Menu

Verslag vergadering publieksforum

Ajax hecht veel waarde aan het publieksforum. Vertegenwoordigers uit de vakken in de Arena zijn hierin spreekbuis van de seizoenkaarthouders. Op Ajax.nl kun je het verslag van de laatste vergadering nog eens rustig nalezen. De onderwerpen zijn onder andere de veiligheid in het stadion; de kaartverkoop; het technisch beleid en de medische organisatie.

1. Opening en mededelingen

De vergadering wordt om 19:30 uur geopend door Arie van Eijden. Hij heet ieder-een van harte welkom en biedt zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat er bijna een jaar heeft gezeten tussen de vorige en deze vergadering.
Hij stelt Michiel Menting voor, die als manager veiligheidszaken Ajax het een en ander zal vertellen over zijn afdeling.

Naast Arie van Eijden zijn aanwezig:
Henk Markerink - Directeur ArenA
Ed Lefeber - Adjunct Directeur Operations
Suzanne Adriaansen - Hoofd Supporterszaken
Jessica van Pijkeren - Coördinator Supporterszaken
Olaf - Beleidsmedewerker Supporters
Carla van Lier - notulist

Er zijn 2 afmeldingen gekomen, t.w. de heer Roos en mevrouw Kox.

Arie van Eijden stelt voor de agenda aan te passen door de punten 6, 7 en 8 te behandelen direct na punt 2, notulen. Iedereen gaat daar mee akkoord.

2. Notulen 8 mei 2001

pag. 3: De heer Brekelmans merkt op dat er niet veel is terecht gekomen van
het voornemen om zoveel mogelijk wedstrijden op zondagmiddag om 14:30 uur te spelen.
Arie van Eijden antwoordt dat dit helaas door onvoorziene omstandig-heden in veel gevallen niet anders kon. Voor het komende seizoen zal er bijna altijd op zondag en misschien zaterdagavond gespeeld worden. Dit i.v.m. de Champions Leaguewedstrijden waar wij ons hopelijk voor zullen plaatsen en die altijd op dinsdag of woensdag gespeeld worden.

Verder zijn er geen opmerkingen en worden de notulen vastgesteld.

6. Supportersgedrag en 8 Veiligheidszaken

Aangezien Michiel Menting verantwoordelijk is voor Veiligheidszaken en alle punten rondom supporters wordt besloten deze tegelijk te behandelen. Michiel Menting stelt zich voor en vertelt e.e.a. over zijn werkzaamheden.

Hij legt uit hoe wedstrijden worden voorbereid. Er vindt o.a. voor iedere wedstrijd vooroverleg plaats met vertegenwoordigers van de tegenstander, de plaatselijke driehoek en de NS.

Er ontstaat een discussie over de stewards, bijv. over hun herkenbaarheid als men een klacht heeft. De heer Menting meent dat uit veiligheidsoverwegingen het beter is als de stewards geen naambordje dragen, ook een nummer vindt hij niet wenselijk. Hij adviseert bij klachten een brief te sturen aan Ajax met daarin duidelijk vermeld de sector waar e.e.a. is gebeurd en eventueel een beschrijving van de steward.

Na de uitleg van Michiel Menting krijgen de aanwezigen gelegenheid vragen aan hem te stellen.

De heer Eylers vraagt hoe Ajax meent dat er moet worden omgegaan met de stadionverboden.
Volgens Michiel Menting heeft een voetbalwet de voorkeur van Ajax.
Arie van Eijden geeft hierop een korte toelichting van de huidige problematiek en wat in de toekomst zou moeten gebeuren. Hij geeft als voorbeeld de gebeurtenissen bij de Amstel Cupwedstrijd Ajax2-FC Utrecht, met directe gevolgen voor de competitiewedstrijd Ajax-FC Utrecht.

Hierna ontstaat een discussie over de supportersproblematiek in het algemeen.

De heer Eylers geeft aan dat veel supporters zich hier zorgen om maken en dat er wellicht mensen hun seizoenkaart zullen opzeggen.
De heer Peters vraagt zich af of de sociale controle binnen bepaalde supporters-groepen, b.v. de F-side, niet veel beter zou kunnen zijn.
Arie van Eijden meent dat het niet speciaal om de F-side gaat. Het betreft een klein groepje, ongrijpbare jongeren. Het oudere deel van de F-side heeft b.v. bij Ajax-PSV pamfletten uitgedeeld met een oproep om de sfeer goed te houden.

De heer Brekelmans vraagt hoe het heeft kunnen gebeuren dat NAC-supporters zo dicht bij de F-side konden zitten.
Arie van Eijden legt uit dat bij iedere wedstrijd geblesseerde spelers en familie van de tegenstander in dat vak plaatsen krijgen toegewezen. Aan het begin van het seizoen, dus nog voor Ajax-NAC, was reeds de eis van de Gemeente neergelegd om met ingang van het volgende seizoen deze vakken te wisselen met 108/110/111. In deze vakken zitten o.a. leden en Ajax-personeel. Er was reeds door de Gemeente geëist dat er een wisseling van deze vakken zou plaatsvinden. Door de problemen na Ajax-NAC heeft Ajax besloten om deze wisseling met spoed nog rond de winterstop door te voeren.

De heer Brekelmans vindt het vreemd dat er nog steeds supporters van de tegenstander zitten in andere vakken dan het uitvak.
Michiel Menting legt uit dat dit o.a. komt door de business-seats, bedrijven die seizoenkaarten hebben en gasten die supporter van tegenpartij zijn uitnodigen. Tevens zijn er Ajax-seizoenkaarthouders die hun kaart uitlenen, alsmede Ajax clubcardhouders die eigenlijk voor een andere club zijn en via de vrije verkoop kaarten kopen. Daar is niet veel tegen te doen.
Hierna onstaat een discussie, waarna Arie van Eijden concludeert dat er duidelijke gedragscodes zullen moeten worden opgesteld, ook voor sponsors.

De heer Van Oosten meent dat het duidelijk is dat iedereen problemen heeft met de ontstane situatie, supporters, bestuur, directie. Hij vraagt het bestuur/directie snel duidelijk te maken welke maatregelen zij zullen nemen voor het komende seizoen.
Michiel Menting stelt voor dat hij iedere vergadering zal bijwonen, zodat hij het forum kan bijpraten en toelichting geven waar gewenst. Hij verlaat om 21:00 uur de vergadering.

7. Kaartverkoop

a. Arie van Eijden begint over de kaartverkoop voor de Amstelcupfinale. Op dit
moment wordt er nog onderhandeld met de ontvangende driehoek (Rotterdam) over het aantal kaarten en de manier van reizen. Ajax zal hier z.s.m. over berichten.
b. De heer Snijders heeft vooraf de vraag ingediend waarom je als “vaste klant” bij o.a. bekerwedstrijden niet meer “je eigen plaats” kunt kopen.
Ed Lefeber antwoordt hierop dat voor een dergelijke wedstrijd een inschatting wordt gemaakt over het aantal te verwachten toeschouwers. Daarbij worden twee overwegingen gemaakt, de sfeer en de kosten, dit betekent in de meeste gevallen dat in eerste instantie alleen de 1e ring in de verkoop gaat. Dit kan inhouden dat een seizoenkaarthouder niet altijd zijn eigen plaats kan innemen. Hij krijgt hiervoor wel 25% korting op een toegangskaartje.

De heer Van Oosten vraagt hoe dit zal gaan als Ajax volgend seizoen Champions League speelt.
Ed Lefeber antwoordt dat er dan ook rekening moet worden gehouden met regels van de UEFA, maar in principe zal dit net als bij bekerwedstrijden zijn.
Mevrouw Mulder wijst erop dat i.v.m. de veiligheid het beter zou zijn niet teveel “vreemden” tussen de eigen supporters te hebben.
Suzanne en Jessica menen vanuit hun ervaring dat er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen de seizoenkaarthouders. Dus niet eerst de seizoen-kaarthouders 1e ring hun eigen plaats laten kopen en daarna pas de 2e ring.
Arie van Eijden meent dat er veel is geleerd de laatste tijd, dus zal dit punt nauwkeurig worden bekeken en besproken binnen Ajax.

3. Technisch Beleid

a. Arie van Eijden geeft een toelichting op de situatie rond het ontslag van Co Adriaanse.

Het is duidelijk dat Ajax altijd voor het hoogste hoort te gaan. Bij zijn aanstelling heeft Co Adriaanse, met instemming van de toenmalige directie, dat anders verwoord. Hij heeft een prima technisch verhaal gehouden, maar qua interne en externe communicatie waren er toch vragen. Na enige tijd heeft de nieuwe directie zich afgevraagd of er zo moest worden doorgegaan, ongeacht het resultaat van dat moment. Co Adriaanse heeft wel degelijk iets ingebracht bij Ajax, maar in het belang van Ajax heeft de directie toch besloten dat er afscheid genomen moest worden van Co Adriaanse.
Daarna is een lijstje van gewenste trainers opgesteld. Een aantal trainers kon zich op dat moment niet vrij maken. Alleen Ronald Koeman wilde, mits Vitesse hem zou laten gaan, de tussentijdse overstap naar Ajax maken.
Minstens zo belangrijk is de komst van Ruud Krol. Beide trainers hebben een hoog Ajax-gehalte, er is dan ook reeds een duidelijke verandering in de aanpak te bemerken.
De nieuwe technische staf heeft inmiddels een lijst van gewenste spelers ingediend. Echter, er kunnen pas nieuwe spelers worden gekocht als er een aantal verkocht zijn. De technisch directeur is daar mee bezig, maar of alles lukt voor het komende seizoen is afwachten. Er zal geen uitverkoop plaatsvinden, er moet ook rekening gehouden worden met de spelers zelf.
b. Volgens Arie van Eijden zal het voetbal de komende tijd minder geld ter beschikking krijgen. B.v. door de mindere tv-rechten en nieuwe transferregels van de FIFA. In de spelerscontracten zullen vaste afkoopsommen moeten worden opgenomen. De meeste spelers zullen daardoor tijdens een contractperiode de club gaan verlaten.
c. Wat betreft het Europees licentiesysteem verwacht Ajax geen problemen, Ajax gaat financieel inmiddels richting break-even. Er zullen echter veel clubs de rekening gepresenteerd gaan krijgen voor hun financiële beleid, met name wat betreft de spelerssalarissen en transfersommen.
d. De heer Peters komt terug op het ontslag van Co Adriaanse. Hij vindt de gehele gang van zaken rond dit ontslag niet zoals het hoort. Op de vorige vergadering heeft Adriaanse een duidelijke presentatie gegeven over de toekomst, hij zou langer de tijd moeten hebben gekregen om dit uit te werken.
Arie van Eijden wil hier niet verder op ingaan en verwijst naar zijn verklaring aan het begin van dit punt.
De heer Van Oosten wil hier nog bij aansluiten dat hij het wel eens is met het ontslag. Met name vond ook hij de communicatie naar buiten slecht. Hij vindt het een verademing om Koeman op tv te zien.
Als afsluiting van dit onderwerp wil Arie van Eijden wel nadrukkelijk vermelden dat hij grote waardering heeft voor de professionele manier waarop Adriaanse met zijn ontslag is omgegaan.
e. De heer Schuurman vraagt of het niet mogelijk zou zijn om een speler die een andere speler dusdanig blesseert dat hij enige tijd niet kan spelen, net zolang te schorsen als de geblesseerde speler langs de kant zit. Kan dit niet worden aangekaart bij de FIFA?
Arie van Eijden denkt dat dit niet mogelijk zal zijn i.v.m. het arbeidsrecht.
f. Mevrouw Mulder vraagt naar de geruchten in de pers dat Ajax van de satelliet-clubs af zou willen.
Arie van Eijden antwoordt dat medio 2002 een evaluatie van deze clubs zal plaatsvinden. Op dit moment is er dus nog niets te zeggen over de stand van zaken hierover.
g. De heer Brekelmans vraagt wat de precieze regels zijn wat betreft schorsingen na rode en gele kaarten.
Arie van Eijden antwoordt hierop het volgende:
- geel in een bekerwedstrijd geldt voor de bekerwedstrijden.
- geel in een competitiewedstrijd geldt alleen voor de competitiewedstrijden.
- direct rood betekent schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd, dus beker of competitie.

4. Medische Organisatie

a. N.a.v. mededelingen in de pers over de blessures van Van der Vaart en Heijtinga en vragen vanuit het forum meldt Arie van Eijden het volgende.
Er wordt op dit moment met alle belanghebbenden gesproken. Het is niet bewezen dat het VU fouten heeft gemaakt in deze twee gevallen. Het baart de club uiteraard veel zorgen. Na deze competitie wordt beslist hoe verder te gaan. Er zullen ook gesprekken plaatsvinden met het AMC.
Vanuit het forum komen vragen en opmerkingen, b.v. hoe het mogelijk is dat de medische dossiers blijkbaar zomaar op straat liggen. Ook komt het voorstel om goed te bekijken welke arts gespecialiseerd is en dat het dan niet zou moeten uitmaken aan welk ziekenhuis hij verbonden is.
Volgens Arie van Eijden zijn er in dit soort gevallen veel belanghebbenden, dus het is niet duidelijk wie deze gegevens naar buiten brengt. Ook het idee van de specialist wordt reeds bekeken. Zodra er meer bekend is zal de club hierop terug komen.
b. De heer Schuurman merkt op dat er nog steeds geen lift is om een geblesseerde speler veilig naar beneden te kunnen brengen.
Henk Markerink heeft dit al diverse malen doorgekregen. Er is volgens hem geen probleem. De mensen die zijn aangesteld zijn goed geoefend en berekend op hun taak.

5. Facilitaire Zaken

a. Invalidentribune
Arie van Eijden verwacht dat de tribune deze zomer in gebruik zal worden genomen.
b. Supportershome
Olaf vertelt over de stand van zaken. Het gebouw staat inmiddels, men is nu bezig met de invulling van e.e.a. De bedoeling is dat rond 15 juli het home wordt opgeleverd waarna de inrichting kan beginnen. De officiële opening is gepland rond het Amsterdam Tournament.
Olaf verzoekt de aanwezigen in hun vak duidelijk de doelstelling van het home te verkondigen, dat het een supportershome voor ALLE supporters is.
Hij geeft aan dat ook tijdens de bouw het home open is om alvast een kijkje te nemen.
c. Ajax City
Arie van Eijden geeft een toelichting over de ideeën voor de toekomst van de Toekomst. Voor Ajax is het belangrijk om de profs, jeugd en amateurs dichter bij elkaar te vestigen. Het streven is om op de velden van FC Amstelland de Toekomst te vestigen. Daardoor zal een integratie met het trainingscomplex gerealiseerd kunnen worden. . Verder zal er ook nog plaats zijn voor sportgerelateerde bebouwing, b.v. showroom adidas, hotel voor spelers etc. Met de Gemeente zal dit concept worden besproken. Belangrijkste is dat de supporters Ajax kunnen zien.
d. Veiligheidsvoorschriften
N.a.v. de rellen van de laatste tijd wordt er volgens Henk Markerink gekeken hoe de ArenA veiliger gemaakt kan worden. Het stadion is 10 jaar geleden ontworpen met het idee dat het veilig, maar toch luxe moest zijn. Inmiddels blijkt het op bepaalde punten toch kwetsbaar, daar zullen nu verbeteringen worden aangebracht. Het zal zeker geen Fort Knox worden, maar er wordt bijvoorbeeld gedacht aan irisscan, vingerafdrukken en er zullen wanden, al dan niet electrisch bedienbaar, tussen de verschillende vakken aangebracht worden. De goedwillende supporter zal zich veilig moeten kunnen voelen.

9. Evaluatie publieksforum

Arie van Eijden geeft aan dat Ajax de voorkeur heeft voor één overleg met de diverse supportersgroepen. Maar het kan zijn dat dit op een andere manier dan dit publieksforum moet gebeuren. Hij geeft Olaf het woord die een voorzet zal geven over de diverse mogelijkheden.
Olaf vertelt dat nu de verschillende supporters-overleggen elkaar overlappen. Iedereen heeft over alles een mening. Het is belangrijk het stadion in bepaalde delen te verdelen, zodat iedereen weet wie wat doet. Ook op het vak zelf moet beter gecommuniceerd worden. Dat betekent dat de vertegenwoordigers nadrukkelijker aanwezig moeten zijn. Het valt op dat tijdens deze vergadering van de 20 aanwezigen, er ongeveer 5 input hebben. Weet iedereen wel wat er speelt binnen zijn of haar vak?

De heer van Oosten zegt dat slechts één keer in Ajax Magazine de stoelnummers van de “vakvertegenwoordigers” bekend zijn gemaakt. Hij spreekt zelf wel met mensen in zijn directe omgeving.

De heer Eylers stelt voor om op de vakken formulieren uit te delen waarop men zijn vragen, klachten en opmerkingen kwijt kan. Er kunnen dan eventueel brievenbussen geplaatst worden waar men die formulieren in kan gooien, waarna ze bij de vakvertegenwoordiger terecht komen.

De heer Schuurman heeft binnen zijn vak vaak aangegeven dat men bij hem terecht kan, maar daar is weinig respons op gekomen. Hij luistert veel, maar er is niet veel nieuws uit te dragen.

Henk Markerink vraagt zich af hoeveel mensen weten van het bestaan van het Publieksforum en wat de bedoeling daarvan is. Het stadion is overigens zelf ook bezig met het opzetten van een systeem waar men zijn klachten of opmerkingen kwijt kan.
Ed Lefeber merkt op dat het verslag verschijnt in Ajax Magazine en op internet. Het Publieksforum zou dus bij een groot publiek bekend moeten zijn. Wellicht is het een goed idee om informatie aangaande het Publieksforum te voegen bij de verzending van de seizoenkaart.

Olaf meldt dat het idee van de brievenbussen niet werkt. Voor het sfeerteam is dit ook al uitgeprobeerd en dat is mislukt. Het is wel van groot belang dat iedereen zijn punten moet kunnen aandragen. Er moet dus gezocht worden naar een goede, uitvoerbare oplossing.

De heer Peters denkt dat het een positieve uitwerking zou hebben als het Publieks-forum daadwerkelijk iets bereikt zou hebben. Veel supporters zijn boos, b.v. na de spiegeling 108-102.
Olaf vindt het feit dat Ajax wel degelijk alles doet om escalatie te voorkomen typisch een punt dat leden van het Publieksforum zouden moeten uitleggen aan de mensen op hun vak.
De heer Peters is het met deze beslissing niet eens, dus kan hij dit punt niet uitleggen.
Arie Van Eijden vindt dit ook een vervelende zaak, maar we moeten accepteren dat Ajax niet alleen van de leden/donateurs is, en ook niet van alleen de seizoen-kaarthouders.

Olaf benadrukt dat de doelstelling van dit Publieksforum moet zijn communicatie naar beide zijden. Het is belangrijk om niet alleen negatieve, maar ook positieve geluiden naar voren te brengen. Hij stelt voor dat alle leden punten aandragen hoe we verder met het Publieksforum om moeten gaan. Het is volgens het reglement de bedoeling dat er nu nieuwe “vakvertegenwoordigers” worden aangewezen. Misschien is het goed te overwegen de mensen die nu in het forum zitten en nog willen, aan te laten blijven. Zij zijn inmiddels ingewerkt, nieuwe leden komen ongetwijfeld met dezelfde punten als al eerder zijn behandeld met het huidige forum.

Arie van Eijden stelt voor dat iedereen aan Olaf door geeft of hij/zij nog wil aanblijven als lid van het Publieksforum. Waarmee besloten wordt tot aanpassing van het reglement.

Olaf vraagt de volgende gegevens in een mail aan hem te sturen:
- welk vak/stoel heeft men?
- wil men doorgaan in het forum?
- wil men met telefoon of e-mail vermeld worden?
- hoe bekend in vak?
- wat zou goede vorm voor het Publieksforum zijn?

10. Rondvraag

a. De heer Schuurman vraagt of na 7 jaar de stoeltjes toch eens zullen worden vervangen voor rood/witte i.p.v. de verschillende kleuren van nu.
Henk Markerink antwoordt dat dit een kwestie van geld is. Nieuwe stoeltjes zijn heel duur.
b. De heer Markens vraagt naar de stand van zaken wat betreft het gras en/of kunstgras.
Henk Markerink antwoordt dat de huidige grasmat één van de besten van Europa is. Helaas moet er na de wedstrijd van de Admirals weer een nieuwe mat gelegd worden. Het kunstgras is nog niet van de baan. De huidige kwaliteit is als echt gras. Deze week wordt het nieuwe kunstgras gelegd op de Toekomst. Het 1e en 2e elftal zullen die mat testen, mocht het goed bevallen dan zullen de oefenvelden bij de ArenA hetzelfde kunstgras krijgen.
Via de KNVB is bij de FIFA een pilot kunstgras aangevraagd. Binnen enkele jaren zullen een aantal clubs toestemming krijgen op kunstgras te gaan spelen.
De heer Markens vraagt zich af of het geen competitievervalsing is als de ene club wel en de andere niet op kunstgras speelt.
Volgens Henk Markerink zou dat kunnen gebeuren. Echter, dat is dat nu ook al het geval. Er zijn clubs die een veel slechter grasveld hebben dan andere clubs.
c. De heer Bosman merkt op dat op de grote schermen geen herhalingen van overtredingen te zien zijn, maar wel op de kleine tv’s.
Arie van Eijden zal met Henk Markerink bekijken of hier iets aan te doen is.
d. De heer Van Dijk is niet tevreden over de artiesten die optreden. Hij zou liever muziek van een bandje horen. De heer Peters is het met hem eens.
Ed Lefeber antwoordt dat voor elk seizoen de invulling van het muzikale deel opnieuw bekeken wordt.
e. De heer Peters vraagt n.a.v. de nieuwe blessure van Nieuwenburg en de lange blessuretijd van Tobiasen of Ajax hiervoor verzekerd is.
Arie van Eijden antwoordt dat Ajax hier niet voor verzekerd is. In het geval van Tobiasen zijn de financiële gevolgen voor Ajax te groot, vandaar dat hij nu voor niets naar een andere club kan. Bij dit alles moeten we bedenken dat het voor de speler in kwestie het ergste is.
f. De heer Peters merkt op dat al voor de wedstrijd de agressie bij supporters in Soccer World groot is. Ze zijn al dronken voor de wedstrijd begonnen is.
Arie van Eijden antwoordt dat een drankverbod opgelegd door de burgemeester geldt voor in het stadion en niet voor zaken als Soccer World.
g. Mevrouw Mulder vraagt hoe het staat met het plan om meer liften aan te leggen voor de 2e ring.
Henk Markerink antwoordt dat het plan op de plank ligt, maar veel geld kost. Er wordt nu gespaard voor roltrappen. De ArenA wil geen hypotheek hiervoor opnemen. Alles zal gefaseerd moeten worden aangepakt. Nu heeft de veiligheids-voorziening de hoogste prioriteit.
Arie van Eijden voegt hier aan toe dat Ajax als hoofdhuurder niet meer huur wil gaan betalen.

11. Afsluiting

Voor hij afsluit wil Arie van Eijden de mening van het forum over het volgende.
Mocht Ajax voor de finale op 12 mei slechts 1 supporter mee nemen, moeten we dan wel of niet spelen.
Niet spelen: 8 leden.
Wel spelen: 5 leden.
Als Ajax alleen krijgt wat we normaal bij Feyenoord krijgen, 1.600 kaarten?
Allen antwoorden nee.
Waar ligt de grens?
De aanwezigen kunnen alleen akkoord gaan met een gelijk aantal voor Ajax en
FC Utrecht.
Arie van Eijden geeft aan dat ook hij uit gaat van een gelijk aantal, maar het zou kunnen zijn dat er door de vervoersproblematiek een beperking zal zijn.

Arie van Eijden sluit de vergadering om 23:00 uur onder dankzegging voor het geduld bij de diverse discussies. Als dank voor de steun in de afgelopen jaren krijgt iedereen een Ajax-horloge.

De volgende vergadering zal plaatsvinden in oktober 2002.