Menu

Toelichting bij de agenda: Samenstelling Raad van Commissarissen

Ingevolge het defungeren (op grond van het bepaalde in artikel 24 lid 2 van de statuten) van de heer Klaas Nuninga dient per 3 december 2004 een vacature in de Raad van Commissarissen te worden vervuld. De Ondernemingsraad van de vennootschap heeft geen aanbeveling tot plaatsing van een kandidaat op de door de Raad van Commissarissen op te stellen voordracht gedaan.

De Raad van Commissarissen draagt Klaas Nuninga voor om te worden herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV, onder de voorwaarde dat de algemene vergadering ter vergadering niet een andere kandidaat voor plaatsing op de voordracht aanbeveelt.

Klaas Nuninga heeft zich de afgelopen vier jaar bewezen als een gewaardeerd toezichthouder bij Ajax. In het bijzonder telt zijn gebleken specifieke voetbaltechnische deskundigheid die op positieve wijze bijdraagt aan de oordeelsvorming en de besluitvorming van de Raad.

Klaas Nuninga heeft zich bereid verklaard een eventuele herbenoeming te aanvaarden.

Klaas Nuninga
Geboren: 7 november 1940 te Winschoten
Beroep: project manager
Aandelen AFC Ajax NV: 20
Overige commissariaten: geen

Klaas Nuninga speelde in totaal 187 wedstrijden voor Ajax 1, waarin hij 88 keer scoorde. Aan het begin van het seizoen ‘64-’65 kwam hij over van GVAV. Zijn debuut maakte hij op 23 augustus 1964 in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead (4-1). Zijn laatste duel voor Ajax 1 vond plaats op 1 juni 1969, toen Ajax uit bij GVAV met 2-1 won. Als Ajacied droeg Nuninga 14 maal het shirt van het Nederlands elftal.

Na zijn actieve periode als profvoetballer bekleedde Nuninga diverse bestuurlijke functies in de sport, waaronder het lidmaatschap van het sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB.
Voor EURO 2000 was Klaas Nuninga Centre Director in Amsterdam. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de duels in de Amsterdam ArenA.

Thans is hij op projectbasis betrokken bij de Stichting Euro Sportring, een organisatie die zich bezig houdt met uitwisselingen van sporters en het organiseren van toernooien, in binnen- en buitenland.

Klaas Nuninga was vijf jaar lid van de ledenraad van Ajax totdat hij op 5 september 2000 benoemd werd tot bestuurslid technische zaken van de vereniging. Daarnaast was hij vanaf 13 oktober 2000 lid van de Raad van Commissarissen.PROFIELSCHETS
van de Raad van Commissarissen
van AFC AJAX NV (“Ajax”)

Deze profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en worden getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij Ajax en zo nodig, na overleg met de Hoofddirectie, worden aangepast.

1. De Raad van Commissarissen zal bestaan uit 5 leden.

2. Voor de vervulling van de taak van de Raad van Commissa­rissen zal er waar mogelijk naar gestreefd worden dat in deze Raad - gespreid over de verschillende leden daarvan - bepaalde deskundigheden en ervaring aanwezig zijn, zoals:
(a) kennis en ervaring op het gebied van professioneel- en amateur voetbal;
(b) kennis en ervaring op het gebied van public relations, media aangelegenheden en sociale verhoudingen;
(c) financieel-economische kennis en ervaring;
(d) juridische deskundigheid en ervaring in een beursgenoteerde vennootschap;
(e) deskundigheid en ervaring op het gebied van relaties met de KNVB, de FIFA en de UEFA;
(f) vaardigheid en ervaring op het gebied van relaties tussen het bedrijfsleven en de verschillende overheden.

Het is uiteraard mogelijk dat in de persoon van één of meer commissarissen verschillende van bovengenoemde deskundigheden en soorten van ervaring gecombineerd aanwezig zijn. Het aantal gewenste deskundigheden behoeft dus niet gelijk te zijn aan het gewenste aantal leden van de Raad van Commissarissen.

3. Iedere te benoemen of te herbenoemen commissaris dient over de navolgende kwaliteiten te beschikken:
(a) maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven dat hij of zij praktisch kan functioneren in de Raad van Commissarissen;
(b) in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de Hoofddirectie en de algemene gang van zaken binnen Ajax tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de Hoofddirectie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
(c) in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Commissarissen en de Hoofddirectie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de Hoofddirectie maatregelen te nemen om in de leiding van de onderneming te voorzien;
(d) in staat zijn hun taak te vervullen zonder mandaat van degenen door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij Ajax betrokken deelbelangen.

4. Er wordt naar gestreefd dat zoveel mogelijk personen in de Raad van Commissarissen actief werkzaam zijn in hun hoofdfunctie.

5. Enkele commissarissen dienen tevens te beschikken over zodanige kwaliteiten dat zij als voorzitter leiding kunnen geven aan de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders.

6. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Commissarissen als een team kan optreden.

7. De Raad van Commissarissen toetst voor elke voordracht tot benoeming of herbenoeming de samenstelling van de Raad van Commissarissen aan het geheel van uitgangspunten van deze profielschets.