Disclaimer

English version

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op "The Official Ajax Website" (alle pagina's vallend binnen het domein www.ajax.nl) berusten bij de AFC Ajax NV. Alle rechten van clubnamen en -logo's berusten bij de respectievelijke eigenaars.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ajax informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar "The Official Ajax Website" mag wel. Het liefst met de URL https://www.ajax.nl/.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u de AFC Ajax NV een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van de AFC Ajax NV en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

De AFC Ajax NV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen, zoals te vinden in de rubrieken "Gastenboek", "Ajax Chat" en "Ajax Forum".

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. AFC Ajax aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat Ajax zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Ajax niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Ajax beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Ajax kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden, waaronder: 'Vespro', 'Ajax Travel', 'Ajax Finance', De Rood Witte Gids, ectcetera. Dergelijk materiaal is door Ajax niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Ajax wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

AFC Ajax aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Online communicatie
Berichten die u stuurt aan Ajax per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Ajax adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Ajax te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Ajax per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Ajax aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Ajax geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Ajax wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Ajax.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Ajax behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Copyright
All rights, amongst which the copyright, on the material on ''The Official Ajax Web Site'' (all pages within the domain www.ajax.nl) rest with AFC AJAX NV. All rights of club's names and logos rest with the respective owners. Without the express written consent of Ajax it is prohibited to copy, reproduce, republish, upload, post, transmit information (texts, images, sounds and html-codes) through electronic and printed media or by any other means.

Linking to and referring to ''The Official Ajax Web Site'' is allowed. Preferably with the URL https://www.ajax.nl/.

By sending in material for publication you grant AFC AJAX NV unlimited copyright (including the right to publish the material in all publications of AFC AJAX NV and the right not to publish the material or abridge it), without the obligation of something in exchange.

AFC AJAX NV cannot be hold responsible for the content and publication of voluntary contributions, as found in sections ''Guest Book'', ''Ajax Chat'' and ''Ajax Forum''.

Use of this web site
The information on this web site is intended as general information, meant for personal and non-commercial use. The information is not intended as replacement of any advice. If you use the information on offer without verification or further advice, you do so on your own account and risk. AFC AJAX NV accepts no responsibility in this matter. Despite the fact that Ajax observe care when compiling and maintaining this web site and use sources that are considered reliable, Ajax cannot vouch for the accuracy, completeness and actuality of the information offered. Ajax manage and maintain this web site from the Netherlands and can therefore not vouch that the offered information is suitable for use from or in other countries. Neither can Ajax guarantee that the web site functions flawless or continuously.

Use of this web site that (i) disturbs the use of other visitors, (ii) can endanger the functioning of this web site or (iii) can affect the information on offer or the underlying software, is prohibited.

Information from third parties, products and services
This web site refers, by means of hyperlinks or not, to information, products and services from third parties, amongst which: 'Vespro', 'Ajax Travel', 'Ajax Finance', De Rood Witte Gids, et cetera. Such material has not been judged by Ajax on reasonability, correctness, completeness or actuality. When you use the offered information, products and services provided by third parties without verification or further advice, you do this on your own account and risk. AFC AJAX accepts no responsibility in this matter.

Online communication
Messages you send to Ajax by email can be intercepted or otherwise manipulated. Ajax advice you not to send secret or otherwise sensitive information to Ajax by email. If you choose to send messages to Ajax by email, you accept the risk that these messages are intercepted or otherwise manipulated by a third party.

Exclusion of liability
Ajax accept no responsibility with regard to this web site. Among others Ajax accept no responsibility regarding (i) defects, viruses and other imperfections caused by access or use of this web site, (ii) the information that is made available on or through this web site, (iii) intercepting, manipulating or other improper use of information sent to Ajax through the web site or by email or sent to you, (iv) the loss of data, (v) downloading or use of software made available through this web site, or (vi) claims of third parties in relation to use of this web site.

The exclusion of liability extends to board members and employees of Ajax.

Applicable law
This web site and all information published on it (including this disclaimer) are in principle aimed at the Dutch public and are controlled by Dutch law. The Dutch judge is solely capable to judge about possible disputes that arise relating to this web site and the information published on it.

Changes
Ajax reserve the right to change the information on this web site (including this disclaimer) at any time without further notice. It is recommended that you consult this disclaimer frequently, to stay informed about possible changes.