderzoeken uit naar (interne) fraude of diefstal waardoor Ajax schade ondervindt.

Bevoegdheden:

* Het zelfstandig uitvoering geven aan de bovengenoemde beleidsterreinen. Veranderingen worden door de Veiligheidscoördinator voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de Manager Veiligheidszaken.
* Bij de uitvoering van de werkzaamheden houdt de Veiligheidscoördinator rekening met het beleidsplan omtrent het publieksbeleid en vigerende wet- en regelgeving.
* Het zonder last of ruggespraak nemen van beslissingen aangaande veiligheidsgerelateerde zaken op de wedstrijddag. Indien mogelijk vindt overleg plaats met de Manager Wedstrijdorganisatie of directie.

Overlegvormen:

De veiligheidscoördinator neemt plaats aan de volgende overlegvormen:
o Operationeel Evenementen overleg
o Veiligheid overleg
o Interne wedstrijdoverleg
o Casusoverleg

Relatiepatroon:
Onderhoudt contacten met:
Intern:
Alle afdelingen
Extern:
Alle instanties die een belang hebben of betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie of het publieks-
beleid (Amsterdam ArenA, Gemeente Amsterdam, Politie, KNVB, UEFA, BVO’s, etc.etc.) Onderwerp van gesprek is de veiligheidssamenwerking rondom de wedstrijdorganisatie.

Functie-eisen:

* HBO- niveau
* Kennis van- en ervaring met veiligheids- en beveiligingsvraagstukken, opgedaan door opleiding en werkervaring.
* Leidinggevende capaciteiten
* Goede modelinge en schriftelijk communicatieve vaardigheden
* Uitstekende beheersing van de Engelse taal
* Overtuigingskracht
* Inlevingsvermogen
* Sterke persoonlijkheid
* Flexibele instelling

De vacature is voor de duur van 1 jaar.

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de functie-eisen stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar personeelszaken@ajax.nl.

Verdere informatie kun je verkrijgen bij Joris de Lange (Manager Veiligheidszaken).