Menu

Voorwaarden Vlaggenactie

Ajax heeft het recht een door de deelnemer aangeleverd ontwerp niet te gebruiken, indien Ajax van mening is dat het ontwerp en/of de strekking ervan afbreuk doet aan Ajax’ goede naam of reputatie, of afbreuk doet aan de goede naam of reputatie van een van haar dochtervennootschappen, partners, sponsors of suppliers, of door derden als aanstootgevend kan worden ervaren.

De deelnemer garandeert dat hij geen inbreuk maakt op de merkrechten, au-teursrechten, recht op handelsnaam of op enig ander recht van derden, en de deelnemer vrijwaart Ajax in dit verband tegen acties van derden. De deelnemer vrijwaart Ajax voorts ter zake van alle andere aanspraken van derden tot vergoeding van schade, welke gepretendeerd wordt te zijn ontstaan als gevolg van of in verband met het door hem aangeleverde ontwerp.