Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. Op de aankoop van tickets, zijn naast deze Algemene Voorwaarden, tevens de KNVB Standaardvoorwaarden en Huisregels Johan Cruijff ArenA van toepassing.


Artikel 1. Definities
1.1. AFC Ajax NV: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 33302453 handelend onder de naam AFC Ajax NV.
1.2. Website: de website van AFC Ajax NV, te raadplegen via www.ajax.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met AFC Ajax NV en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen AFC Ajax NV en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden ticketing.
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van AFC Ajax NV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor AFC Ajax NV slechts bindend, indien en voor zover deze door AFC Ajax NV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van AFC Ajax NV afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. AFC Ajax NV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van AFC Ajax NV afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van AFC Ajax NV en het voldoen aan de daarbij door AFC Ajax NV gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AFC Ajax NV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft AFC Ajax NV het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. AFC Ajax NV kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien AFC Ajax NV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
Artikel 5. Registratie
5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. AFC Ajax NV is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of AFC Ajax NV daarvan in kennis te stellen, zodat AFC Ajax NV gepaste maatregelen kan nemen.
Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.1. AFC Ajax NV is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.2. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de tickets geleverd zullen worden.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Het herroepingsrecht is uitgezonderd voor de aankoop van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien er in de overeenkomst een bepaald tijdstip, datum of bepaalde periode van geldigheid is opgenomen. Hieronder vallen losse tickets voor wedstrijden en seizoenkaarten. Klant kan de Overeenkomst niet op grond van de wettelijke bedenktermijn ontbinden.


Artikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan AFC Ajax NV volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. AFC Ajax NV is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.


Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Indien Klant een klacht heeft over de dienstverlening van AFC Ajax NV, dan kan hij bij AFC Ajax NV telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
9.2. AFC Ajax NV geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal AFC Ajax NV binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.


Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
10.2. De totale aansprakelijkheid van AFC Ajax NV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
10.3. Aansprakelijkheid van AFC Ajax NV jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op AFC Ajax NV jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van AFC Ajax NV.
10.5. De aansprakelijkheid van AFC Ajax NV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant AFC Ajax NV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en AFC Ajax NV ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AFC Ajax NV in staat is adequaat te reageren.
10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij AFC Ajax NV meldt.
10.7. In geval van overmacht is AFC Ajax NV niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 11. Slotbepalingen
11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar AFC Ajax NV gevestigd is.
11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
11.4. Op de aankoop van tickets, zijn naast deze Algemene Voorwaarden, tevens de KNVB Standaardvoorwaarden en Huisregels Johan Cruijff ArenA van toepassing.
11.5. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
AFC Ajax NV
Johan Cruijff Boulevard 29
1101AX, Amsterdam
Telefoon:
E-mail: Ticketing@ajax.nl
KvK-nummer: 33302453
Btw-nummer:

KNVB STANDAARDVOORWAARDEN

Stadionbezoek en Veiligheid

Ajax, de Johan Cruijff ArenA en overige partners die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie streven er naar dat wedstrijdbezoek voor álle supporters op een klantvriendelijke-, veilige- en ongestoorde manier verloopt. Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat men zich aan de geldende regels houdt. Supporters die deze regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere supporters, het belang van Ajax of het voetbal in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, kunnen dan ook rekenen op een sanctie. Hiertoe wisselen Ajax, de gemeente Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie informatie uit.

KNVB Standaardvoorwaarden / Reglement van OrdeIndien je een (Seizoen) Club Card of een wedstrijdkaartje aanschaft, ga je bij de koop automatisch akkoord met de KNVB Standaardvoorwaarden. Bij alle ingangen is via het Reglement van Orde een verwijzing naar de KNVB Standaardvoorwaarden aanwezig. Klik hier voor de KNVB Standaardvoorwaarden.

Huisregels Johan Cruijff ArenABij het betreden van het terrein van de Johan Cruijff ArenA geldt tevens dat je je dient te houden aan de Huisregels Johan Cruijff ArenA. Deze vind je eveneens hier. De Huisregels zijn ook bij elke stadioningang te vinden.

OvertredingenIndien je in strijd handelt met de genoemde Standaardvoorwaarden of Huisregels, kun je uit het stadion worden verwijderd en / of bij de KNVB worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Indien er sprake is van een strafbaar feit, kun je aangehouden en strafrechtelijk vervolgd worden.

Praktische regels rond het stadionbezoek
• Aanwijzingen van medewerkers van Ajax en/of Johan Cruijff ArenA en/of de Politie dienen te allen tijde onverwijld te worden opgevolgd. Ook dient op eerste verzoek een geldig plaatsbewijs en legitimatiebewijs getoond te worden.
• Supporters dienen plaats te nemen op de plaats zoals vermeld op het toegangsbewijs. Trappen, bordessen en noodroutes dienen vrij te blijven.
• Roken is in het gehele stadion verboden.
• Betreden van (de ruimte rondom) het speelveld, gracht en invalidenplatform is streng verboden, tenzij hier toestemming voor is verleend.
• Bij het betreden van het stadion kun je gefouilleerd worden. Deze fouillering kan tevens worden ondersteund door de inzet van een speurhond.
• Het is verboden het gezicht zodanig te bedekken dat herkenning door stewards of camera’s onmogelijk wordt gemaakt.
• Het meenemen van gastoeters, flessen, glazen, blikjes, vuurwerk, slag-, steek-, stoot-, vuurwapens of andere voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden of de orde kunnen verstoren, is niet toegestaan;
• Het in het bezit te zijn van vuurwerk / fakkels is ten strengste verboden, aangezien het afsteken van vuurwerk kan zorgen voor levensgevaarlijke situaties. Tevens is het in bezit zijn/afsteken van vuurwerk/fakkels wettelijk verboden.
• Het meenemen van of onder invloed zijn van alcoholische dranken, (soft-)drugs en/of enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedende stof is verboden;
• Het gooien met enig voorwerp of vloeistof is niet toegestaan;
• Video-opnamen of andere audiovisuele vastleggingen te maken. (Alle fototoestellen zijn toegestaan mits deze voor privé doeleinden gebruikt worden, de lens niet dermate groot is dat anderen gehinderd worden, de foto's niet voor commercieel gebruik worden gemaakt.)
• Spandoeken en uitingen met, in de ogen van stewards, het veiligheidspersoneel en/of politie, politieke, commerciële, discriminerende, aanstootgevende of provocerende teksten of afbeeldingen zijn verboden. Uitingen dienen pro- eigen club te zijn.
• Ajax doet een dringend beroep aan de bezoekers van de Johan Cruijff ArenA om de club op een positieve wijze te ondersteunen en afstand te nemen van kwetsende, beledigende of discriminerende spreekkoren. Bij dergelijke spreekkoren is de club genoodzaakt het spel te laten stilleggen, waarbij het risico bestaat dat de wedstrijd uiteindelijk zal worden gestaakt. Personen die aanzetten tot- of deelnemen aan spreekkoren zullen worden bestraft en duperen niet alleen zichzelf, maar ook medesupporters en de club. Ook andere kwetsende of beledigende uitingen en spandoeken zijn ongewenst. Zij brengen het aanzien van het voetbal in het algemeen en dat van Ajax in het bijzonder schade toe. Ook hiertegen zal passend worden opgetreden.

Voor sfeerartikelen geldt:
• Sfeerartikelen zijn toegestaan in het stadion. Echter mogen zij de (brand-)veiligheid en ontruiming niet in gevaar brengen. Ook is het niet toegestaan d.m.v. sfeerartikelen identificatie te bemoeilijken of andere supporters te hinderen. Ajax behoudt zich dan ook het recht voor om artikelen te weigeren.
• Grootschalige sfeeracties zijn alleen toegestaan na overleg met- en met goedkeuring van Ajax.
• Teksten en afbeeldingen mogen niet kwetsend, discriminerend of commercieel zijn (naar oordeel van het veiligheidspersoneel)
• Balustradedoeken mogen maximaal 80 cm hoog zijn en dienen aan de balustrade bevestigd te worden.
• Megadoeken (hele grote doeken die bedoeld zijn om over de hoofden van supporters te gaan) zijn alleen toegestaan voor het Sfeerteam in verband met de brandveiligheid. Deze doeken moeten geïmpregneerd zijn met een brandvertragend middel en een certificaat hiervan moet aanwezig zijn bij Ajax.
• Stokjes van bandiries en vlaggen mogen max. 8mm dik zijn en 1.5 m lang. Tevens moeten ze flexibel zijn. (Glasvezelstokken zoals gebruikt bij kinderfietsjes of dunne PVC buis)
• Het is, behoudens het sfeerteam, niet mogelijk om sfeerartikelen in het stadion klaar te leggen voordat het stadion open gaat voor het publiek.

Legitimatieplicht

De KNVB-standaardvoorwaarden stellen verplicht dat elke supporter zich moet kunnen legitimeren ongeacht de leeftijd. Iedereen van 12 jaar en ouder dient zich bij het betreden van het stadion te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID- kaart). Kinderen onder de 12 jaar moeten door een volwassene worden begeleid.

Wij willen je er op attenderen dat zonder geldig legitimatiebewijs, de toegang tot het stadion kan worden geweigerd!

Zwarthandel

Ajax adviseert supporters met klem alleen tickets via de officiële verkooppunten aan te schaffen. Het enige officiële verkooppunt is de Ajax online ticketshop. Indien je tickets koopt via een ander verkoopkanaal, zoals ViaGogo, Seatwave, Marktplaats, AA Tickets etc., loop je het risico dat je valse of geblokkeerde tickets koopt, meer geld betaald dan de oorspronkelijke prijs en / of niet wordt toegelaten tot het stadion.

Het aanbieden van kaarten voor doorverkoop is strafbaar gesteld in de KNVB Standaardvoorwaarden. Het aanbieden en/of doorverkopen van tickets kan worden bestraft met een stadionverbod van 18 maanden en een boete van €450,-. Daarnaast zal Ajax de Seizoen- of Clubcards van de aanbieder blokkeren.

Het overdragen van kaarten in de privésfeer tegen het oorspronkelijke tarief is uiteraard gewoon toegestaan.

Rookbeleid

Ajax en de Johan Cruijff ArenA volgen de wetgeving en stimuleren een rookvrije omgeving. Met ingang van 1 juli 2008 is het gehele terrein van de Johan Cruijff ArenA, bij alle sportevenementen, waaronder alle voetbalwedstrijden, rookvrij gebied zijn. Vanaf seizoen 2019-2020 is het rookverbod opgenomen in de KNVB Richtlijn Stadionverboden en vanaf seizoen 2020 -2021 geldt het rookverbod in álle Nederlandse stadions.

E-smokers zijn ook niet toegestaan, aangezien ook deze overlast kunnen veroorzaken en ze de handhaving van het rookverbod bemoeilijken.

Stadionverboden

Indien een supporters de Huisregels of de Standaardvoorwaarden van de KNVB overtreedt of zich voor-, tijdens- of na de wedstrijd schuldig maakt aan voetbal-gerelateerd wangedrag, kan Ajax bij de KNVB melding maken van deze overtreding. De KNVB kan dan een (civielrechtelijk) landelijk stadionverbod opleggen. Dit geldt eveneens als je door de politie wordt aangehouden inzake een voetbal- gerelateerde wetsovertreding. In dat geval zal het Openbaar Ministerie melding maken bij de KNVB. De KNVB zal de overtreder dan op de hoogte stellen van het verbod middels een deurwaardersexploot.

Naast een landelijk stadionverbod kan Ajax beslissen om overtreders voor een bepaalde duur de toegang te ontzeggen middels een civielrechtelijk lokaal verbod. De rechter kan tevens een strafrechtelijk stadionverbod opleggen. Nadat een stadionverbod is opgelegd, zal Ajax de overtreder per brief informeren over de belangrijkste consequenties.

Inhoud Stadionverbod
Indien je een landelijk, civielrechtelijk stadionverbod hebt mag je geen enkele wedstrijd van een betaald voetbal organisatie (Eredivisie, Eerste divisie, Vrouwen) en het Nederlands Elftal bezoeken in binnen- of buitenland.
Een stadionverbod dat wordt opgelegd aan een supporter met wie de KNVB een verbintenis heeft (omdat de supporter een (Seizoen-) Clubcard of wedstrijdticket heeft) strekt zich tevens uit tot de toegangswegen naar het stadion. Een stadionverbod waarvan de melding door het OM is gedaan en waarbij het een supporter zonder verbintenis met de KNVB betreft, strekt zich tot stadions waar Nederlandse clubs zeggenschap over hebben (volmacht).

Een lokaal stadionverbod opgelegd door Ajax houdt in dat gedurende een bepaalde periode geen uit- en thuiswedstrijden van Ajax bezocht mogen worden.

Supporters die door Ajax worden aangemeld voor een stadionverbod, wordt tevens de toegang tot sportpark De Toekomst en aan Ajax gelieerde voetbalevenementen ontzegd.

Blokkade kaarten
Indien een stadionverbod wordt opgelegd, worden alle kaarten op naam van de stadionverbod-houder geblokkeerd. In geval van een door Ajax of de KNVB opgelegd stadionverbod en/of inbeslagneming van je seizoenkaart ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden verband houdend met de aanschaf van de seizoenkaarten en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie.

Inleveren pasfoto
De KNVB stelt verplicht dat een persoon met een stadionverbod een pasfoto inlevert. Dit dient persoonlijk te gebeuren en er dient een legitimatiebewijs getoond te worden. Het inleveren van de pasfoto kan zonder afspraak tijdens openingstijden van de receptie in de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA.

Duur:
Hoe lang een stadionverbod duurt, hangt af van het gepleegde feit. De KNVB heeft een Richtlijn opgesteld voor de duur van stadionverboden.

Klik hier voor de KNVB Richtlijnen Stadionverboden.

Bezwaar:

Indien je een landelijk, civielrechtelijk stadionverbod opgelegd hebt gekregen en je van mening bent dat dit onterecht is, kun je bezwaar aantekenen bij de KNVB, Commissie Stadionverboden. In het deurwaardersexploot staat vermeld hoe en waar je dit kunt doen.

Supporters Advies Commissie (SAC):

De SAC begeleid en adviseert supporters die voor het eerst een stadionverbod opgelegd hebben gekregen voor een klein vergrijp met een relatieve korte uitsluiting voor het bezoeken van wedstrijden. In samenspraak met de betreffende supporter, Ajax en de KNVB probeert het SAC tot een alternatieve (taak-)straf te komen waarna de opgelegde sanctie deels wordt omgezet in een voorwaardelijke verbod.
Een alternatief straftraject is uiteraard een eenmalige kans en is niet bedoeld voor recidivisten. Ook zaken waarbij sprake is van fysiek geweld tegen personen die betrokken zijn bij wedstrijdorganisatie (stewards, politie etc.) komen niet in aanmerking voor strafvermindering.
De SAC dient uiterlijk binnen 3 maanden na aanvang van het stadionverbod gecontacteerd te worden via: sacommissie@hotmail.com.

Tickets en terugkeer

Alle toegangsbewijzen en (Seizoen-) Club Cards die op naam staan van de persoon met het stadionverbod worden geblokkeerd en geven geen toegang tot het stadion. Het is niet mogelijk om een seizoenkaart over te schrijven op een andere naam.

Na afloop van het verbod kan de supporter contact met Fancare opnemen om de mogelijkheden van een hernieuwde aanvraag te bespreken.

Opgebouwde rechten, zoals de (voorrangs-) uitkaart of een plaats in een vak waar een wachtlijst voor geldt, komen in principe te vervallen.

Indien een supporter binnen een termijn van 10 jaar na afloop van het eerste stadionverbod voor de derde maal een stadionverbod krijgt voor de duur van 18 maanden of meer, zal Ajax de navolgende 10 jaren geen (Seizoen) Club Card verkopen aan de betreffende supporter.

Aansprakelijkheid


Indien Ajax direct of indirect (financiële) schade leidt door van gedragingen van supporters, bijvoorbeeld door vernieling of boetes, zal de club deze schade trachten te verhalen op de veroorzakers er van. Hiermee hoopt de club te voorkomen dat goedwillende supporters meebetalen aan de schade die door anderen is veroorzaakt. Boetes van voetbalbonden als de KNVB en UEFA lopen snel hoog op tot duizenden euro’s.

Wil jij op de hoogte blijven van Ajax?

Ontvang meldingen bij updates op Ajax.nl