Menu
Uitleg Voetbalwet

Uitleg Voetbalwet

Eerder deze week werd bekend dat de burgemeester van Amsterdam voornemens is om aan een aantal Ajax- supporters een gebieds- en groepsverbod op te leggen op basis van de ‘Voetbalwet’. Ajax, de Supportersvereniging Ajax en de AFCA Supportersclub zijn inmiddels door de gemeente Amsterdam en politie Amsterdam- Amstelland geïnformeerd over de toepassing van deze wet. Wij hechten er waarde aan onze supporters hierover ook te informeren. Om deze reden treft u onderstaand meer informatie over de Voetbalwet.

Wat houdt de ‘Voetbalwet’ in?

De ‘Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’ (wet mbveo) geeft burgemeesters en officieren van Justitie de mogelijkheid om op basis van het Bestuursrecht een gedragsaanwijzing op te leggen aan bepaalde personen. Deze gedragsaanwijzingen kunnen bestaan uit een Gebiedsverbod of een Groepsverbod. Eventueel kan dit worden gecombineerd met een Meldingsplicht.

Waarom wordt deze wet toegepast op Ajax-supporters?

Een kleine groep ‘supporters’ zorgt rondom Ajax-wedstrijden voor overlast. Met name rondom Europese wedstrijden is het in de binnenstad van Amsterdam regelmatig onrustig. Dit is de gemeente een doorn in het oog, mede gezien de vele klachten van bezoekers, bewoners en ondernemers die hierover binnenkomen. Daarnaast is er een aantal ‘leidende figuren’ die vaak aanzetten tot ordeverstoringen, maar zelf veelal buiten schot van het strafrecht blijven. De wet mbveo biedt mogelijkheden om deze lieden toch aan te pakken.

Wanneer worden de maatregelen opgelegd?

Op basis van reeds bestaande informatie uit diverse (politie-) systemen kan worden besloten om een persoon een maatregel op te leggen. Daarnaast vindt dossiervorming plaats van nieuwe gedragingen.

• Er moet sprake zijn van herhaaldelijke verstoring van de openbare orde
• Er moet ernstige vrees zijn voor verdere verstoring van de openbare orde

De bevoegdheden kunnen worden ingezet tegen overlast die wordt gepleegd door:

• Leden van een groep ordeverstoorders
• Een individuele ordeverstoorder
• Een persoon die bij groepsgewijze overlast een leidende rol had

Het is hierbij van belang dat er een juiste dossieropbouw plaatsvindt waaruit blijkt dat een persoon herhaaldelijk betrokken is geweest bij gedrag dat leidt tot overlast. Een maatregel wordt in beginsel voor 90 dagen opgelegd. Daarna kan worden besloten de maatregel te verlengen, te stoppen of te wijzigen.

Hoe wordt een persoon op de hoogte gesteld van een maatregel?

Bij meerdere aantekeningen of een reeds bestaand dossier zal de gemeente de persoon laten weten dat er een voornemen bestaat om een maatregel op te leggen. Vervolgens krijgt de persoon de mogelijkheid om zijn/ haar zienswijze aan de Gemeente kenbaar te maken. Hierna zal de gemeente beslissen of -en hoe- een maatregel wordt opgelegd. De gemeente zal dit in een gemotiveerd bevel aan de persoon kenbaar maken. Hierin zal ook een concrete en duidelijke uitleg van de maatregelen (verboden gedragingen, tijden en plaatsen) worden geven.

Kan een supporter die een maatregel heeft opgelegd gekregen naar Ajaxwedstrijden?

De gemeente is voornemens om een combinatie van een Gebieds- en Groepsverbod op te leggen. Dit houdt in dat de betreffende persoon zich in een omschreven gebied niet in gezelschap van tenminste 2 anderen (familieleden vallen hier buiten) mag bevinden op gedefinieerde tijdstippen. Het Gebiedsverbod omvat onder andere de binnenstad van Amsterdam en het ArenA-gebied. Door aanwezigheid in het ArenA- gebied of het stadion, waar zich logischerwijs altijd meerdere personen bevinden, overtreed men de maatregel.

Wat is de consequentie van een overtreding?

Het niet naleven van het burgemeestersbevel of de opgelegde gedragsaanwijzing is een strafbaar feit volgens artikel 184 en 184a Wetboek van Strafrecht. De straf kan variëren van een taakstraf, geldboete of gevangenisstraf.

Klik hier voor meer informatie